Kotitaloustaitojen opettaminen opetusvideoiden avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251817
Title: Kotitaloustaitojen opettaminen opetusvideoiden avulla
Author: Tunkelo, Maiju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251817
http://hdl.handle.net/10138/235733
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims: The aim of this study is to find out how domestic skills appear in educational videos. This research seeks to find new ways to teach the contents of home economics through audiovisual teaching methods and thus to develop home economics education in Finland. The theory of the research is based on the definitions of domestic skills and on the research on how to teach skills. The study is divided into two sub-areas according to research questions and material; The first aim is to find ways and common features to illustrate domestic skills in educational videos and the second aim of the research was to get the video creators' viewpoint about how domestic skills are demonstrated in educational videos in a best way. This research is important because videos as teaching materials for domestic skills have not been studied earlier from this perspective. The results are usable for improving home economics teachers' education. Methods: The data was collected in the autumn of 2016 during the course of cleaning technology for home economics teacher students. The data consisted of nine educational videos about different cleaning tasks and two semi-structured theme interview for the video creators. Content analysis was used for the analysis of both materials, and in addition to the analysis of video analysis, the theory of media environment design was used. Results and conclusions: The educational videos showed similarities in the demonstrating of skills. The videos progressed in logical order and the work steps included the cleaning process from start to finish. The most important work phases were illustrated with specific texts. For example, hand positions, the speed and direction of movement changed in the cleaning moves on the screen. The interviews were used to find out the reflection of the creators of the process of video making. Successful teaching video was defined as self-explanatory, easy to understand and illustrative. The interviewees found the videos to be successful, but they felt they needed more help editing video. Demonstrating domestic skills in educational videos was understood both in large entities and as detailed things, such as hand movements and the ways of using cleaning tools.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisina kotitaloustaidot näkyvät kotitalousopettajiksi opiskelevien tekemissä opetusvideoissa. Tutkimus pyrkii etsimään uusia tapoja opettaa kotitalouden sisältöjä audiovisuaalisten opetustapojen avulla ja näin kehittämään modernia kotitalouden opetusta. Tutkimuksen teoria pohjautuu kotitaloustieteen määritelmiin kotitaloustaidosta ja taitopedagogiikan tutkimuksiin aiheesta. Tutkimus on jakautunut tutkimuskysymysten ja aineiston mukaan kahteen osa-alueeseen; ensinnäkin opetusvideoista halutaan löytää tapoja ja yhteisiä ominaisuuksia kotitaloustaitojen havainnollistamiseen. Toiseksi tutkimuksen tavoitteena oli saada videoiden tekijöiden, eli kotitalousopettajaksi opiskelevien näkökulmia kotitaloustaitojen havainnollistamisesta. Tutkimus on tarpeellinen, sillä kotitaloustaloustaitojen opetusmateriaaleja ei ole tutkittu aikaisemmin tästä näkökulmasta ja tulosten avulla voidaan mahdollisesti kehittää kotitalousopettajiksi opiskelevien koulutusta. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2016 kotitalousopettajaopiskelijoiden Puhdistuksen teknologia -opintojakson aikana. Aineisto koostui opiskelijoiden tekemistä yhdeksästä opetusvideoista ja kahdesta opiskelijoiden puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Molempien aineistojen analyysiin käytettiin sisällönanalyysiä ja lisäksi videoiden analysoinnin apuna käytettiin mediaympäristöjen suunnittelun avuksi tarkoitettua teoriaa. Tulokset ja johtopäätökset. Opiskelijoiden tekemissä opetusvideoissa löytyi yhtäläisyyksiä taidon havainnollistamisessa. Videot etenivät loogisessa järjestyksessä ja työvaiheissa oli otettu huomioon siivousprosessi alusta loppuun. Tärkeimpiä työvaiheita havainnollistettiin tarkentavilla teksteillä. Videoilla näkyvissä siivousliikkeissä vaihtui esimerkiksi nopeus, käsien asento ja liikkeen suunta. Haastatteluiden avulla saatiin selville tekijöiden reflektiota videon tekemisen prosessista. Onnistuneen opetusvideo määriteltiin olevan selkeä, helposti ymmärrettävä ja havainnollistava. Haastateltavat kokivat videot onnistuneiksi, mutta he kokivat tarvitsevansa enemmän apua videon kuvaamisen editointiin. Kotitaloustaidon havainnollistaminen opetusvideoissa käsitettiin sekä laajoina kokonaisuuksina, että yksityiskohtaisina asioina, kuten kädenliikkeinä ja puhdistusvälineiden käyttötapoina.
Subject: kotitalous
kotitaloustaidot
opetusvideot
videoanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record