Towards an Embodied History : Metaphorical Models in Textbook Knowledge of the Controversial Polish-Lithuanian Past

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4181-1
Title: Towards an Embodied History : Metaphorical Models in Textbook Knowledge of the Controversial Polish-Lithuanian Past
Author: Kazlauskaitė, Rūta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, CEREN
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-05-18
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4181-1
http://hdl.handle.net/10138/234219
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: A complex shared Polish-Lithuanian past raises historical as well as political controversy. The tensions emerge in the divergent narratives, maintained by the two nations, of their shared past, in school-history education. This research examines the conceptual roots for how the past – that is shared, but remembered differently – has been taught in school-history education in Poland and Lithuania. For this task, I study the metaphorical models that shape textbook presentation of the past. The embodied, conceptual metaphor theory of Lakoff and Johnson provides the framework for examining the metaphors that shape an understanding of both cognition and the past on a meta-theoretical level. I focus on visual metaphors, which structure the textbook presentation of the past, because such metaphors participate in conceptualizing cognition as making representations by a disembodied mind, distanced from the world. My theoretical approach, enactive embodiment, posits a radically different understanding of cognition. Even though evidence for the embodiment of mind abounds, the implications of this research have not yet entered the public consciousness. There remains a lack of understanding of the practical implications of research on embodied cognition, which forms the gap this project aims to address. The research materials – Polish and Lithuanian school-history textbooks and interviews with their authors – serve as a “laboratory” for application and further development of these insights from cognitive science. The thesis investigates the use of metaphors in school-history textbooks and interview materials aiming to identify the metaphorical models, which shape ways of thinking about and engagement with the past. Finally, the 5 features of school-history textbooks that I focus on in this work address issues of: 1) truth in the light of 2) competing accounts of history that 3) sharply distinguish fact from fiction; moreover, in concentrating on: 4) narratives of the nation-state and 5) the arrangement of narrative in a linear sequence of static states, what is left out is the lived, experiential past of embodied persons of past times and places. The contribution this dissertation thus offers is to show how the rethinking of the truth of the past – in embodied terms – opens up potential new avenues for conceiving of historical truth and for teaching it in school-history.Puolan ja Liettuan monitahoinen jaettu menneisyys herättää historiallisia ja poliittisia kiistoja. Jännitteet kumpuavat toisistaan poikkeavista menneisyyttä käsittelevistä narratiiveista, joita nämä kaksi kansakuntaa ylläpitävät koulujen historianopetuksessa. Tämä tutkimus tarkastelee jaetun, mutta eri tavoin muistetun menneisyyden käsitteellisiä juuria Puolan ja Liettuan historianopetuksessa. Tässä tarkoituksessa tutkin metaforisia malleja, jotka muokkaavat oppikirjojen tapaa esittää menneisyys. Työni teoreettisen kehyksen muodostaa Lakoffin ja Johnsonin kehollisuuteen perustuva, käsitteellinen metaforateoria. Sen avulla tutkin metaforia, jotka muokkaavat sitä, miten kognitio ja menneisyys ymmärretään metateoreettisella tasolla. Keskityn visuaalisiin metaforiin, jotka jäsentävät oppikirjojen tapaa esittää menneisyys, koska tällaiset metaforat osaltaan käsitteellistävät kognitiota muodostamalla representaatioita kehottomaan maailmasta etääntyneeseen mieleen. Teoreettinen lähestymistapani, enactive embodiment (enaktiivinen kehollisuus), perustuu radikaalisti erilaiseen ymmärrykseen kognitiosta. Vaikka mielen kehollisuudesta on runsaasti todisteita, näiden tutkimustulosten johtopäätökset eivät ole vielä tulleet julkiseen tietoisuuteen. Kehollisen kognition tutkimustulosten hyödyntämistä käytäntöön ei ole vielä ymmärretty, ja tämän aukon tutkimukseni pyrkii osoittamaan. Tutkimusmateriaalit, Puolan ja Liettuan historian oppikirjat sekä niiden kirjoittajien haastattelut, toimivat ”laboratoriona” näiden kognitiivisen tieteen näkemysten testaamiseen ja edelleen kehittämiseen. Väitöskirja tarkastelee metaforien käyttöä koulujen oppikirjoissa ja haastatteluaineistoissa tähdäten niiden metaforisten mallien tunnistamiseen, jotka muokkaavat ajatteluamme menneestä ja kytkeytymistämme siihen. Keskityn tässä työssä viiteen oppikirjojen piirteeseen: 1) totuuden esittäminen 2) toistensa kanssa kilpailevina historian kuvauksina, jotka 3) erottelevat tiukasti totuuden fiktiosta; lisäksi, keskittyminen 4) kansallisvaltioiden narratiiveihin ja 5) narratiivien järjestämiseen staattisia valtioita kuvaaviin lineaarisiin sekvensseihin, jolloin ulkopuolelle jää eletty, kokemuksellinen menneisyys, jonka ihmiset ovat ajassa ja paikassa kehollisesti kokeneet. Tämä väitöskirja esittää kuinka menneisyyden ja sitä koskevan totuuden uudelleenarviointi kehollisin termein avaa potentiaalisia uusia lähestymistapoja historiallisen totuuden tarkasteluun ja opettamiseen koulujen historiantunneilla.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Towardsa.pdf 3.863Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record