Pelikeskeinen palloilunopetus ja liikunnan opetussuunnitelma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161925
Title: Pelikeskeinen palloilunopetus ja liikunnan opetussuunnitelma
Alternative title: Teaching Games for Understanding and physical education curriculum
Author: Kallio, Tuukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161925
http://hdl.handle.net/10138/235746
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Teaching Games for Understanding-malli (TGfU) soveltuu alakoulun liikunnan opetukseen vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS) pohjalta. Tutkimuksessa selvitettiin miltä osin pelikeskeinen opetustyyli täyttää opetussuunnitelmassa liikunnalle asetetut tehtävät, tavoitteet ja arviointikäytänteet. Erityiseksi tarkastelun kohteeksi valikoitui alakoulun eli vuosiluokkien 1-2 ja 3-6 opetussuunnitelma liikunnan osalta. Tutkimuksella pyritään antamaan opettajille työkaluja kehittää opetustaan enemmän pelinomaiseksi ja lapsia motivoivammaksi. Aiempia tutkimuksia aiheesta ei ollut, mutta hypoteesina oli, että pelikeskeinen opetustyyli täyttää opetussuunnitelmassa asetetut kriteerit, koska se on yksi Opetushallituksen suositelluista opetustyyleistä. Menetelmät. Tämä tutkielma oli laadullinen tutkimus, ja analyysimenetelmänä oli teorialähtöinen sisällönanalyysi. Tutkielmani aineisto koostui opetussuunnitelma teksteistä sekä liikuntakasvatukseen että pelikeskeisen palloiluopetuksen teoriasta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksista selvisi, että pelikeskeinen palloilunopetus soveltui hyvin alakoulun liikunnan opetukseen POPS 2014 perusteella. Pelikeskeisellä opetuksella pystyttiin toteuttamaan liikunnan opetuksen tehtäviä sekä saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Myös arviointikäytänteet olivat samansuuntaiset pelikeskeisen palloilunopetuksen ja liikunnan opetussuunnitelman välillä. Tulokset vahvistavat käsityksen siitä, että malli sopii uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja opettajien tulisi ottaa se käyttöön oppilaiden liikuntamotivaation ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, miten paljon pelikeskeistä palloilunopetusta tällä hetkellä alakouluissa käytetään ja minkälaisia ajatuksia opettajilla on siitä. Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi myös se, miten palloilunopetus on muuttunut uuden opetussuunnitelman myötä vai onko se pysynyt samanlaisena.Aims. Aim of this qualitative study was to examine how Teaching Games for Understanding (TGfU) fits for physical education in elementary school, according to the year 2014 curriculum. This study examined what parts of the physical education curriculums tasks, aims, evaluations process do Teaching Games for Understanding fulfil. Especially it examined elementary schools physical education curriculum for grades 1-2 and 3-6. This study aims to give teachers tools to develop theirs teaching to be more play like and more motivational for kids. There are no prior researches but the hypothesis was that Teaching Games for Understanding fits well with the curriculum criteria because it is one of preferred teaching styles by National Board of Education. Methods. The study method was qualitative grounded theory text content analysis. Data of the study consist of texts of the curriculum, physical education based theory and Teaching Games for Understanding model based theory. Results and conclusions. The results showed that Teaching Games for Understanding does fit well for physical education in elementary, according to curriculum of the year 2014. With the TGfU-model the tasks and aims of the physical education could be achieved. Evaluation process also followed the same guidelines in TGfU-model and in the curriculum. The results reinforced the perception that the model fits for teaching that follows the curriculum and teachers should use it for enhancing student’s motivation and satisfaction in physical education. In the future it would be interesting to examine how much Teaching Games for Understanding model is being used now in the elementary schools and what kind of thoughts teachers have about it. Interesting topic to examine would also be that how has the teaching of ball games changed through new curriculum or has it stayed the same as before.
Subject: pelikeskeisyys
opetussuunnitelma
liikunta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record