The Contextual Model of Learning -mallin kriittinen tarkastelu viimeaikaisen museotutkimuksen valossa : koulun ulkopuolinen luonnontiede- ja STEM-opetus museoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161922
Title: The Contextual Model of Learning -mallin kriittinen tarkastelu viimeaikaisen museotutkimuksen valossa : koulun ulkopuolinen luonnontiede- ja STEM-opetus museoissa
Author: Karppinen, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161922
http://hdl.handle.net/10138/235759
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Museot koulun ulkopuolisina oppimisympäristöinä pystyvät vastaamaan oppiaineiden erityistarpeisiin sekä monipuolistamaan kouluopetuksessa käytettäviä oppimisympäristöjä, mitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 edellyttävät. Oppilaiden museo-oppimisen tukeminen vaatii kuitenkin ymmärrystä museokontekstin vaikutuksesta oppimiseen. Koulussa tapahtuvaa oppimista selittävät mallit eivät ole sovellettavissa täysin museoympäristöön, koska konteksti jossa oppiminen tapahtuu on osa oppimista. Falkin ja Dierkingin kehittämän museo-oppimisen mallin the Contextual Model of Learning (CML-malli) tavoitteena on toimia museo-oppimisen paikantamisen ja kuvailun apuna. Mallin keskeisenä oletuksena on kuitenkin museo-oppimisen vapaaehtoisuus sekä oppijan mahdollisuus kontrolloida, milloin ja mitä hän museossa oppii, mikä ei täysin toteudu oppilaan museo-oppimisessa. Siten tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella uusimman museotutkimuksen avulla CML-mallin soveltuvuutta kuvaamaan koulun ulkopuolisen opetukseen liittyvää oppimista aineiston rajaamassa kontekstissa. Menetelminä tutkielmassa käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta sekä rationaalista rekonstruktiota. Aineisto rajattiin koskemaan ainoastaan luonnontiede- tai STEM-sisältöihin (science, technique, engineering, mathematics) liittyvää koulun ulkopuolista opetusta museoissa. Museotyypeiksi rajattiin ne museot, joissa tyypillisesti toteutetaan STEM- tai luonnontiedeopetusta. Kaikkiaan aineisto käsitti kolmetoista artikkelia. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tarkasteltiin, millaista museotutkimusta on julkaistu ajalla 1.1.2014¬¬–30.4.2016 liittyen luonnontiede- ja STEM-sisältöjen opetukseen. Toisessa vaiheessa aineistoa sekä CML-mallia verrattiin toisiinsa kahdensuuntaisesti selvittäen, miten CML-malli soveltuu kuvaamaan museo-oppimista tässä uudelleen rajatussa kontekstissa. Tällä tavoin rationaalisen rekonstruktion mukaisesti tiivistettiin CML-mallin ydin aineiston rajatussa kontekstissa. Aineisto oli monipuolinen tutkimusaiheiltaan ja teoreettisilta viitekehyksiltään. CML-malli kuvasi oppilaiden luonnontiede- ja STEM-oppimista museoissa aineiston rajaamassa kontekstissa, mutta myös joitain painotuseroja löytyi. Henkilökohtaisessa kontekstissa tilannesidonnaisella kiinnostuksel-la, tilannemotivaatiolla ja sukupuolella saattaa olla jonkinlaista merkitystä. Sosiokulttuurisessa kon-tekstissa korostui opettajan, oppaan ja struktuurin merkitys. Fyysisen kontekstin käsite käyttäytymi-sen tapahtumapaikka näyttäisi olevan monitahoisempi käsite kuin CML-mallissa oletetaan. Tutkiel-man tulokset antavat viitettä siihen, että CML-mallia tulisi tarkastella kriittisesti koulun ulkopuolisen luonnontiede- ja STEM-opetuksen kontekstissa museossa.Museums can be considered as out-of-school environments that are able to support school subjects with their special requirements and offer multifaceted learning environments, as required in the Finnish curriculum. In order to facilitate pupils′ learning in museums, we need to understand how a museum context affects learning. Learning theories that explain learning in the school realm cannot be fully applied to the museum context, because the context where learning occurs is part of the learning. The model of the museum learning the Contextual Model of Learning (CML), developed by Falk and Dierking, provides a descriptive framework for how and where to look for learning in mu-seums. How ever, the model is based on free-choice learning: a museum visitor´s control over her/his own learning, which is not entirely the case with pupils` out-of-school learning. Thus the aim of the study is to analyse in the context of the recent museum studies how CML is able to describe learning in out-of-school education in museums in the context of the reviewed articles. The methods adopted in this study were systematic literature review and rational reconstruction. The studied museum research was defined to consist of only science or STEM education (Science, Tech-nology, Engineering, and Mathematics) in out-of-school context in museum. 13 studies in total were reviewed in this study in order to answer the first research question: what kind of research has been published during 1 Jan 2014–30 April 2016 in the field of STEM and science education in the out-of-school context. After this the CML and the research material were compared to each other to clarify whether CML is able to describe museum learning in this specific context. In this way the core of the CML was compressed in the context of the studies by utilizing rational reconstruction. Themes and conceptual frameworks of the reviewed articles were multifaceted. The findings of this study indicated that for the most part CML is able to describe pupils′ science and STEM learning in the context of the reviewed articles, but the emphasis of the three contexts in the CML might differ somewhat. In the personal context situational interest, situation motivation and gender might have some relevance. It seemed that in the sociocultural context the role of the teacher, educator and struc-ture should be given more attention. In the physical context, the concept behavior setting might be more complex than assumed in the CML. The results of this study indicate that CML should be critically analyzed in the context of out-of-school science and STEM education in museums.
Subject: the Contextual Model of Learning
luonnontiedeopetus
STEM-opetus
museo
koulun ulkopuolinen opetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Emilia Karppinen pro gradu -tutkielma 2018.pdf 2.997Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record