Food biotechnologies in Italy : a social psychological study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4112-9
Title: Food biotechnologies in Italy : a social psychological study
Alternative title: Ruokaan liittyvät bioteknologiat Italiassa : sosiaalipsykologinen tutkimus
Author: Collavin, Elena
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, socialpsykologiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2007-09-22
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4112-9
http://hdl.handle.net/10138/23540
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation presents an analysis of the representations of food biotechnologies in Italy. The thesis uses the analysis of discourse to illustrate the articulated ways in which representations are instantiated in different contexts. The theoretical thrust of the work resides in its discussion of the basic tenets of both Social Representations Theory and Discursive Psychology. The thesis offers a detailed description of the two frameworks; affinities and difference are highlighted, and a serious effort is made to develop an integrated set of theoretical resources to answer the research questions. The thesis proposes to combine a discursive methodology with Social Representations Theory. After a description of the relevant legislative framework follows an illustration of the categories used for the textual analysis. The study proposes the textual analysis of the following data: the first declaration issued by a small Italian council rejecting biotechnologies; four texts which focus on positions taken by the Catholic Church in the matter of food biotechnologies; several transcripts from a public debate in a small community of the north west of Italy. The latter study, which included an ethnographic dimension, focuses on recordings from interviews, a focus group, a public meeting and newspaper articles. Particular attention is paid to ideological representations and to the relevance of citizenship and governance to debates about food biotechnologies.Ruokaan liittyvät bioteknologiat Italiassa: sosiaalipsykologinen tutkimus Väitöskirjassa esitetään analyysi ruokaan liittyvien bioteknologioiden representaatioista Italiassa. Työssä käytetään keskustelujen analyysejä kuvaamaan niitä artikuloituja tapoja, joilla representaatioita ilmennetään erilaisissa konteksteissa. Työn teoreettinen anti perustuu sosiaalisten representaatioiden teorian ja diskursiivisen psykologian teorian perusteiden käsittelylle. Väitöskirja tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen kummastakin viitekehyksestä; yhtäläisyydet ja erot tuodaan esille. Pyrkimyksenä on kehittää integroidut teoreettiset resurssit, joiden avulla voidaan vastata tutkimuskysymyksiin. Työssä yhdistetään diskursiivinen metodologia sosiaalisten representaatioiden teoriaan. Relevantin lainsäädännöllisen viitekehyksen kuvauksen jälkeen seuraa tekstuaalisessa analyysissä käytettyjen kategorioiden kuvaus. Työssä analysoidaan seuraavat materiaalit: ensimmäinen virallinen pienen italialaisen valtuuston esittämä bioteknologian torjuva julkilausuma; neljä tekstiä, joissa keskitytään katolisen kirkon esittämiin bioteknologiaa koskeviin kantoihin; useita tekstinäytteitä julkisesta keskustelusta pienessä kylässä Koillis-Italiassa. Viimeksi mainittu tutkimus, johon sisältyi etnografinen ulottuvuus, keskittyy haastateltuihin nauhoituksiin, fokusryhmään, julkiseen kokoukseen ja sanomalehtiartikkeleihin. Erityistä huomiota kiinnitetään ideologisiin representaatioihin ja kansalaisuuden ja hallitsemisen merkityksellisyyteen bioteknologiaa koskevissa keskusteluissa.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
foodbiot.pdf 1.031Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record