Responsible investing : an analysis of the performance of responsible investments & the explanations of economics

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292135
Title: Responsible investing : an analysis of the performance of responsible investments & the explanations of economics
Author: Toivonen, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292135
http://hdl.handle.net/10138/235937
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Vastuullinen sijoittaminen on ajankohtainen aihe rahoitusmarkkinoilla. Kun ympäristöön ja yhteiskunnallisiin oloihin liittyvä huoli kasvaa väestönkasvun sekä niukkojen luonnonvarojen kysynnän kasvun myötä, vastuullisuus ja kestävyysteemat ovat alkaneet herättää globaalia mielenkiintoa. Tämä on luonut myös uudet vastuullisen sijoittamisen markkinat. Tämän tutkielman tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen analyysi vastuullisten sijoitusten kannattavuudesta verrattuna ei-vastuullisiin sijoituksiin. Tutkielmassa analysoidaan vastuullisten sijoitusten tuottavuutta, suoriutumista epävarmuuden vallitessa sekä volatiliteettia. Analyysissä hyödynnetään empiirisiä tutkimuksia. Tutkielman tavoitteena on myös muodostaa ymmärrys siitä, mitkä ovat mahdolliset taloustieteelliset selitykset vastuullisten sijoitusten taloudelliselle kannattavuudelle. Tutkielman tutkimuskysymykselle muodostetaan teoreettinen kehikko Markowitzin (1952) modernista portfolioteoriasta. Teoria viittaa, että rajoittamalla investointimahdollisuuksia vastuullisen sijoittamisen preferensseillä, sijoittajalle muodostuu rajoite. Koska hajauttamisen mahdollisuudet supistuvat, vastuullisten sijoitusten portfolioita ei voida hajauttaa kuten normaaleja portfolioita, eikä vastuullisten sijoitusten portfolioita voida ajatella optimaalisiksi. Teoria viittaa, että vastuullisen sijoittamisen portfoliot tuottavat heikompaa tuottoa samalla riskillä tai samaa tuottoa korkeammalla riskillä, verrattuna optimaalisiin portfolioihin. Analysoidessa vastuullisten sijoitusten tuottavuutta, empiiriset tutkimukset osoittavat, että yrityksen menestys ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa (ESG) asioissa osoittaa vahvempaa korrelaatiota yrityksen taloudellisen suoriutumiskyvyn (CFP) kanssa kuin negatiivinen ESG–CFP korrelaatio. Vertailtaessa vastuullisten ja ei-vastuullisten indeksien suoriutumista, ei havaita merkittäviä eroja kokonaistuottavuudessa tai Sharpen luvuissa. Analysoidessa vastuullisten sijoitusten suoriutumista epävarmuuden vallitessa finanssikriisin aikaan, ajanjaksolla 2008–2009, vahvemman yritysvastuun (CSR) omaavilla yrityksillä oli neljästä seitsemään prosenttia parempi osaketuotto verrattuna heikomman CSR arvosanan omaaviin yrityksiin. Lisäksi analysoidessa volatiliteettia, voidaan päätellä, että korkea ESG arvosana korreloi matalan volatiliteetin kanssa, ja että korrelaatio on vahvempi, kun markkinoiden volatiliteetti oli voimakkaampaa. Empiirinen aineisto osoittaa, että vastuullinen sijoittaminen voi muodostua kannattavaksi ja rationaaliseksi sijoitusstrategiaksi, sillä se ei muodosta vaihtoehtoiskustannuksia sijoittajalle. Vastuullinen sijoittaminen voi itse asiassa muodostua hyväksi portfolion riskienhallinnan keinoksi sekä luoda paremmat tuotto-odotukset kuin ei-vastuullisella sijoitusstrategialla voidaan saavuttaa. Nämä tulokset haastavat modernin portfolioteorian oletukset. Selitykset tutkimuskysymykselle, miksi vastuulliset sijoitukset pärjäävät hyvin, ovat moninaiset. Sovellettaessa taloustieteellisiä teorioita, vastuullisuuden voidaan nähdä signalointina sekä tuovan kilpailuetua yrityksille, jotka integroivat vastuullisuutta liiketoimintaansa. Kilpailuetu voi syntyä alhaisemmilla kustannuksilla, rahoituksen helpommalla saatavuudella ja differentioitumisella. Akateemiset tutkimukset osoittavat myös vastuullisuuden ja luottamuksen yhteyden. Vastuullisuuden voidaan myös nähdä ennakointina ja riskienhallintana mahdollisiin muutoksiin instituutionaalisessa ympäristössä, esimerkiksi lainsäädännössä tai sääntelykehikossa. Lisäksi voidaan tunnistaa altruistinen käyttäytymismalli kuluttajien keskuudessa. Yleisesti vastuullisuudelle, vastuullisille tuotteille sekä yrityksille on