Aivojen aakkosten harjoittelu apuna mielen lukutaitoon : lasten näkökulmia MindUP™-opetusohjelmaa soveltavista harjoituksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161918
Title: Aivojen aakkosten harjoittelu apuna mielen lukutaitoon : lasten näkökulmia MindUP™-opetusohjelmaa soveltavista harjoituksista
Alternative title: Practicing brain alphabets to help the mind's reading skills : children's views on exercises that apply to MindUP™-program
Author: Hakanen, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161918
http://hdl.handle.net/10138/235772
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämä pro gradu -tutkielma liittyy Helsingin yliopiston varhaiskasvatukseen painottuvaan tutkimukseen Pieni Oppiva Mieli (POM). Pieni Oppiva Mieli (POM) tutkimuksessa sovelletaan MindUP™-opetusohjelmaa, kuten tehdään myös tässä pro gradu -tutkielmassa. MindUP™-ohjelma perustuu neurotieteen, sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen, positiivisen psykologian ja tietoisuustaitojen teorioihin ja tutkimustietoon. Aiemmin on kouluikäisten lapsien parissa tehdyissä tutkimuksissa saatu selville, että MindUP™-ohjelma edistää lasten hyvinvointia ja sosiaalisia taitoja, vähentää stressiä, lisää tarkkaavuutta ja oman toiminnan ohjausta sekä akateemisia taitoja. (Schonert-Reichl ym. 2015.) Tämä pro gradu -tutkielma tuo lasten näkökulmaa aiheeseen ja antaa tietoa Pieni Oppiva Mieli (POM) -tutkimukselle ja varhaiskasvatuksen alalle siitä, miten lasten hyvinvointia ja oppimista voidaan MindUP™-ohjelman kaltaisilla harjoituksilla tukea. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 1) Millä tavoin aivojen opetus näkyi lasten kertomuksissa? Tätä selvitettiin alakysymysten kautta ja niissä kysytään 1A) Millä tavoin lasten kertomukset aivoista ja käyttäytymisestä muuttuivat intervention aikana? 1B) Mitä lapset ajattelivat mielen malttamisen taidoista päiväkodin eri vuorovaikutustilanteissa? Menetelmät. Tutkimuksessa painottui lapsinäkökulmainen tutkimus ja siinä oli piirteitä osallistavasta toimintatutkimuksesta. Tutkimukseen liittyi kuuden kuukauden mittainen pedagoginen interventio, jossa sovellettiin MindUP™-ohjelman harjoituksia päiväkotiryhmässä. Tutkimuksen kohteena oli 10 viisivuotiasta lasta kyseisestä ryhmästä. Lapsia haastateltiin viisi kertaa intervention aikana MindUP™-ohjelmaan liittyvistä harjoituksista, haastatteluja kertyi yhteensä 45. Aineiston ymmärtämisessä hyödynnettiin narratiivien analyysiä, sisällönanalyysiä ja kvantifiointia. Tulokset ja johtopäätökset. Haastattelujen vastauksista voi havaita, että lapset käyttävät MindUP™-ohjelman harjoituksista opittua kieltä. Lapset myös kuvailevat tunteitaan ja viittaavat käytännön tilanteisiin kertomuksissaan. Haastattelujen vastauksista voi selkeästi havaita, miten lasten kertomukset aivoista ja käyttäytymisestä muuttuvat haastattelukertojen välillä intervention mukaisesti. Mielen malttamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, miten lapsi pystyy säätelemään käyttäytymistään päiväkodin eri vuorovaikutustilanteissa. Lasten kertomusten perusteella voi havaita, että lapset ajattelevat MindUP™-opetuksesta saatuja työvälineitä kertoessaan mielen malttamista vaativista tilanteista. Opettajan roolissa tutkija näki nämä myös toteutuvan käytännössä.Objectives. This Master's Thesis is related to the University of Helsinki's research Pieni Oppiva Mieli (POM), which focuses on early childhood education. Pieni Oppiva Mieli research applies the MindUP™ -program, as is also done in this Master's Thesis. The MindUP™ program is based on the theories and research data of neuroscience, social and emotional learning, positive psychology and mindful awareness. Earlier studies with children of school age have found out that the MindUP™ -program promotes children's well-being and social skills, reduces stress, increases obedience, and provides guidance and academic skills. (Schonert-Reichl et al. 2015.) This Master's Thesis brings children's perspective to the subject and provides information to the research Pieni Oppiva Mieli (POM) and to early childhood education on how the welfare and learning of the children can be supported by exercises like the MindUP™ -program. This Master's Thesis examines 1) How did brain-focused teaching appear in children's stories? This was explained through the sub-questions and asked: 1A) How did children's stories about brain and behavior change during the intervention? 1B) What did the children think about their self-regulation skills in different interaction situations in their daycare? Methods. The research focused on a child-centered research and featured aspects of inclusive action research. The study involved a six-month pedagogical intervention, which involved the exercises of the MindUP™ -program in the daycare centre. The study covered 10 five-year-old children of this group. The children were interviewed five times during the intervention of the exercises related to the MindUP™ -program, with a total of 45 interviews. An analysis of narrative, content analysis and quantification were used to understand the material. Results and Conclusions. From the interviews' responses, it can be seen that children use the language learned in the MindUP™-program. Children also describe their feelings and refer to practical situations in their stories. The answers to the interviews can clearly identify how children's knowledge about brain and behavior changed. In this study the term self-regulation (mielen malttaminen) refers to how the child is able to regulate his / her behavior in the various interaction situations in the daycare centre. Based on children's stories, it can be seen that children think of tools from MindUP™ -program when they are telling about situations which require self-regulation. In a role of a teacher, researcher also saw these things come true in practice.
Subject: aivojen opetus
mielen malttaminen
MindUP™-ohjelma
Pieni Oppiva Mieli (POM) -tutkimus
lapsinäkökulmainen tutkimus
varhaiskasvatus.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
satu_hakanen_pg_2018.pdf 2.302Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record