Kolmiportaisen tuen tehostettu tuki : oppilaan tukitoimien sekä oppimisen edistymisen ja oppimisen arviointi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251822
Title: Kolmiportaisen tuen tehostettu tuki : oppilaan tukitoimien sekä oppimisen edistymisen ja oppimisen arviointi
Author: Koivu, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251822
http://hdl.handle.net/10138/235740
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The new Curriculum for Basic Education (2016) suggests that all stages of three-tiered support (general, intensified and special support) are based on the need for additional student support as well as learning and progress assessments. Teachers' assessment of the pupil's progress and the necessary support measures are thus central to the provision of enhanced support. This study also examines whether teachers differ in their assessment methods and whether these approaches are connected to the basics of enhanced support, specifically to the principle of close school, the effectiveness of enhanced support in everyday life, knowledge of enhanced support schemes, and identification of the different phases of three-tiered support. Previous studies by teachers have shown that they experience inclusive education as negative. (Murto, Naukkarinen & Saloviitta 2001, pp. 86-95). Studies have found that there is a need for teacher training concerning attitudes, knowledge and skills (European Center for the Development of Special Needs Education, 2012, pp. 5-7). The questionnaire was conducted with the teachers of third and sixth grade classrooms in the City of Vantaa (N=174) in the spring of 2016, using the "Leaning Lesson" classroom teachers' questionnaire. There were various statements about enhanced support and one open question about evaluation. Quantitative and qualitative methods were used in the study. The lessons from the "Learning Lesson" questionnaire about the principles of enhanced support and the effectiveness of support used the Likert scale, and these claims were compared using the SPSS software. The answers are compared to the Curriculum (2016) and the Basic Education Act. Teachers were asked how they evaluated enhanced support for pupils' learning and progress during the semester and academic year. Responses were categorized qualitatively with content analysis and a variety of assessment methods were used. 24.5% of the respondents assessed the enhanced support of the pupil diversely and consistently in accordance to the curriculum. This versatile assessment group was most positively concerned with the implementation of an inclusive atmosphere or the use of various support measures and the recognition of different levels of support. However, almost 42% of the respondents assessed intensified support for the pupil at least once a year, in writing. This group of respondents was the most negatively inclined toward inclusive schools. The results suggest that the pursuit of multi-faceted assessment has a positive relationship to attitudes towards enhanced support and inclusive practices. Implementation of the close school principle requires training, consistent assessment methods and, for example, use of inclusive practices.Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016) kolmiportaisen tuen kaikki vaiheet (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) perustuvat oppilaan tuen tarpeen sekä oppimisen ja edistymisen arvioimiseen. Opettajien arviointi oppilaan edistymisestä ja tarvittavista tukitoimista on siis keskeisessä asemassa tehostetun tuen järjestämisessä. Tutkimuksessa tarkastellaan Vantaan koulun 3. ja 6. luokkien opettajien käsityksiä tehostetun tuen lähtökohtiin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, eroavatko opettajien vastaukset arviointitavoiltaan sekä onko näillä arviointitavoilla yhteyttä opettajien käsityksiin tehostetun tuen lähtökohtiin; lähikouluperiaatteeseen, kokemukseen tehostetun tuen toimivuuteen arjessa, tietämykseen tehostetun tuen toimintamalleista, sekä kolmiportaisen tuen eri vaiheiden tunnistamiseen. Aiemmat opettajille tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajat ovat kokeneet inklusiivisen opetuksen kielteiseksi. (Murto, Naukkarinen & Saloviita 2001, s. 86–95). Tutkimuksissa on todettu, että opettajakoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota opettajien asenteiden, tietojen ja taitojen parantamiseen, kun tavoitellaan inklusiivista koulua. (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2012, s. 5–7). Kysely tehtiin osana "Oppimaan oppimisen" -tutkimusta Vantaan kolmansien ja kuudensien luokkien opettajille (N=174) keväällä 2016. Kyselyssä oli erilaisia väittämiä tehostetusta tuesta ja yksi avoin kysymys arvioinnista. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. "Oppimaan oppimisen" -kyselyn väittämät tehostetun tuen periaatteista ja tuen toimivuudesta olivat likertinasteikolla, ja näitä väittämiä vertailtiin SPSS-ohjelmalla. Vastauksia vertaillaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2016) ja perusopetuslakiin. Opettajilta kysyttiin, kuinka he arvioivat tehostetun tuen oppilaiden oppimista ja edistymistä lukukauden aikana ja lukuvuositodistuksissa. Vastaukset luokiteltiin kvalitatiivisesti sisällönanalyysiä käyttäen ja niistä tehtiin erilaiset arviointitavat -ryhmittely. Neljännes (24,50 %) vastaajista arvioi tehostetun tuen oppilasta monipuolisesti ja jatkuvasti opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä monipuolisen arviointitavan ryhmä suhtautui positiivisimmin inkluusion toteutumiseen tai erilaisten tukitoimien käyttämiseen sekä tuen eri vaiheiden tunnistamiseen. Kuitenkin suurin osa vastanneista (42 %) arvioi tehostetun tuen oppilasta muutaman kerran vuodessa kirjallisesti. Nämä vastaajat suhtautuivat kaikkein negatiivisimmin inkluusioon. Tuloksista voi päätellä, että jatkuvan monipuolisen arvioinnin toteutumisella on positiivinen yhteys tehostetun tuen toteutumiseen ja inklusiivisiin käytänteisiin. Lähikouluperiaatteen toteutuminen vaatii koulutusta, yhteneväisiä arviointimenetelmiä ja esimerkkejä inklusiivisista käytänteistä.
Subject: tehostettu tuki
inkluusio
arviointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kirsi_koivu_ProGradu_2018.pdf 15.39Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record