merkittävää kysyntää markkinoilla.Responsible investing is a topical subject in financial markets. When both environmental and societal concerns are increasing with population growth and growing demand for scarce resources, interest towards responsibility and sustainability matters have become global. This has created new investment markets of responsible investing. The aim of this thesis is to form a comprehensive analysis of the performance of responsible investments compared to non-responsible investments. The thesis analyses the financial performance, the performance under uncertainty and the volatility of responsible investments. The empirical studies are utilised in the analysis. The thesis also aims to form an understanding of the possible sources and explanations of economics for financially profitable performance of responsible investments by introducing and applying theories of economics and academic studies. The thesis creates a theoretical framework for the research question analysis, with Markowitz’s (1952) modern portfolio theory. The theory indicates that by limiting the investment possibilities to cover the preference of responsible investing, an investor faces a constraint. Since opportunities of diversification decrease, responsible investing portfolios cannot be diversified as normal portfolios and responsible investing portfolios are not considered optimal. The theory indicates that responsible investment portfolios yield a worse expected return with the same risk or higher risk with same expected return compared with the optimal portfolios. When analysing the financial performance of responsible investments, the empirical evidence shows that the positive environmental, social governance (ESG) – corporate financial performance (CFP) correlation is higher than the negative ESG–CFP correlation. In addition, when comparing the performance of responsible indices and traditional indices, there are no significant differences in the gross returns or Sharpe ratios. When analysing the performance under uncertainty, companies with high corporate social responsibility (CSR) ratings compared to companies with low CSR ratings, ratings had four to seven percent higher stock returns during the financial crisis period of 2008–2009. In addition, when analysing volatility, the conclusion is that higher ESG rating correlated with lower volatility and the relationship is stronger when market volatility was high. The empirical evidence shows that responsible investing appears to be financially profitable and a rational investing strategy since it does not impose opportunity costs for an investor. In fact, responsible investing can result in good risk-management of a portfolio and yield even better profit expectations than a non-responsible investing strategy. These findings challenge the modern portfolio theory’s indications. Explanations for the research question of why responsible investments perform well, are diverse. When applying the theories of economics, responsibility can be seen as signaling and to bring a competitive advantage for companies that integrate responsibility into the business models. A competitive advantage can occur through lower costs, easier access to capital and through differentiation. The academic studies also recognize the connection between responsibility and trustworthiness as distinct. In addition, responsibility can be seen as anticipating and managing of risks when it comes to possible changes in the institutional environment, for example, in legislation or in regulation framework. Furthermore, an altruistic way of behaviour can be identified among consumers and overall there exists a significant demand for responsibility and responsible products and businesses.
Subject: competitive advantage
corporate social responsibility
CSR
ESG
modern portfolio theory
signaling theory
socially responsible investing
SRI
responsibility
responsible investing
kilpailuetu
moderni portfolio teoria
vastuullinen sijoittaminen
signalointiteoria
vastuullisuus
yritysvastuu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Toivonen_Taloustiede.pdf 3.364Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record