Yhdessä syöminen 100-vuotiaassa Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161936
Title: Yhdessä syöminen 100-vuotiaassa Suomessa
Alternative title: Eating together in the centenarian Finland
Author: Mehto, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161936
http://hdl.handle.net/10138/235768
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Yhdessä syöminen on ollut paljon esillä viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa. Sen katoamisesta ollaan huolissaan ja huoleen sisältyy kaipaus menneeseen. Ilmiön merkit- tävyydestä kertoo se, että yhdessä syöminen oli yksi Suomen 100-vuotis juhlan teemoista vuonna 2017. Vaikka yhdessä syömisestä puhutaan nykyään paljon, on tutkimustietoa suomalaisen yh- dessä syömisen historiasta varsin vähän. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää millaista yhdessä syöminen on Suomessa ollut ja miten yhdessä syöminen nähdään tänä päivänä. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: · Millaista yhdessä syöminen on ollut itsenäisen Suomen historian aikana? · Minkälaisia kokemuksia ikääntyneillä suomalaisilla on yhdessä syömisestä? · Miten yhdessä syöminen nähdään 2010-luvun Suomessa? Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin ryhmähaastatteluilla ja lehtikirjoituksista. Ryhmähaas- tatteluun osallistui kuusi 40-luvulla syntynyttä eläkeläistä. Lehtikirjoitukset keräsin Helsingin Sanomista aikaväliltä 1.1.2010-31.1.2016. Molempia aineistoja analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavilla oli vain vähän muistoja lapsuuden yhdessä syö- misestä. Heidän lapsuudessaan yhdessä syötiin, koska se oli käytännöllistä. Perheellisinä haastateltavat olivat arvostaneet yhdessä syömistä, pitivät sitä tavoittelemisen arvoisena ja pyrkivät siihen. Uudenlainen elämänrytmi, työt ja harrastukset, kuitenkin haastoi mahdolli- suuksia syödä yhdessä perheen kanssa. Nyt ikääntyneinä yhdessä syömistä kaivattiin. Lehtikirjoitukset paljastavat, että yhdessä syömistä pidetään tämän päivän Suomessa tär- keänä, mutta uhanalaisena. Näkökulmaa leimaa huoli yhdessä syömisen vähenemisestä ja sen seurauksista. Huolesta kuitenkin kumpuaa uusia näkökulmia yhdessä syömiseen, kuten rentous ja uudet tavat syödä yhdessä. Tärkeänä pidetään nimenomaan yhteisöllisyyttä ja kohtaamista, ruoka toimii yhteen kokoavana voimana.Objectives: Eating together, commensalism, has lately been a common subject in a public conversation. There are concerns about the disappearance of the habit of eating together. The discussion about disappearing includes also a longing for the past. The phenomenon of eating together has strong meaning nowadays: it was one of the main themes while Finland was celebrating 100 years in 2017. There are only few previous studies about the history of eating together in Finland. The main aim of this study is to find out, how of eating together is changed from the past to nowa- days and how it is seen in present day. Research questions are: · What kind of eating together is has been in Finland´s 100 years of independence? · What kind of experiences older people have about eating together? · How eating together is seen in Finland in the 2010s? Methods: The first dataset was collected through qualitative group interviews from six pen- sioners and the second dataset was collected from newspaper articles. The interviews were audiorecorded and transcribed into written form. The journal data were collected from Helsingin Sanomat between 1.1.2010-31.12.2016. The both datasets, the inter- views and written journal data, were analyzed with the qualitative content analysis. Results and conclusions: Interviewees had only a few memories about eating together in their childhood. Family ate together because it was practical. When interviewers lived family life with their own children they were appreciated family meals and tried to eat together with family. However, work and hobbies challenged the possibilities of eating together. Nowa- days, in older age, interviewees long for eating together. The data from newspaper articles reveals that eating together is comprehended as important, but endangered. Besides the wor- ries, there are new viewpoints, such as relaxing and getting people together to share the common meals. The results followed earlier studies about Finnish eating. Results showed finns appreciate eating together but at the same time they worried about losing it.
Subject: syöminen
yhdessä syöminen
yhteisöllisyys
ruokakulttuuri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record