Puhe vaatekaapista : Tutkimus käsityötieteen opiskelijoiden vaatemääristä, vaatteiden kulutustottumuksista sekä vaatemääriin vaikuttavista trendeistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161934
Title: Puhe vaatekaapista : Tutkimus käsityötieteen opiskelijoiden vaatemääristä, vaatteiden kulutustottumuksista sekä vaatemääriin vaikuttavista trendeistä
Author: Valkola, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161934
http://hdl.handle.net/10138/235755
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vaatteiden kulutusta eli ”vaatekaappia” laajana kokonaisuutena sisältäen niin käytännön vaatteiden kulutukseen kuin itseilmaisunkin ulottuvuudet. Myös kestävää vaatteiden kulutusta ja sen haasteita tarkasteltiin sekä uusia vaatteiden kuluttamisen tapoja kartoitettiin. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisia ajatuksia ja ristiriitoja vastaajat kokivat vaatteiden kulutukseen liittyen, sekä tarkastelemaan näitä tietoja suhteessa vaatemääriin. Kiinnostuksen kohteena oli myös, onko vaatteiden kulutustottumuksissa tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä vaatteiden kulutuksen monimutkaisesta kokonaisuudesta sekä kehitellä ratkaisuja vaatteiden kulutukseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Menetelmät. Riikka Räisänen keräsi tutkimusaineiston E-lomakkeella vuosina 2010–2016. Vastaajina olivat Helsingin yliopiston sekä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston käsityötieteen opiskelijat, jotka osallistuivat tekstiilejä, kuluttajuutta sekä kestävää kehitystä käsittelevälle kurssille. Tutkimuksessa oli mukana 395 opiskelijan vastaukset, jotka käsittelivät vaatemääriä (määrällinen) ja vaatteiden kulutustottumuksia (laadullinen). Tutkimusmenetelmänä käytettiin mixed methods –tutkimusmenetelmää, jotta aineistosta olisi mahdollista saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva. Tulokset ja johtopäätökset. Kuluttajien tyytymättömyys omaan vaatemäärään näyttää kasvaneen, mikä saattaa olla seurausta esimerkiksi erilaisista vaatekaapin kuratointiin liittyvistä toiveista tai yleisestä tavaroiden omistamiseen liittyvästä asenneilmapiirin muutoksesta. Kuitenkin vahva oma tyyli ja vaateostosten rationaalisuus näyttäisi lisäävän tyytyväisyyttä omaan vaatemäärään, ei niinkään vaatteiden todellinen määrä. Vaatteet olivat merkityksellisiä lähes kaikille vastaajille, mutta kaikkein tärkeimpiä olivat sellaiset vaatteet, joihin liittyi jokin tarina tai muisto. Mutta miten saada kuluttajat täyttämään vaatekaappinsa keskinkertaisten vaatteiden sijaan näillä ”timanttiyksilöillä”? Tämä teema vaatisi lisätutkimusta.Objectives. Purpose of this study was to examine clothing consumption or “wardrobe” as a vast entity, including daily clothing consumption practises as well as aspects of self-expression. Sustainable clothing consumption and it’s challenges were also examined and new clothing consumption possibilities charted. In this study the main focus was to understand what kind of thoughts and possible conflicts respondents experience regarding clothing consumption and compare findings to clothing quantity data. It was also analysed if there was any significant change that had occurred in clothing consumption habits during past years. Goal of this study was to increase awareness about the complex theme of clothing consumption and develop new solutions for those challenges. Methods. Data was collected using an electronic form (E-lomake) by Riikka Räisänen during years 2010–2016. Respondents were students of the University of Helsinki and The Open University of Helsinki, who participated in a course covering themes as textiles, consumer studies and sustainable development. Research material consisted of 395 students’ responses which contained wardrobe inventories (quantitative data) and open questionnaires (qualitative data). Mixed methods approach is used in the study to gain a whole picture. Results and conclusions. Consumers discontent with their clothing quantity seems to have increased, which could be a consequence of popular trends of wardrobe decluttering or general atmospheric change regarding one’s possessions. However, it seems that strong personal style and rational clothing purchases make clothing quantity more satisfactory. Clothes were meaningful for almost all respondents, but the most important pieces of clothing were the ones carrying an important story or memories. What would it take for consumers to fill their wardrobes with these meaningful pieces instead of insignificant ones? This topic requires further investigation.
Subject: vaatteiden kulutus
vaatekaappi
vaatemäärä
kestävät vaateostokset
vaatehuolto
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
johanna_valkola_valmis_gradu.pdf 3.851Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record