"Olen parhaimmillani tavallaan aina" viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä parhaimmillaan olemisesta ennen ja jälkeen positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeisen intervention

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011378
Julkaisun nimi: "Olen parhaimmillani tavallaan aina" viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä parhaimmillaan olemisesta ennen ja jälkeen positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeisen intervention
Tekijä: Malinen, Jenni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Objectives. The first objective of this study was to find out how the fifth and sixth graders, who participated in an intervention of positive pedagogy with an emphasis on character strengths, describe themselves being at their very best. The second objective of the study was to discover the potential changes in their understanding on the matter, during the intervention. Methods. The intervention took place in spring 2015 with 93 students involved. The empirical material of this study consists of the before- and after-essays on the matter of "Me at my very best" of 54 students among the original participants. The material has been analyzed in the spirit of the grounded theory -method, where applicable and with the help of the computer program ATLAS.ti. Results and conclusions. The students found a gratifying amount of reasons in their selves and their lives to be happy or proud about. The bulk of the student's descriptions of being at their very best involved a sense of achievement in hobbies or schoolwork, especially in competitive sports. Also, helping others and bringing joy to them was regarded very rewarding. In the essays that were written after the intervention, character strengths and other immaterial experiences were more appreciated than material things. The strongest changes occurred among the students, whose self-image or status in their family/schoolclass, according their essays, used to be somewhat weak or unstable. The students, who already before the intervention had a strong, positive self-image and/or did competitive sports, expressed little change in their essays or none at all.Tavoitteet. Tämän tutkielman ensimmäisenä tavoitteena oli kuvata positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeiseen interventioon osallistuneiden viides- ja kuudesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä omasta parhaimmillaan olemisestaan. Tutkielman toisena tavoitteena oli selvittää intervention aikana mahdollisesti tapahtuneita muutoksia näissä käsityksissä. Menetelmät. Vahvuusopetuksen interventioon osallistui 93 oppilasta keväällä 2015 ja tutkimuksen aineiston muodostavat 54:n oppilaan ennen- ja jälkeen-kirjoitelmat aiheesta "Minä parhaimmillani". Aineisto on analysoitu grounded theory-menetelmää soveltaen ja ATLAS.ti-tietokoneohjelmaa apuna käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Oppilaat löysivät itsestään ja elämästään ilahduttavan paljon ja moninaisia ilon ja ylpeyden aiheita. Eniten parhaimmillaan olemista kuvattiin harrastuksissa tai koulutyössä onnistumisen kautta. Onnistumisia tuottavista harrastuksista korostui kirjoitelmissa liikunta ja erityisesti kilpaurheilu. Myös auttaminen ja ilon tuottaminen koettiin hyvin palkitsevaksi. Intervention jälkeen kirjoitetuissa kirjoitelmissa luonteenvahvuuksien hyödyntäminen ja muut aineettomat ilonaiheet korostuivat aineellisiin nähden. Intervention aikana tapahtuneita muutoksia näkyi eniten sellaisten oppilaiden kohdalla, joiden minäkuva tai asema perhe- tai kouluyhteisössä oli kirjoitelmien perusteella jollain tavalla heikko tai vakiintumaton. Vähäisimpiä muutokset olivat kilpaurheilijoiden ja jo valmiiksi vahvan positiivisen minä-kuvan omaavien oppilaiden kirjoitelmissa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803011378
http://hdl.handle.net/10138/233156
Päiväys: 2018
Avainsanat: positiivinen psykologia ja pedagogiikka
luonteenvahvuudet
interventio
hyvinvointi
minäkuva
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot