Opastuksen mahdollisuudet poro- ja matkailuelinkeinon yhteensovittamisessa Käsivarren Lapissa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201803073886
Julkaisun nimi: Opastuksen mahdollisuudet poro- ja matkailuelinkeinon yhteensovittamisessa Käsivarren Lapissa
Tekijä: Nevanpää, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Bio- ja Ympäristötieteellinen tiedekunta, Ympäristötieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Different parties such as industry, tourism and research are more and more interested in arctic regions. Tourism is one of the biggest source of livelihood there and growing all the time. Arctic nature is vulnerable and there are indigenous peoples living there. Their way of life is based on natural sources of livelihood such as reindeer breeding. Tourist industry like all the other actions in the region should be socially, economically and environmentally sustainable. So it is important to do research on problems to reconcile different forms of industries and source of livelihoods. The purpose of this thesis is to study possibilities of tourist guidance to solve problems to reconcile reindeer husbandry and tourist industry in municipality of Enontekiö in Finland. It has been noticed in the research of ecotourism that it is possible to influence tourists’ behavior and attitudes by guidance if it is carried out in the right way. This is the reason why my interest is directed to the role of guidance to solve the problems. My research questions are: 1) What kind of problems there are between tourist industry and reindeer husbandry? 2) How is it possible to decrease the harm that tourist industry causes to reindeer husbandry by tourist guidance? 3) How the tourist guidance should be improved? I have done reviews on earlier studies and reports about problems between tourist industry and reindeer husbandry and also about the role of guidance in nature tourism management. Based on these reviews I have proposed a hypothesis how it could be possible to decrease the harm that tourist industry causes to reindeer husbandry by tourist guidance. To test my hypothesis I collected interviews of 15 tourism entrepreneurs and 5 representatives of Metsähallitus. I used the methods of qualitative content analysis to analyze the data. It came out that the biggest problems between tourist industry and reindeer husbandry are disturbance of the peace of pasture, decreasing pasture area, equity in land-use decision-making, and the willingness among the tourism entrepreneurs and reindeer herders to reconcile the source of livelihoods. Tourists do not know much about reindeer husbandry. It is possible to decrease some the harm that tourist industry causes by guidance when it is carried out as recommended in the studies. The role of guidance in decreasing the harms is not very remarkable, because the biggest harms caused by tourist industry are not outcomes of tourists’ thoughtlessness or behavior against rules that could be decreased by guidance. The best education and guidance is given in reindeer farm visits and in guided tours organized by program service companies. The participants of those programs are mainly foreigners even though the majority of tourists in Enontekiö are Finns. Their main source of information is the website of Metsähallitus. The most efficient way to increase tourists’ knowledge would probably be influencing the content of websites of Metsähallitus and marketing of reindeer farm visits and guided tours to Finns.Arktisiin alueisiin kohdistuu yhä enemmän eri tahojen, kuten teollisuuden, matkailun ja tutkimuksen, mielenkiintoa. Matkailu on yksi arktisen alueen suurimmista elinkeinoista ja koko ajan kasvussa. Arktinen luontoon herkkää ja siellä elää alkuperäiskansoja, joiden elämä perustuu luontaiselinkeinoihin, kuten poronhoitoon. Sekä matkailun että muun toiminnan alueella tulisi olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. On siis aiheellista tutkia eri elinkeinomuotojen yhteensovittamisen ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Tutkielman tarkoitus on selvittää opastuksen mahdollisuuksia ratkaista matkailu- ja poroelinkeinon yhteensovittamisen ongelmia Käsivarren Lapin alueella. Käsivarren Lapiksi mielletty alue käsittää Enontekiön kunnan alueen. Ekoturismin puitteissa tehdyissä tutkimuksissa opastuksen vaikutuksesta turistien käyttäytymiseen on todettu, että oikealla tavalla toteutettuna sillä voidaan vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja asenteisiinsa. Tästä syystä kiinnostukseni kohdistuu turistien opastamisen rooliin ongelmien ratkaisussa. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Mitä ongelmia matkailu- ja poroelinkeinon välillä on? 2) Miten turisteille suunnatulla opastuksella voidaan vähentää matkailun aiheuttamaa haittaa porotaloudelle? 3) Miten porotalouteen liittyvää opastusta tulisi parantaa? Tutkielmassa luodaan katsaukset aiempiin matkailu- ja poroelinkeinon välisiä ongelmia käsitteleviin tutkimuksiin ja raportteihin sekä tutkimuksiin opastuksen roolista luontomatkailun hallinnoimisessa. Näiden pohjalta olen muodostanut hypoteesin siitä, miten opastuksella olisi mahdollista vähentää matkailun porotaloudelle aiheuttamaa haittaa. Hypoteesia testatakseni kokosin 15 matkailuyrittäjän ja viiden Metsähallituksen edustajan haastatteluaineiston. Haastatteluaineiston analysointiin käytin laadullisen sisällönanalyysin menetelmiä. Ilmeni, että suurimmat ongelmat matkailu- ja poroelinkeinon välillä ovat laidunrauhan häiriintyminen, laidunmaan kaventuminen, maankäyttöpäätösten oikeudenmukaisuus ja elinkeinon edustajien halukkuus elinkeinojen yhteensovittamiseen. Turistit tietävät Enontekiöllä harjoitettavasta poronhoidosta hyvin vähän. Turisteille suunnatulla opastuksella voidaan vähentää jonkin verran matkailun aiheuttamaa haittaa, kun opastus toteutetaan tutkimuksissa esiteltyjen suositusten mukaisesti. Opastuksen rooli haittojen vähentämisessä ei kuitenkaan ole hyvin merkittävä, sillä suurimmat matkailun aiheuttamat haitat eivät johdu turistien ajattelemattomasta tai luvanvastaisesta käytöksestä, jota opastuksella voisi vähentää. Parhainta opastusta saa porotilavierailuilla ja ohjelmapalveluyritysten opastetuille retkillä. Niiden asiakkaat ovat pääasiassa kuitenkin ulkomaalaisia, vaikka suurin osa Enontekiön matkailijoista on suomalaisia. Suomalaisten pääinformaatiokanavansa on Metsähallituksen internet-sivut. Sivuston sisältöön vaikuttamalla sekä markkinoimalla porotilavierailuja ja opastettuja retkiä suomalaisille saataisiin todennäköisesti tehokkaimmin nostettua turistien tietotasoa yleisesti.
URI: URN:NBN:fi-fe201803073886
http://hdl.handle.net/10138/233233
Päiväys: 2017
Avainsanat: poroelinkeino
matkailuelinkeino
opastaminen
yhteensovittaminen
reindeer husbandry
tourist industry
tourist education
reconciliation
Oppiaine: Environmental change and policy
Ympäristömuutos ja -politiikka
Miljöförändring och -politik
Tekijänoikeustiedot: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
opastuks.pdf 1.059MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot