Kotitalouden resurssit ruuan valinnassa pienellä budjetilla : Laadullinen tutkimus "Syyskuun halparuokalaiset" –haasteessa käydyistä Facebook-kirjoituksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251814
Title: Kotitalouden resurssit ruuan valinnassa pienellä budjetilla : Laadullinen tutkimus "Syyskuun halparuokalaiset" –haasteessa käydyistä Facebook-kirjoituksista
Author: Maaninka, Tiila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251814
http://hdl.handle.net/10138/235742
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The meaning of food has become more diversified and the requirements for food have grown. Therefore, food choice is not easy. According to studies, the price of food is one of the three most important determinant for food choice, and its importance has increased in recent years. Household's financial and human resources either restrict or facilitate the choice of food. The purpose of this case study is to find out and describe the consumer's views on food choice with a low budget. The case of the study is a Facebook-challenge with a huge popularity and media perception. The intended of the challenge was to spend only 3.50 euros on a day per person on a healthy diet for a month. There are three research questions: 1. What kind of groups are the participants in the challenge divided about the implementation? 2. What are the meanings for the challenge written in Facebook? 3. What resources are needed to implement a low budget? The research data consists of texts that have been written in Facebook group discussions by the participants in the challenge. The data was analyzed using the content analysis. The participants in the challenge were divided into three groups according to their ways to take the challenge. "Skillful" were already in a low budget before the challenge, the "learners" changed their habits a lot, but "experimenters" were unable to achieve the challenge according to rules. All of the groups included people who learned something about the challenge or somehow benefited, so people with different resources are able to achieve a low budget challenge. The study confirmed that human resources are increasing in use. Sharing ideas with others increases social capital that helps to increase the resources of others. Observing and changing habits raises mental capital. The interchangeability of resources was also confirmed during the study. Resources to be used as a substitute for money are specially used in skills. Home economic teaching in elementary school needs to be implemented and developed to increase skills. Living in a low budget also requires support from other people, health and time. Technology and social media make new ways of getting support from other people and social capital growth.Ruualle annetut merkitykset ovat monipuolistuneet ja ruualle asetetut vaatimukset lisääntyneet, joten ruuan valinta ei ole helppoa. Ruuan hinta on tutkimusten mukaan yksi kolmesta tärkeimmästä kriteeristä ruuan valinnassa ja sen merkitys kriteerinä on viime vuosina kasvanut. Kotitalouden taloudelliset ja inhimilliset resurssit joko rajoittavat tai helpottavat ruuan valintaa. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata kuluttajien näkemyksiä ruuan valinnasta pienellä budjetilla. Tutkimuksen tapauksena on valtavan suosion ja mediahuomiota saanut Facebook-haaste, jossa tarkoituksena oli kuukauden ajan käyttää 3,50 euroa päivässä terveelliseen ruokaan henkilöä kohden. Tutkimuskysymyksiä on kolme: 1. Millaisiin ryhmiin haasteeseen osallistuneet jakaantuvat toteutuksen suhteen? 2. Mitä merkityksiä pienen ruokabudjetin haasteelle annetaan Facebook-kirjoituksissa? 3. Mitä resursseja tarvitaan pienen budjetin toteuttamiseen? Tutkimusaineisto koostuu narratiivisista teksteistä, jotka valikoitiin Facebook-ryhmän keskusteluista, joita haasteeseen osallistuneet olivat kirjoittaneet. Aineisto analysoitiin käyttämällä sisällönanalyysia. Budjettihaasteeseen osallistuneet jakaantuivat kolmeen ryhmään riippuen toteutustavoista. "Taitavat" olivat jo ennen haastettakin eläneet pienellä budjetilla, "oppijat" muuttivat tapojaan paljon, mutta "kokeilijat" eivät syystä tai toisesta pystyneet toteuttamaan haastetta sen sääntöjen mukaan. Kaikkiin ryhmiin kuului henkilöitä, jotka oppivat haasteesta jotakin tai hyötyivät siitä jotenkin, joten erilaisilla resursseilla varustetut ihmiset pystyivät toteuttamaan pienen budjetin haasteen. Tutkimuksessa vahvistui, että inhimilliset resurssit lisääntyvät käytössä. Vinkkien jakaminen muiden kanssa kasvattaa sosiaalista pääomaa, joka auttaa muiden resurssien lisäämisessä. Tapojen muuttaminen taas kasvattaa henkistä pääomaa. Myös resurssien vaihtokelpoisuus vahvistui tutkimuksessa. Rahaa korvaavina resursseina käytettiin erityisesti osaamista ja sen myötä erilaisia käytännön taitoja. Peruskoulun kotitalousopetusta on toteutettava ja kehitettävä osaamisen lisäämisen näkökulmasta. Pienen budjetin toteuttamisessa tarvitaan myös muiden ihmisten tukea, terveyttä ja aikaa. Teknologia ja sosiaalinen media mahdollistavat uudella tavalla tuen ja sosiaalisen pääoman kasvun.
Subject: ruuan valinta
pieni ruokabudjetti
kotitalous
resurssit
Facebook-haaste


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record