"Kun johtaa, on löydettävä se oma tapa tehdä sitä" : narratiivinen analyysi esimiesidentiteeteistä asiantuntijaorganisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011365
Title: "Kun johtaa, on löydettävä se oma tapa tehdä sitä" : narratiivinen analyysi esimiesidentiteeteistä asiantuntijaorganisaatiossa
Author: Katainen, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011365
http://hdl.handle.net/10138/233148
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Purposes. Working life has changed because of economic globalization and development of technology. That is why, leadership is nowadays seen in a different way. Traditionally leadership is seen as a way to lead tasks. Now the aim is to lead innovation and transformation in the organization. Leadership and management have been studied a lot but many of the studies focus on how other people see the leader and his/her actions. Therefore, research on leader identity is needed. A leader identity refers to a leader's perception about oneself as a leader. There is only a little research about leader identity. Moreover, studies rarely take all the levels of identity into account. Thus, the aim of this study was to examine leader identities and their construction. The research questions were: 1) What kinds of components are there in leader identities in expert organization? and 2) What types of leader identities can be found? Methods. The research participants of this study were ten managers who all worked in the same expert organization in public sector in Finland. The data of this study was collected by interviewing these ten managers. Thereafter, the collected data was analyzed using both content analysis and narrative analysis. Narrative analysis was used to form type stories. Results and conclusions. Leader identities in the expert organization were strongly built on leaders' role and expertise. Leaders experienced that the public sector organization enables or limits them to implement their own leader identity. Three different leader identity types were constructed: an expert leader, a leader who encourages collaboration and his/her followers' development, and a leader who develops corporate culture and supervisory work in the organization. Leader identity displays strongly both personal and social aspects of identity. Therefore, for the construction of leader identity it is important that the leaders in their organizations find their own ways to lead.Tavoitteet. Työelämässä on tapahtunut monia muutoksia talouden globalisaation ja teknologian kehittymisen myötä. Muutokset ovat vaikuttaneet myös siihen, miten johtaminen nähdään. Johtamista on perinteisesti tarkasteltu tehtävien ja työn jakamisena. Tällä hetkellä johtamisessa korostuu uudistuminen ja innovaatioiden johtaminen. Johtamista on tutkittu paljon, mutta suurin osa tutkimuksesta keskittyy siihen, miten muut näkevät johtajan. Esimiesten identiteettien tutkimus on nähty tarpeellisena, sillä sen avulla voidaan ymmärtää, miten esimiehet itse näkevät itsensä. Esimiesidentiteettiä on tutkittu vasta varsin vähän. Tutkimuksissa on harvoin huomioitu kaikkia identiteetin ulottuvuuksia. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella esimiesidentiteettejä ja niiden rakentumista. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Mistä tekijöistä asiantuntijaorganisaation esimiesten esimiesidentiteetit rakentuvat? sekä 2) Millaisia esimiesidentiteettityyppejä esimiesten kertomuksista muodostuu? Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kymmenen esimiehenä toimivaa henkilöä, jotka kaikki työskentelivät samassa valtionhallinnon asiantuntijaorganisaatiossa Suomessa. Aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä sisällönanalyysiä että narratiivista analyysiä. Narratiivisen analyysin avulla muodostettiin tyyppitarinoita. Tulokset ja johtopäätökset. Esimiesidentiteetit rakentuivat asiantuntijaorganisaatiossa vahvasti esimiehen roolin ja asiantuntijuuden ympärille. Valtionhallinnon organisaation koettiin mahdollistavan tai rajoittavan oman esimiesidentiteetin toteuttamista. Erilaisia esimiesidentiteettityyppejä muodostui kolme: asiantuntijajohtaja, yhteistyön ja kehittymisen edistäjä, sekä organisaation toimintakulttuurin ja esimiestyön kehittäjä. Esimiesidentiteetissä näkyy vahvasti sekä persoonallinen että sosiaalinen identiteetin ulottuvuus. Esimiesidentiteetin rakentumisen kannalta on tärkeää, että esimies löytää itsellensä sopivan tavan johtaa porukkaansa siinä organisaatiossa ja kontekstissa, jossa hän toimii.
Subject: esimiesidentiteetti
ammatillinen identiteetti
johtaminen
narratiivinen analyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record