"Matikka on kuitenkin tulevaisuuden kannalta tosi tärkeetä ja sillai" : Tapaustutkimus erään viidennen luokan oppilaiden matemaattisista identiteeteistä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161931
Title: "Matikka on kuitenkin tulevaisuuden kannalta tosi tärkeetä ja sillai" : Tapaustutkimus erään viidennen luokan oppilaiden matemaattisista identiteeteistä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä
Author: Sofronjuk, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161931
http://hdl.handle.net/10138/235763
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Abstract: Peruskoululaisten suhde matematiikkaan alkaa muuttua negatiivisemmaksi jo kolmannen ja viidennen luokan välisenä aikana. Löytääkseni keinoja, joilla tähän oppilaiden heikkenevään matematiikkasuhteeseen voidaan vaikuttaa, perehdyin matemaattisen identiteetin käsitteeseen. Matemaattisen identiteetin avulla kuvataan yksilöiden suhdetta matematiikkaan ja tähän suhteeseen vaikuttaneita tekijöitä. Matemaattisen identiteetin tutkimuksesta valtaosa on tehty aikuisten parissa. Kouluikäisten lasten matemaattisen identiteetin tutkiminen on kuitenkin tärkeää, sillä yksilön koulukokemuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia hänen matemaattiseen identiteettiinsä. Tämän tutkielman tarkoituksena on siirtää matemaattisen identiteetin tutkimus alakoulukontekstiin kuvaamalla erään viidennen luokan oppilaiden matemaattisia identiteettejä ja selvittämällä, mitä seikkoja viidesluokkalaiset lapset itse nostavat esiin omaa matemaattista identiteettiään tukevina tai heikentävinä tekijöinä. Toteutin tämän tutkimuksen monimenetelmällisenä tapaustutkimuksena. Aineistoni koostui erään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan koulun yhden viidennen luokan 21 oppilaan vastauksista Likert-tyyppiseen kyselylomakkeeseen ja kyselyn perusteella valituille kolmelle oppilaalle erikseen pidetyistä puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Kyselylomakkeen perustella luokittelin oppilaat myös eri tavoin matematiikkaan suhtautuviin ryhmiin. Tutkin lisäksi näiden ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä Kruskal-Wallsin testin avulla. Teemahaastattelut analysoin puolestaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Pääpiirteissään tutkimusluokan normatiivinen matemaattinen identiteetti vaikutti positiiviselta. Oppilaat luottivat omiin matematiikan taitoihinsa ja pitivät matematiikkaa tärkeänä. Oppilaiden matemaattista identiteettiä tukevina tekijöinä nousivat esiin osaamisen kokemukset, hyvä luokkahenki, eri ratkaisutavat huomioiva opetus sekä kotoa saatu tuki ja kannustus. Kuitenkin tutkimusluokan oppilaiden matematiikasta pitäminen oli vuosien saatossa vähentynyt. Oppilaat erosivat toisistaan etenkin matematiikka-asenteita ja matematiikan tunneilla viihtymistä käsittelevissä väittämissä. Tilastollisesti merkitseviä eroja syntyi 12 väittämässä kolmestakymmenestä. Merkittävimpänä omaa matemaattista identiteettiä uhkaavana tekijänä oppilaat nostivat esiin tylsyyden. Tämän tutkimuksen valossa matematiikan koettua tylsyyttä voisi vähentää lisäämällä kavereiden kanssa työskentelyä, hyödyntämällä useammin erilaisia matematiikkapelejä, tarjoamalla oppilaille eri tasoisia tehtäviä ja luopumalla vihkokirjoista. Nämä tekijät parantaisivat oppilaiden matemaattista identiteettiä sekä lisäämällä tuntien viihtyisyyttä että oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan opiskeluunsa.Pupils’ relationship towards mathematics starts to deteriorate already between third and fifth grade. In order to find ways to influence pupils’ deteriorating relationship toward mathematics I familiarized myself with the concept of mathematical identity. Mathematical identity is used to describe individual’s relationship towards mathematics as well as the factors that have influenced his or her relationship towards mathematics. Majority of research on mathematical identity has been focused on adults. However, it would be important to study children’s mathematical identity because individuals’ school experiences have far-reaching effects on their mathematical identity. The aim of this study is to transfer research of mathematical identity to school context by describing mathematical identities of one fifth grade class as well as to find out which factors pupils themselves experience as supporting or weakening factors on their mathematical identity. This study was a mixed methods case study. The material of this study consists of 21 pupils’ answers to a Likert-scale questionnaire and semi-structured theme interviews of three pupils that had been selected based on their answers to the Likert-scale questionnaire. All pupils were also divided into six different groups that had a different mathematical identity based on the questionnaire. The differences of these groups were examined by the Kruskal-Wallis test. The theme interviews were analysed by theory-based content analysis. In broad outline the normative mathematical identity of the class seemed positive. Pupils trusted their mathematical skills and considered math important. The factors supporting their mathematical identity were experiences of competence, help and support from home, good class spirit and a teacher who taught them different ways to solve math problems. However, pupils liking towards mathematics had decreased over the years. The biggest differences between pupils were in their attitudes towards mathematics and in how much they were enjoying mathematics. The most significant factor weakening their mathematical identity was boredom. Based on this study the best ways to decrease the boredom would be to increase group work, to use more math games, to offer pupils exercises of different levels and to use an exercise book rather than a notebook. These factors would improve pupils’ mathematical identity by increasing pleasantness of math lessons and by increasing pupils’ opportunities to influence their own studies of mathematics.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_gradu_Sofronjuk.pdf 1.313Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record