Konmarittajien näkemyksiä vaatteiden kierrätyksestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161932
Title: Konmarittajien näkemyksiä vaatteiden kierrätyksestä
Alternative title: Views on clothing recycling by consumers believing in KonMari-Method
Author: Vahtera, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161932
http://hdl.handle.net/10138/235751
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tavoitteet Tutkimuksen kohderyhmänä olivat KonmariSuomi-ryhmän jäsenet. Ryhmä on perustettu Marie Kondon raivausoppaiden ohjeiden mukaan kotiansa järjestäville. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää "konmarittajien" näkemyksiä vaatteiden kierrätyksestä. Millä perusteella vaatteen jatkopaikka valitaan ja koetaanko, että vaatteiden kierrätyksestä on tarpeeksi tietoa satavilla. Lisäksi pyrin selvittämään miten suhtaudutaan vaatteiden ostamiseen käytettynä. Tarkat tutkimuskysymykset olivat seuraavanlaiset: 1.Mitkä tekijät vaikuttavat kierrätettävän vaatteen loppusijoituskohteeseen? 2.Kokevatko kuluttajat tietävänsä riittävästi vaatteiden kierrätysmahdollisuuksista? 3. Millaista on suhtautuminen vaatteiden ostamiseen käytettynä? Menetelmät Tutkimusotteeni on laadullinen ja aineisto on kerätty puolistrukturoidun haastattelun avulla. Tutkimusjoukko koostui KonmariSuomi-ryhmän jäsenistä. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluiden (N=9) avulla. Vastaajat olivat eri ikäisiä ja eri puolilta Suomea. Aineistonkeruu suoritettiin puhelimitse juuri laajan maantieteellisen hajannan saavuttamiseksi. Litteroitu haastatteluaineisto on analysoitu luokittelemalla. Pääluokkia muodostui kaksi, toimintatavat vaatteiden kierrätyksessä sekä toimintatavat vaatteiden hankinnassa. Tulokset ja johtopäätökset Tärkeimmät syyt vaatekaapin karsimiseen olivat tilanpuute sekä tarve vaatteiden päivitykselle. Monet vastaajista tavoittelivat minimalistisuutta omassa vaatekaapissa, joten uutta hankittessa luovuttiin vanhasta. Erilaisia kierrätysväyliä nousi esiin useita, joista vastaajien mielestä kaikilla oli hyviä sekä huonoja puolia. Sosiaalinen media oli laajentanut vaatteiden kierrätysmahdollisuuksia. Kierrätykseen liittyvän informaation löytämistä pidettiin haastavana eikä kaikki saatavilla oleva tieto ollut vastaajien mielestä luotettavaa. Jatkossa tulisi lisätä vaatteiden kierrätystä koskevaa tiedotusta ja tiedon tulisi olla helposti saatavilla. Omien vaatteiden myyminen kirpputorilla oli erittäin yleistä, silti suhtautuminen vaatteiden ostamiseen käytettynä oli usein melko negatiivista. Kirpputorilta vaatteiden löytäminen vaati enemmän vaivannäköä.Objectives Target group of this study were the members of KonmariSuomi- group. The group is intended for people who declutter their homes according to what has been taught in Maria Kondo´s books about decluttering. The aim of this study was to find out visions about textile recycling of those who believe in Konmari-method. What is the basis for choosing the next place for the garment and is there enough information about textile recycling available for consumers. In addition, I tried to to find out, what the attitude towards second hand clothing was. The research questions were following: 1.Which factors affect the final disposal target for recyclable garments? 2. Do consumers feel like they know enough about possibilities of recycling clothes? 3.What is the attitude towards buying clothes secondhand? Methods The nature of this study was quantitative and research material was collected trough semi-structured interviews. Target group of this study consists of members in KonmariSuomi-group. Research material was collected by telephone interviews (N=9). The respondents were of different ages and from all over Finland. The Interviews were made by phone just to achieve a large geographical dispersion. Littered interview materials have been analyzed by classifying. The main voices where ways to act in clothing recycling and ways of purchasing clothing. Results and conclusion The most important reasons for decluttering the wardrobe were lack of space and the need to update own clothing. Many of respondenst aim for a more minimalistic wardrobe, hence when something new was purchased, some of the old pieces in the wardrobe were abandoned. The respondents mentioned several types of recycling trails all of which had good and bad sides. Social media seemed to have expanded the recycling potential of clothing. Finding information about clothing recycling was considered challenging and not all ot the information available was trustwothy. In the future, information on clothing recycling should be added and information should be found easily. Selling clothes at the flea market was very common, surprisingly attitude toward buying clothing second hand was often quite negative. Finding clothes from the flea market demanded more effort.
Subject: tekstiilien kierrätys
tekstiilijäte
tekstiilikuidut
Konmari-metodi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record