Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen luokanopettajien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011372
Title: Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen luokanopettajien näkökulmasta
Alternative title: Classroom teachers' perspective on increasing students' physical activity
Author: Hellman, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011372
http://hdl.handle.net/10138/233164
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The objective of this study was to discover the thoughts of Finnish classroom teachers on promoting the physical activity of their students. The study examines teachers' attitudes towards promoting physical activity, the challenges they face in promoting physical activity and how they see their own readiness in promoting physical activity. In addition to attitudes and thoughts, the study wanted to analyse the concrete actions classroom teachers have taken to promote the physical activity of their students. Finally, the study also aims at exploring the factors that affect teachers' attitudes, readiness and the actions they take. This study is a mixed methods study with convergent parallel design strategy meaning it utilises both qualitative and quantitative research methods. The quantitative data was gathered with an electronic form managed by the University of Helsinki. The data consisted of 186 responses from Finnish classroom teachers and it was gathered between May and June 2017. The qualitative data, which was collected simultaneously with the quantitative data, consisted of eight theme interviews. The quantitative data was analysed with SPSS-program and the qualitative data was analysed with content analysis, quantification and by forming themes and types of the data. The study showed that teachers' attitudes towards promoting physical activity at school are very positive. However, the qualitative part of the study found four different dimensions inside the positive attitude which were general level, school level, teacher level and personal level. The challenges teachers face when promoting physical activity differed a lot between schools and some schools have less possibilities and much fewer resources than others. The readiness of the teacher was affected strongly by the teacher's own relationship towards exercise. If the teacher had studied physical education as a minor was also of great influence. The study also showed that there are room for improvement when it comes to teachers' actions towards promoting physical activity at school. Teachers concrete actions were strongly affected by their relationship towards exercise, attitude and readiness to promote physical activity.Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten luokanopettajien suhtautumista koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia luokanopettajien asenteet oppilaiden fyysistä aktiivisuutta kohtaan ovat, millaisia haasteita he kohtaavat sekä millaisena he näkevät omat valmiutensa fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Asenteiden ja ajatusten lisäksi selvitetään myös konkreettisia toimenpiteitä, joita opettajat ovat tehneet edistääkseen oppilaidensa fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuskysymysten osalta tarkasteltiin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat opettajan asenteisiin, valmiuksiin sekä heidän suorittamiinsa toimenpiteisiin. Tutkimus on monimenetelmäinen yhtenevä rinnakkaistutkimus, jossa hyödynnetään sekä laadullista, että määrällistä tutkimusotetta. Määrällinen aineisto koostui Helsingin yliopiston sähköisellä kyselylomakkeella kerätyistä luokanopettajien vastauksista, joita saatiin yhteensä 186. Aineisto kerättiin touko-kesäkuussa 2017. Tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin samaan aikaan määrällisen aineiston kanssa ja se koostui kahdeksan opettajan teemahaastattelusta. Tutkimuksen määrällinen aineisto analysoitiin SPSS-ohjelman avulla ja laadullisen aineiston analyysissä hyödynnettiin sisällönanalyysiä, kvantifiointia, teemoittelua ja tyypittelyä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajat asennoituvat fyysisen aktiivisuuden edistämiseen pääosin erittäin positiivisesti. Tutkimuksen laadullisessa osiossa positiivisesta asenteesta löydettiin kuitenkin neljä eritasoista ulottuvuutta, jotka olivat yleinen taso, koulun taso, luokanopettajan taso sekä henkilökohtainen taso. Fyysisen aktiivisuuden edistämisessä koetut haasteet vaihtelivat suuresti kouluittain ja joissakin kouluissa valmiudet ja resurssit fyysisen aktiivisuuden edistämiselle olivat huomattavasti toisia heikommat. Opettajien valmiuksiin vaikuttivat erityisesti opettajan oma liikuntasuhde, sekä se oliko opettajalla liikunnan sivuainetta vai ei. Tutkimus osoitti myös, että opettajien toimenpiteissä on vielä parannettavaa. Opettajien toimenpiteisiin vaikuttivat suuresti opettajan oma liikuntasuhde, asenne sekä valmiudet fyysisen aktiivisuuden edistämistä kohtaan.
Subject: fyysinen aktiivisuus
liikunta
koululiikunta
fyysinen passiivisuus
fyysisen aktiivisuuden suositukset
aktiivinen koulupäivä
Liikkuva koulu
yhtenevä rinnakkaistutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record