Learning Materials for Korean as a Foreign Language – A Comparative Review of Four Beginner Level Textbooks

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803131443
Julkaisun nimi: Learning Materials for Korean as a Foreign Language – A Comparative Review of Four Beginner Level Textbooks
Tekijä: Marjala, Maija
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan ja vertaillaan neljää alkeistason korean kielen oppikirjaa. Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ja minkälaisia harjoituksia ne tarjoavat kielitaidon eri osa-alueiden opetteluun, ja kuinka ne ottavat huomioon oppijoiden yksilölliset erot. Lisäksi pyritään löytämään joitakin erityispiirteitä, joita suomenkielisessä korean oppikirjassa tarvitaan. Valitut oppikirjat ovat suomalaisissa yliopistoissa käytetyt Ganada Korean 1, Sogang Korean 1A, Seouldae hangukeo 1A ja Fun! Fun! Korean 1. Arviointikriteerit muodostetaan kielen oppimisen teorioiden pohjalta. Kielitaidon todetaan olevan yhdistelmä kielioppia, sanastoa, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista, sekä keskustelutaitoja ja kulttuurin tuntemusta. Kieliopin, sanaston ja harjoitusten määrä lasketaan, ja sisältöä tarkastellaan tulosten valossa oppijoiden yksilölliset erot huomioon ottaen. Lopuksi oppikirjojen tuloksia vertaillaan keskenään. Tutkimuksessa selviää, että kaikki kirjat esittävät uuden tiedon teemoittain ja sisältävät sekä kaavamaisia että luovia tehtäviä. Kaavamaiset harjoitukset ovat enemmistössä erityisesti Ganadassa, mutta kommunikatiivisia tehtäviä on vain vähän kaikissa kirjoissa. Eniten kielioppia ja sanastoa on Ganadassa ja Fun Koreanissa. Kuullun ymmärtämistehtäviä on sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten Ganadassa. Sama pätee luetun ymmärtämistehtäviin. Kaikki kirjat tarjoavat ääntämisharjoituksia. Puhetehtäviä korostavat eniten Fun Korean ja Sogang. Luovia kirjoitusharjoituksia on hyvin vähän kaikissa kirjoissa. Kaikki paitsi Sogang sisältävät erillisiä tietoiskuja kulttuurista. Sogang on myös ainoa, joka ei sisällä englanninkielisiä käännöksiä. Eniten opetusaikaa on suunniteltu Fun Koreanin käyttäjille. Kirjat eivät tarjoa paljoa palautetta tai mahdollisuuksia itseopiskeluun. Eri oppimistyylejä ajatellen Sogang on vähiten joustava. Kirjojen sisältö ylipäätään on aikuisopiskelijoita motivoivaa ja kiinnostavaa, vaikkakin ajoittain vaikeaa toteuttaa. Tuloksista voidaan päätellä, että Ganada sopii parhaiten käytettäväksi Koreassa, sillä se harjoittaa enemmän reseptiivisiä taitoja. Suomen kontekstissa se toimii tutkituista oppikirjoista parhaiten itseopiskelussa. Fun Korean sopii suhteellisen hyvin suomalaisopiskelijoille sen sisällön määrän ja laadun, sekä siihen käytettävän ajan puolesta. Myös Sogangin puhetaitojen painotus vastaa suomalaisopiskelijoiden tarpeita, mutta se vaatii koreaa äidinkielenään puhuvan, tai vastaavat tiedot ja resurssit omaavan opettajan, sillä se ei sisällä englanninkielisiä käännöksiä eikä selityksiä kielioppisäännöille. Seouldae sopii parhaiten analyyttisille opiskelijoille, jotka kaipaavat syvempää tietoa korean kielen rakenteista. Kaikkien kirjojen keskeisimmät haittapuolet ovat niiden hinta ja englanti välikielenä. Molemmat ovat ratkaistavissa suomenkielisellä korean oppikirjalla. Sen tulisi sisältää kielioppisäännöt suomeksi, tarjota sanastolle suomenkieliset käännökset, painottaa kommunikatiivisia taitoja ja pyrkiä tekemään oppimisesta hauskaa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803131443
http://hdl.handle.net/10138/233415
Päiväys: 2018
Avainsanat: vieraan kielen oppikirja
korean kieli
aikuisoppija
kielitaidon osa-alueet
yksilölliset erot kielen oppimisessa
Oppiaine: Itä‑Aasian tutkimus
East Asian Studies
Östasienforskning


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Marjala_Maija_Pro gradu_2018.pdf 660.5KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot