Lapset, media ja symbolinen vuorovaikutus : Suomalaisten, englantilaisten ja saksalaisten lasten mediasuhteen tarkastelua

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3913-3
Title: Lapset, media ja symbolinen vuorovaikutus : Suomalaisten, englantilaisten ja saksalaisten lasten mediasuhteen tarkastelua
Author: Koivusalo-Kuusivaara, Raisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Belongs to series: Viestinnän julkaisuja - URN:ISSN:1457-2184
Abstract: Tämän hetken mediaympäristölle on ominaista intensiivisyys ja jatkuva läsnäolo. Medialla on merkittävä rooli myös pienten lasten jokapäiväisessä elämässä, sillä he aloittavat median säännöllisen seuraamisen keskimäärin kolmen vuoden iässä. Mediasisällöt, mediavälineet ja mediaan liittyvät sosiaaliset suhteet muodostavatkin lapsille mediaympäristön, jossa lapset rakentavat identiteettejään, oppivat sosiaalista kanssakäymistä ja kehittävät näkemyksiään yhteiskunnasta ja kulttuurista. Tutkimuksessa on selvitetty 4-6-vuotiaitten suomalaisten, englantilaisten ja saksalaisten lasten audiovisuaalisen median tulkintaa ja median roolia heidän elämässään. Tutkimuksen tavoitteena on ollut syventää tutkimuksellista tietoa median sosiaalisesta ja kulttuurisesta merkityksestä pienten lasten elämässä ja sitä, miten he tulkitsevat mediasisältöä. Tutkimuksessa lasten mediasuhdetta on tarkasteltu välineellisenä, sosiaalisena, symbolisena ja kulttuurisena tulkintaympäristönä. Edellisten lisäksi tutkimuksessa on arvioitu harvemmin viestinnän tutkimuksessa käytetyn symbolisen interaktionismin teorian tarjoamia mahdollisuuksia lasten mediasuhteen tarkasteluun. Suomessa, Englannissa ja Saksassa kootun kansainvälisen aineiston pohjalta on tarkasteltu myös vertailuryhmien välillä olevia mediaan liittyviä kulttuurisia eroja. Eri vertailumaiden melko samankaltaisesta mediaympäristöstä huolimatta tutkimus antaa viitteitä mediatulkinnoissa olevista kulttuurisista eroista. Media mahdollistaa lapsen erilaistan taitojensa kehittymistä ja voi siten muodostaa heille sosiaalisia, symbolisia ja kulttuurisia resursseja, joilla on merkitystä lapsen kehittymisen kannalta. Lapsen ja median suhde on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde ja mediainformaation tulkinnassa ovat mukana lapsen aiemmat tiedolliset ja sosiaaliset kokemukset. Aktiivisessa mediatulkintasuhteessaan lapsi kehittää sanavarastoaan, havainnointiaan, ajatteluaan ja tunne-elämäänsä. Median käyttö sosiaalisena tapahtumana kehittää osaltaan lapsen sosiaalisia valmiuksia. Siten esimerkiksi perheen median käyttöön liittyvät säännöt ja ohjeet ohjaavat perheen sisäistä toimintaa ja määrittävät lapsen asemaa perheessä. Median sisällöt ja niihin liittyvät erilaiset oheistuotteet toimivat osaltaan lapsen kulttuuristen koodistojen ja luokittelujen muodostajana. Tutkimus osoittaa myös symbolisen interaktionismin teorian tarjoavan varsin poikkitieteellisen tutkimuksellisen viitekehyksen lapsia ja mediaa koskevalle tutkimukselle ja mahdollistaa lasten mediasuhteen tutkimisen ja ymmärtämisen useiden, erilaisten tekijöiden suhteena.Characteristic of today s media environment is intensity and constant presence. The media also play a significant role in the lives of small children since they, on average, start regular following of media at the age of three. The contents, tools and social relations linked to the media do form an environment for the children by means of which they form their concepts of culture, society, social relations and build their identities. The research explains the interpretation of audiovisual media and the role of the media in the lives of Finnish, British and German children between four to six years of age. The aim of the research is to deepen the scientific knowledge on what kind of significance socially and culturally the media have in the lives of small children and how they interpret the media contents. In the study, the relationship between children and the media has been observed as a tool, as a social, symbolic and cultural interpretation environment. Additionally, the possibilities what the Theory of Symbolic Interactionism which is rarely used in communication research can offer in the observance of children s media relationship. Based on the international material collected in Finland, UK and Germany, also the cultural differences connected to the media between the comparison groups are examined. In spite of the relatively similar media environments between the countries compared, the study suggests cultural differences in the media interpretations. The media enable the development of a child s various skills and can thus create social, symbolic and cultural resources which have a significance in a child s development. The relation between a child and media is a two-way interrelationship and in the interpretation of media information, the earlier intellectual and social experiences are included. In his or her active media relationship, a child develops his or her vocabulary, perceptions, thinking and emotional life. Using the media as a social event, the social readiness of a child is, for its part, developed. Thus, for example, the rules and regulations concerning media uses guide how the family functions and define the position of a child within the family. The contents of the media and different supplementary products form, for their part, a child s cultural codes and categorizations. The study also demonstrates that the Theory of Symbolic Interactionism offers a rather interdisciplinary research reference setting for the study of children and the media and facilitates the studying and understanding of children s media relation as a proportion of different factors.
URI: URN:ISBN:978-952-10-3913-3
http://hdl.handle.net/10138/23421
Date: 2007-05-18
Subject: viestintä
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lapsetme.pdf 1.697Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record