"Olen parhaimmillani tavallaan aina" : viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä parhaimmillaan olemisesta ennen ja jälkeen positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeisen intervention

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011378
Title: "Olen parhaimmillani tavallaan aina" : viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä parhaimmillaan olemisesta ennen ja jälkeen positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeisen intervention
Alternative title: "I'm at my best kind of all the time" : fifth and sixth grader's understanding of being at their best before and after an intervention of positive pedagogy with emphasis on character strenghts
Author: Malinen, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011378
http://hdl.handle.net/10138/233156
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The first objective of this study was to find out how the fifth and sixth graders, who participated in an intervention of positive pedagogy with an emphasis on character strengths, describe themselves being at their very best. The second objective of the study was to discover the potential changes in their understanding on the matter, during the intervention. Methods. The intervention took place in spring 2015 with 93 students involved. The empirical material of this study consists of the before- and after-essays on the matter of "Me at my very best" of 54 students among the original participants. The material has been analyzed in the spirit of the grounded theory -method, where applicable and with the help of the computer program ATLAS.ti. Results and conclusions. The students found a gratifying amount of reasons in their selves and their lives to be happy or proud about. The bulk of the student's descriptions of being at their very best involved a sense of achievement in hobbies or schoolwork, especially in competitive sports. Also, helping others and bringing joy to them was regarded very rewarding. In the essays that were written after the intervention, character strengths and other immaterial experiences were more appreciated than material things. The strongest changes occurred among the students, whose self-image or status in their family/schoolclass, according their essays, used to be somewhat weak or unstable. The students, who already before the intervention had a strong, positive self-image and/or did competitive sports, expressed little change in their essays or none at all.Tavoitteet. Tämän tutkielman ensimmäisenä tavoitteena oli kuvata positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeiseen interventioon osallistuneiden viides- ja kuudesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä omasta parhaimmillaan olemisestaan. Tutkielman toisena tavoitteena oli selvittää intervention aikana mahdollisesti tapahtuneita muutoksia näissä käsityksissä. Menetelmät. Vahvuusopetuksen interventioon osallistui 93 oppilasta keväällä 2015 ja tutkimuksen aineiston muodostavat 54:n oppilaan ennen- ja jälkeen-kirjoitelmat aiheesta "Minä parhaimmillani". Aineisto on analysoitu grounded theory-menetelmää soveltaen ja ATLAS.ti-tietokoneohjelmaa apuna käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Oppilaat löysivät itsestään ja elämästään ilahduttavan paljon ja moninaisia ilon ja ylpeyden aiheita. Eniten parhaimmillaan olemista kuvattiin harrastuksissa tai koulutyössä onnistumisen kautta. Onnistumisia tuottavista harrastuksista korostui kirjoitelmissa liikunta ja erityisesti kilpaurheilu. Myös auttaminen ja ilon tuottaminen koettiin hyvin palkitsevaksi. Intervention jälkeen kirjoitetuissa kirjoitelmissa luonteenvahvuuksien hyödyntäminen ja muut aineettomat ilonaiheet korostuivat aineellisiin nähden. Intervention aikana tapahtuneita muutoksia näkyi eniten sellaisten oppilaiden kohdalla, joiden minäkuva tai asema perhe- tai kouluyhteisössä oli kirjoitelmien perusteella jollain tavalla heikko tai vakiintumaton. Vähäisimpiä muutokset olivat kilpaurheilijoiden ja jo valmiiksi vahvan positiivisen minä-kuvan omaavien oppilaiden kirjoitelmissa.
Subject: positiivinen psykologia ja pedagogiikka
luonteenvahvuudet
interventio
hyvinvointi
minäkuva


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record