Arkkitehtuurin kannalta merkittävien suunnittelupäätöksien tekeminen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804131682
Julkaisun nimi: Arkkitehtuurin kannalta merkittävien suunnittelupäätöksien tekeminen
Tekijä: Harkonsalo, Olli-Pekka
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tässä systemaattisesti tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, millainen on arkkitehtuurin kannalta merkittävien suunnittelupäätöksien tekemiseen käytetty päätöksentekoprosessi käytännössä, mitkä tekijät vaikuttavat suunnittelupäätöksien tekemiseen ja miten arkkitehtien rationaalista päätöksentekoprosessia voidaan tukea. Työssä selvisi, että arkkitehdit tekevät päätöksiään ainakin pääosin rationaalisti ja vaikuttivatkin hyötyvän tästä. Arkkitehdit eivät myöskään suosineet erilaisten systemaattisten päätöksenteko- tai dokumentointimenetelmien käyttöä. Arkkitehtien kokemustaso vaikutti päätöksentekoprosessiin siten, että vähemmän kokeneemmat arkkitehdit tekivät päätöksiään vähemmän rationaalisesti (ja oletettavasti myös vähemmän onnistuneesti) kuin kokeneemmat. Tärkeänä päätöksiin vaikuttavana tekijänä puolestaan nousi esiin arkkitehtien omat kokemukset ja uskomukset. Näiden ja erilaisten vaatimusten ja rajoitusten lisäksi päätöksentekoon vaikuttuvina tekijöinä nousivat esiin myös erilaiset kontekstiin liittyvät tekijät. Näistä nousi esiin myös se, kuka varsinaisesti tekee suunnittelupäätökset ja miten tämä tapahtuu. Kirjallisuuskatsauksessa selvisikin, että suurin osa suunnittelupäätöksistä tehdäänkin ryhmissä eikä vain yhden arkkitehdin toimesta. Ryhmäpäätöksenteko tapahtui useimmiten siten, että arkkitehti oli valmis tekemään lopullisen päätöksen, mutta oli kuitenkin myös valmis huomioimaan muiden mielipiteet. Ryhmäpäätöksentekoon liittyi sekä hyötyjä että haasteita. Työssä selvisi myös, että varsinkin vähemmän kokeneiden arkkitehtien rationaalista päätöksentekoprosessia voitiin tukea kokonaisvaltaisesti arkkitehtuurin kannalta merkittävien suunnittelupäätösten ja niiden järjellisten perustelujen tallentamiseen tarkoitettujen dokumentointimenetelmien käytön avulla. Näiden käytöstä voi spekuloida olevan hyötyä myös kokeneemmille arkkitehdeille, vaikkakin heidän voi tosin epäillä välttävän niiden käyttöä mm. niiden raskauden vuoksi. Toisaalta taas rationaalisempaa päätöksentekoprosessia pystyttiin tukemaan myös kannustamalla arkkitehtejä eri päättelytekniikoiden käytössä eri tavoin, mikä olisi dokumentointimenetelmien käyttöä kevyempi vaihtoehto, vaikkakin tässä tapauksessa luovuttaisiin kompromissina dokumentointimenetelmien käytön tuomista muista hyödyistä. ACM Computing Classification System (CCS): • Software and its engineering~Software architectures • Software and its engineering~Software design engineering
URI: URN:NBN:fi:hulib-201804131682
http://hdl.handle.net/10138/234246
Päiväys: 2018-04-16
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot