Esiopetusikäisen lapsen lukivalmiuden yhteys lapsen muihin taitoihin sekä lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251800
Title: Esiopetusikäisen lapsen lukivalmiuden yhteys lapsen muihin taitoihin sekä lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa
Author: Salomaa, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251800
http://hdl.handle.net/10138/235721
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: The purpose of this research is to describe the connections between literacy skills and other skills of preschool children. Furthermore it will also describe how literacy skills are related with children's every day life in the ECEC. Earlier studies have shown a connection between language skills and social skills, self regulation and attentiveness. On the other hand there have also been found comorbidity of learning disabilities. Language awareness, many processes and skills seem to have an impact on the child's literacy and reading skills. The connection of literacy skills and other skills have not been studied earlier as widely as in this research with the help of children's evaluation and observation. Therefore this research will bring new information about everyday life of children with different levels of literacy skills in preschool. The method of this research was quantitative. The data used in this research was a part of Orientation project (2015), a research and development project of ECEC: This partial data consisted material of the children who took part in the literacy test. One part included the children's means and the other part was the overall data. All the data was collected by three different measures; Literacy test (n = 218), evaluation of the children's skills (n = 218) and the child observation (n = 5422). The research was made in preschools (n = 21) in Turku and Helsinki. The children were five to seven years old. The literacy test was developed in the University of Helsinki in teachers' education department. The observation was made by a structured observation-form, which was based on LIS–YC-indicator. The evaluation of children's skills was made with a form of Likert scale. The data was first analysed for frequencies. Then there was some crosstabs and correlations made. The analysis included also some tests like Chi-square-, Z-, Exact and Cramer's V-test. As a result literacy skills correlated with social skills, learning and metakognitive skills, attentiveness, controlling of reactions and state of vitality. Literacy skills have also an impact on self-regulation and commitment. Children with need of literacy support had difficulties in most of these categories. A good way to secure the wellbeing of children is to support children's skills in a pervasive way and focus on the rolls and action of adults and peers in every day life and play in ECEC.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata millaisia yhteyksiä esiopetusikäisen lapsen lukivalmiuden ja muiden taitojen välillä on sekä tarkastella miten lukivalmius kytkeytyy lasten arkeen varhaiskasvatuksessa. Aiempien tutkimusten mukaan lasten kielitaidolla on yhteyksiä lasten muihin taitoihin kuten leikki- tai yleisemmin sosiaalisiin taitoihin sekä itsesäätelyn ja tarkkaavaisuuden taitoihin. Toisaalta on myös löytynyt oppimisvaikeuksien komorbiditeettia eli eri oppimisvaikeuksien päällekkäisyyttä. Kielellisellä tietoisuudella, monilla prosesseilla ja muilla taidoilla on vaikutusta lapsen lukivalmiuksiin ja myöhemmin lukutaitoon. Lukivalmiuden yhteyttä lasten muihin taitoihin ei ole aiemmin tutkittu näin laajasti lapsiarviointeja ja -havainnointia käyttäen. Siksi tutkimus tuo arvokasta uutta tietoa lukivalmiuden omaavien ja siinä tukea tarvitsevien lasten arjesta varhaiskasvatuksessa esiopetusvuonna. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka aineistona käytettiin varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisprojektin, Orientaatioprojektin (2015), valmista osa-aineistoa. Osa-aineisto koostui kielitestiin osallistuneiden lasten lapsikohtaisesta keskiarvojen aineistosta ja kokonaisaineistosta. Aineisto sisälsi kolmella eri mittarilla kerättyä dataa eli Kielitestin (n = 218), Lapsiarvioinnin (n = 218) ja Lapsihavainnoinnin (n = 5 244). Tutkimus tehtiin esiopetusyksiköissä (n = 21) Turussa ja Helsingissä. Lapset olivat iältään viidestä seitsemään vuotta. Käytetty Kielitesti oli kehitetty Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Havainnointi tehtiin strukturoidulla Lapsihavainnointilomakkeella, joka perustui LIS-YC-mittariin. Lapsiarviointi tehtiin Likert asteikollisella lomakkeella. Aineistoa analysoitiin ensin frekvenssien avulla. Muina aineiston analyysimenetelminä käytettiin muun muassa ristiintaulukointia ja korrelaatioita sekä Khiin neliötestiä, Z-, Exact- ja Cramer's V-testejä. Tulokset ja johtopäätökset. Lukivalmiuksille löytyi korrelaatioissa ja ristiintaulukoinnissa tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä mm. sosiaalisiin taitoihin, oppimiseen ja metakognitiivisiin taitoihin, tarkkaavaisuuden säätelyyn, reaktioiden hillitsemiseen ja vireystilaan. Tulosten mukaan lukivalmius vaikuttaa myös itsesäätelyyn ja sitoutumiseen. Lukivalmiudessa tukea tarvitsevilla lapsilla on myös vaikeuksia muissa taidoissa. Lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksessa voidaan parhaiten turvata tukemalla lasten taitoja kokonaisvaltaisemmin sekä kiinnittämällä huomiota aikuisten ja vertaisten rooleihin ja toimiin niin arjen kuin leikin eri tilanteissa.
Subject: kieli
kielitaito
kielellinen tietoisuus
lukivalmius
sosiokulttuurinen lähestymistapa
leikki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU Petra Salomaa 012216152.pdf 1.305Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record