Taiteen perusopetuksessa opiskelevien kokemuksia käsitöiden merkityksistä ja hyvinvointivaikutuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802231355
Title: Taiteen perusopetuksessa opiskelevien kokemuksia käsitöiden merkityksistä ja hyvinvointivaikutuksista
Author: Vuokko, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802231355
http://hdl.handle.net/10138/233717
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Aim: The aim of this study was to reveal a multi-perspective meanings of craft, bring out feelings which craft making evokes for craft hobbyists and clarify if the craft making increases their well-being. There are very few researches available related to the meanings of craft and craft's impacts to the well-being. The aim of this study was to make the craft hobbyists voice heard and generally emphasize and bring out the importance of creative activity and hobbies. In addition, the aim was to find out in which kind of situations handicrafts have played a significant role in respondents' lives. Based on these thoughts the following two main questions were set for the study: 1) What kind of meanings the students of adult's basic arts education give to the crafts and craft making? 2) How do the handicrafts affect to the well-being of the students of adult's basic arts education? Method: The qualitative data was collected by using an open question from the students of adult's basic arts education in the Helsinki Metropolitan Area during spring 2017. Before sending out the open question via e-mail I presented the topics of my study both in the Basic and Postgraduate Studies group. The recipients of the open question were asked to write a free-form script with the title "I, Craft and well-being". Totally 12 responses were received to the writing request and each of them was at least one page long. I analysed the material separately according to the meaning and wellbeing experience. In the analysis of the meanings I utilized Anna Kouhia's (2012) reference frame of multi-perspectival meanings of crafts and other available theory related to the subject. After that, by utilizing preceding theories, I formed my own reference frame which supported further analysis of the material. As a result, I created my own reference frame of the meanings of the craft. When analysing the well-being I utilized Seligman's theoretical model of happiness (PERMA). Results and conclusions: Based on my study it can be noted that there are several meanings behind craft making. Meanings are very multiple, usually overlapping and sometimes they are even in conflicts with each other. For many people crafts are way to relax which produce happiness day after day and increase well-being. The meanings of crafts are linked tightly to the experiences of well-being. Especially social aspects were emphasized in both categories. In general, the presence of craft in different life situations is dependent on people personalities. Some people use crafts as an important way to relax in difficult life situations whereas other people in the same situation are willing to get rid of all extra issues. Even if sometimes the crafts might be relegated to the background in life, all respondents who participated to the study returned always back to the crafts which illustrates the meaning of crafts as the bringer of well-being as from the point of view of the meanings presented in the study.Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin käsitöiden monimerkityksellisyyttä, sen tuottamia tuntemuksia käsityöharrastajien kuvailemina ja selvittää kokevatko he saavansa käsitöiden tekemisestä elämäänsä hyvinvointia. Tutkimustietoa käsitöiden merkityksistä ja hyvinvointivaikutuksista on vielä melko vähän. Halusin saada tutkimuksellani käsityöharrastajien ääntä kuuluviin ja tuoda esiin luovan toiminnan ja harrastusten tärkeyttä. Lisäksi pyrin selvittämään, millaisissa tilanteissa käsityöt ovat olleet merkittävässä roolissa vastaajien elämässä. Näiden ajatusten pohjalta tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimuskysymystä: 1) Millaisia merkityksiä taiteen perusopetuksen opiskelijat antavat käsityölle ja käsityön tekemiselle? 2) Miten aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijat kokevat käsitöiden vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa? Menetelmä: Keräsin laadullisen aineistoni avoimella kirjoitelmapyynnöllä pääkaupunkiseudulla toteutettavan Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen opiskelijoilta keväällä 2017. Kävin esittelemässä tutkimusaiheeni sekä perus- että syventävienopintojen ryhmässä ja lähetin kirjoitelmapyynnön tämän jälkeen opiskelijoille sähköpostilla. Pyysin heitä kirjoittamaan vapaamuotoisen kirjoitelman otsikolla Minä, käsityö ja hyvinvointi. Sain kirjoitelmapyyntöön 12 vastausta, joista jokainen oli vähintään sivun pituinen. Analysoin aineiston erikseen merkitysten ja hyvinvointikokemusten osalta. Merkitysten analysoinnissa käytin pohjana Anna Kouhian (2012) käsityön merkityksiä kuvaavaa viitekehystä ja muuta aiheeseen liittyvää teoria-aineistoa. Tämän jälkeen muodostin niitä hyödyntäen oman viitekehyksen, joka toimi aineiston analysoinnin tukena. Analysoinnin lopputuloksena muodostin aineiston pohjalta oman uuden käsityön merkityksiä kuvaavan viitekehyksen. Hyvinvoinnin analysointia lähestyin Seligmanin PERMA-mallin viiden hyvinvoinnin ulottuvuuden kautta. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että käsitöiden tekemisen taustalla olevia merkityksiä on runsaasti. Merkitykset ovat hyvin moninaisia, usein päällekkäisiä ja toisinaan jopa ristiriidassa keskenään. Monelle käsityöt ovat henkireikä, joka tuottaa iloa päivästä toiseen sekä lisää jaksamista ja hyvinvointia. Käsitöiden merkitykset linkittyvät tiiviisti myös hyvinvointikokemuksiin. Erityisesti tekemisen sosiaalinen puoli korostui molemmissa kategorioissa. Yleisesti voidaan todeta, että käsitöiden läsnäolo eri elämäntilanteissa on riippuvainen ihmisten persoonista. Jotkut käyttävät käsitöiden tekemistä rentoutumiskeinona vaikeissa elämäntilanteissa, kun taas toiset vastaavissa tilanteissa haluavat karsia kaiken ylimääräisen pois elämästään. Vaikka käsityöt saattoivat toisinaan jäädä elämässä taka-alalle, kaikki tutkimukseen osallistuneista palasivat aina uudelleen käsitöiden pariin, mikä osaltaan kertoo käsitöiden merkityksellisyydestä niin hyvinvoinnin tuojana kuin tutkimuksessa esiteltyjen merkitysten kannalta katsottuna.
Subject: crafts
meaning of craft
well-being
communality
Basic Arts Education
käsityöt
käsityön merkitykset
hyvinvointi
yhteisöllisyys
taiteen perusopetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_Gradu_Anni_Vuokko.pdf 1.002Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record