"Kyl sen haluis tehä silleen paremmin" : Systeeminen tarkastelu sairaanhoitajaopiskelijoiden työharjoitteluohjauksesta ja sen kehittämiskohteista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161930
Title: "Kyl sen haluis tehä silleen paremmin" : Systeeminen tarkastelu sairaanhoitajaopiskelijoiden työharjoitteluohjauksesta ja sen kehittämiskohteista
Author: Jokela, Lilja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161930
http://hdl.handle.net/10138/235764
Thesis level: master's thesis
Abstract: Sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen kehittyminen tapahtuu pääasiassa teoreettisen ja käytännöllisen eli praktisen tiedon integroitumisena noin puolet opinnoista kattavilla, ohjatuilla työharjoittelujaksoilla. Työharjoittelun ohjausta tarkastelevissa tutkimuksissa on havaittu, että ohjaus ei nykyisellään toteudu optimaalisesti tiettyjen ohjauksen osatekijöiden kuten ohjausosaamisen ja ohjausresurssien osalta. Näitä ongelmakohtia ei kuitenkaan välttämättä voida korjata, ellei ymmärretä sitä kokonaisuutta, jossa ne ilmenevät ja jotka niiden toteutumiseen vaikuttavat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on systeemiteoreettisen lähestymistavan (Bertalanffy 1968) avulla tarkastella hoitoalan kontekstiin sijoittuvaa harjoittelun ohjausta ilmiönä sekä lisätä ymmärrystä ohjauksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä niiden suhteesta toisiinsa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa erityisesti siitä, minkälaisena systeemisenä kokonaisuutena ohjaus hahmottuu ja mitkä tekijät haastavat laadukkaan ohjauksen toteutumista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu hoitoalan työharjoitteluiden kontekstiin sijoittavasta ohjausteoriasta, jolloin päästään käsiksi siihen, miten suositusten mukainen ohjaus nykytiedon valossa nähdään. Lisäksi viitekehyksessä esitellään tässä tutkimuksessa sovellettu systeemiteoreettinen lähestymistapa tutkimusilmiön eli ohjauksen käsittelyyn. Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen, ja siinä tarkastellaan empiiristä maailmaa opiskelijoita ohjaavien sairaanhoitajien subjektiivisesta näkökulmasta. Aineisto hankittiin kolmella ryhmämuotoisella teemahaastattelulla sekä puolistrukturoiduilla kyselylomakkeilla eri hoitotyön yksiköissä työskenteleviltä sairaanhoitajilta (N=13). Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, ja aineistoa tarkasteltiin kokonaisuutena pyrkimyksenä päästä käsiksi siihen näkymättömään dynamiikkaan, joka aineistosta poimittujen ohjauksen eri osatekijöiden välille piirtyy. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin systeeminen mallinnus ohjauksesta (Ohjauksen dynaaminen kokonaismalli), jonka avulla voidaan paikantaa ne tekijät ja tekijöiden väliset suhteet, jotka ohjauksen ilmenemiseen vaikuttavat, ja jotka ohjauksen laadukasta toteutumista haastavat. Malli tarkastelee ohjausta aiempaa kokonaisvaltaisemmin siten, että se ei nosta esiin vain yksittäisiä ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä, vaan tarkastelee tekijöiden dynaamista suhdetta toisiinsa antaen realistisemman kuvan ohjauksen kompleksisesta, systeemisestä luonteesta. Malli antaa uudenlaisen tulokulman ohjauksen kehittämiseen, sillä sen avulla päästään käsiksi niihin todellisiin syihin, jotka vaikuttavat yksittäisen kehittämistä vaativan ohjauksen osatekijän kuten ohjausosaamisen takana. Lisäksi, vaikka tutkimuksessa liikutaan spesifisti hoitoalan kontekstissa, voidaan tutkimuksen tuoman tiedon avulla yleiselläkin tasolla lisätä ymmärrystä työharjoitteluohjauksesta ilmiönä.The professional development of nursing students takes place by integrating theoretical and practical knowledge in clinical practice. The clinical practice covers approximately half of nursing studies. Studies concerning clinical practice supervision have pointed out that contemporary supervision is not done the optimal way when it comes to certain supervision factors like supervisory resources or supervisory competence. These problems can be difficult to solve, if it is not understood how the supersivison works as a whole and which different factors finally affect the appearance of it. The purpose of this study was to examine the clinical practice supervision in nursing context, and with a systemic approach (Bertalanffy 1968) increase the understanding of the supervisory factors and their mutual relations that affect the appearance of the supervision. The aim was to produce knowledge especially about supervision as a systemic whole, and which factors challenge the quality of supervision. The theoretical framework of this study was built around the supervision theory focusing on nursing context. In addition, the systemic approach that was applied in this study was presented in the theoretical framework. This study is an empirical qualitative study. The data was acquired by three group theme interviews and questionnaires (N=13) from nurse students’ supervisors from different health care units. Content analysis was used as the method for the analysis, and the material was examined as a whole in order to reach the unseen dynamics that were delineated between the divisions of the supervision. A systemic model of supervision (The Dynamic Model of Supervision) was created as a result of this research in order to locate those factors and relations of the factors that affect the appearance of supervision. The model examines the supervision more holistically than earlier research, so that it does not merely examine single factors that affect the supervision, but also the dynamic relation of those factors. Use of the model gives a more realistic picture of the complex and systemic nature of supervision. The model offers a new point of view to develop the supervision, because with the help of the model it is possible to reach the actual reasons that lie behind single supervision factors. Although this study concentrated in the nursing context, the knowledge it offers can be used to understand practical training supervision as a phenomenon also in general level.
Subject: sairaanhoitajaopiskelija
ammatillinen kehittyminen
työharjoittelu
ohjaus
systeeminen tarkastelu
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jokela_Lilja_pg.2018.pdf 1.646Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record