Googlen rooli maatalousyrittäjien ostopäätösprosessissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161905
Title: Googlen rooli maatalousyrittäjien ostopäätösprosessissa
Author: Mäkelä, Johannes
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161905
http://hdl.handle.net/10138/235839
Thesis level: master's thesis
Discipline: Markkinointi
Marketing
Marknadsföring
Abstract: Tämä tutkimus selvittää Googlen roolia maatalousyrittäjän ostopäätösprosessissa. Lisäksi tutkimus keskittyy siihen, miten maatalousyrittäjä suhtautuu Googlen esittämään hakusanamainontaan. Tutkimuksen teoreettinen tausta rakentuu aikaisempaan tutkimukseen organisaatiomarkkinoista, hakukonemarkkinoinnista ja maatalousyrittäjän ostokäyttäytymismallista. Teorian tavoitteena oli muodostaa käsitys siitä, mitä aikaisempi tutkimus kertoo tutkimusongelmaan liittyvistä asiakokonaisuuksista. Tutkimuksessa Google nähdään hakukoneena. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla seitsemää maatalousyrittäjää vuonna 2018. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua ja havainnointia. Aineiston analyysi tapahtui sisällönanalyysin keinoin. Ostopäätösprosessia tutkittiin teorialähtöisesti. Tässä vaiheessa hyödynnettiin Websterin ja Windin (1972) luomaa kuvausta ostopäätösprosessin kulusta. Hakusanamainontaan liittyvät asiat analysoitiin aineistolähtöisesti. Analyysiä tuettiin muilla lähteillä ja aineistosta nostetuilla suorilla lainauksilla. Tarpeita nähtiin syntyvän Googlen välityksellä heikosti, mutta se koettiin mahdolliseksi. Tarpeita syntyi erityisesti hakusanamainonnan kautta. Eri ratkaisujen laatiminen Googlen avulla liitettiin taustainformaation saamiseen ja kansainvälistymiseen. Googlella nähtiin olevan eniten hyötyä tilanteissa, joissa ei ole kiire. Googlen käytön koettiin vaativan omaa ymmärrystä haetusta asiasta. Vaihtoehtojen haussa korostui tunnettavuus. Tämä aiheutti ankkuroitumisen tuttuun vaihtoehtoon. Vaihtoehtojen haku keskittyi usein nimen, sijainnin ja internetosoitteen löytymiseen. Kuvahaun merkitys korostui vaihtoehtojen nimien selvittämisessä. Vaihtoehtojen arviointi Googlessa perustui aineellisiin ja aineettomiin ominaisuuksiin. Arvioinnissa keskityttiin erityisesti hintaan, sijaintiin, luotettavuuteen ja tunnettavuuteen. Uuden toimittajan valinta Googlen välityksellä nähtiin mahdollisena, mutta vaikeana. Maatalousyrittäjät pyrkivät käyttäytymismalliin, missä Googlen mainoksia ei hyödynnetä osana hakua. Googlen hakusanamainontaan suhtauduttiin negatiivisesti maatalousyrittäjien keskuudessa. Maatalousyrittäjät käyttivät kuitenkin paljon Googlen hakusanamainonnan hakutuloksia. Googlen hakusanamainonnan koettiin aiheuttavan pettymyksiä useammin kuin luonnollisten hakutulosten. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että tällä hetkellä Googlella hakukoneena on merkittävä rooli maatalousyrittäjän ostopäätösprosessissa. Maatalousyrittäjän suhtautuminen Googlen hakusanamainontaan on kielteistä, mutta he hyödyntävät sitä merkittävissä määrin.
Subject: yritysmarkkinat
organisaation ostokäyttäytyminen
ostopäätösprosessi
hakukonemarkkinointi
hakukoneoptimointi
hakusanamainonta
maatalousyrittäjä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record