Lasten johtajuus ja yhteistoiminnan muodot uudessa oppimisympäristössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011379
Title: Lasten johtajuus ja yhteistoiminnan muodot uudessa oppimisympäristössä
Author: Korhonen, Jasmiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011379
http://hdl.handle.net/10138/233157
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is to investigate emerging leadership in children's collaborative group work. Previous studies have shown that leadership pivotally affects the group process and its outcomes; however, the study of children's leadership has been limited. This study uses a theoretical framework based on Barron's (2003) model wherein problem solving is divided into content space and relational space. The research questions are: What kinds of leadership moves appear in children's work? What forms of collaboration are associated with these leadership moves? Data was gathered by videotaping children's work in a new collaborative learning environment. The analysis consisted of five collaborative groups working on a problem solving task. Four students worked in each group. Leadership was analyzed by identifying leadership moves in the children's work. The analysis continued by examining forms of collaboration and their relationship to leadership moves. The results indicate that most of the observed leadership moves concerned planning and organizing the group's work. The way in which these leadership moves were presented either advanced or inhibited the regulation of problem solving relational space. Successful regulation of relational space seemed to advance success in problem solving content space. Additionally, leadership moves that concerned the control and development of ideas could be detected in the children's work. These leadership moves advanced the development of problem solving content space. The appearance of these moves seemed to be connected to reciprocity of interaction and equal relationships between participants in the group. Reciprocity of interaction and symmetrical roles in the children's work were regulated by various leadership moves. In some groups, more than one leader emerged. Reciprocity of parallel leadership moves seemed to advance collaboration and the construction of shared meaning. Leadership is a pivotal part of children's collaborative work. Effective leadership sometimes requires support from a teacher. Carefully considered teacher interventions should be used to provide support for children's leadership.Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee johtajuuden rakentumista lasten yhteistoiminnassa. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että johtajuus vaikuttaa keskeisesti ongelmanratkaisun prosesseihin ja lopputulemiin. Tästä huolimatta aihetta on tutkittu vähän. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään Barronin (2003) jäsennystä, jossa ongelmanratkaisu jaetaan sisällön ulottuvuuteen ja relationaaliseen ulottuvuuteen. Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: Mitä johtajuustekoja lasten keskinäisessä työskentelyssä ilmenee? Minkälaisia yhteistoiminnan muotoja näihin johtajuustekoihin liittyy? Tutkimuksen aineisto on kerätty videoimalla 4. –6. -luokkalaisten lasten työskentelyä uudessa yhteistoiminnallisessa oppimisympäristössä. Tutkimuksessa analysoitiin viiden oppilasryhmän työskentelyä. Kussakin tutkitussa ryhmässä työskenteli neljä oppilasta. Johtajuutta tutkittiin nostamalla esiin työskentelyssä ilmenneitä johtajuustekoja. Analyysia jatkettiin tarkastelemalla yhteistoiminnan muotoja ja johtajuustekojen suhdetta näihin muotoihin. Tulosten perusteella suurin osa työskentelyssä ilmenneistä johtajuusteoista liittyi työn suunnitteluun ja organisointiin. Se, millä tavoin nämä johtajuusteot ilmaistiin, vaikutti yhteistoiminnan relationaalisen tilan hallintaan joko edistävästi tai sitä estävästi. Onnistuminen relationaalisen tilan hallinnassa näytti edistävän sisällöllistä onnistumista ongelmanratkaisutehtävässä. Ryhmien toiminnassa ilmeni lisäksi ideoiden hallintaan ja kehittelyyn liittyviä johtajuustekoja. Ne edistivät ongelmanratkaisun kehittymistä sisällön ulottuvuuden näkökulmasta. Niiden ilmeneminen vaikutti olevan yhteydessä vuorovaikutuksen vastavuoroisuuteen ja ryhmän jäsenten tasavertaisiin keskinäisiin suhteisiin. Vuorovaikutuksen vastavuoroisuutta ja ryhmän jäsenten symmetristä osallistumista säädeltiin monenlaisin johtajuusteoin. Osassa ryhmistä rakentui useampia rinnakkain toimivia johtajia. Rinnakkain ilmenneiden johtajuustekojen keskinäinen vastavuoroisuus näytti edistävän yhteistoimintaa ja jaetun ymmärryksen rakentamista. Johtajuus on merkittävä osa lasten ryhmätyöskentelyä. Toimiva johtajuus edellyttää toisinaan opettajan tukea. Tuen antamisessa on syytä hyödyntää huolella harkittuja opettajainterventioita.
Subject: lasten johtajuus
yhteistoiminta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU.pdf 2.059Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record