Evaluation Of Purple Pricing As Pricing Mechanism

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292111
Title: Evaluation Of Purple Pricing As Pricing Mechanism
Author: Virtanen, Ville Valtteri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292111
http://hdl.handle.net/10138/235966
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Huutokaupat ovat dynaamisen hinnoittelun ytimessä. Niissä hinnat muuttuvat ajan funktiona, joko laskevassa tai nousevassa huutokaupassa, ja tällaisen hinnoittelumekanismin tarkoitus on allokoida hyödyke sille, jonka maksuhalukkuus vastaa voittavaa hintaa. Northwesternin ylipisto on käyttänyt dynaamisen hinnoittelun ja laskevan huutokaupan ominaisuuksista rakentuvaa hinnoittelumekanismia (Purple Pricing) usean vuoden ajan myydäkseen lippuja yliopiston koripallojoukkueen kotiotteluihin. Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia ja arvioida mekanismia ja sen toimivuutta. Päälähteet ja sisältö kirjallisuuskatsaukseen voidaan jakaa kolmeen eri haaraan. Mallit ja teoreettiset tulokset on löydetty käyttämällä hyväksi taloustieteellistä kirjallisuutta, käytännön malli on otettu tutkinnan alle erikseen, ja osa mekanismiin liittyvistä vastauksista on saatu kyselyn perusteella. Purple Pricing ja siihen liittyvät lippujen allokointiongelma voidaan mallintaa käyttämällä hyväksi Bellmanin yhtälöä. Mekanismi voidaan kuvata samalla myös laskevana huutokauppana, jossa agentit (yliopisto ja katsojat) vuorovaikuttavat, minkä lisäksi kullekin agentille voidaan osoittaa hyötyfunktioidensa maksimaatio-ongelmat. Agentit voidaan jakaa kahteen puoleen: myyjään ja huutajiin. Malli on ratkaistavissa liittämällä tarkentavia oletuksia agentteihin. Ratkaisu itsessään sisältää optimaalisuusehdot, jotka maksimoivat lippujen allokaatio ja tuotto-ongelmat. Mekanismilla on ollut ulkoisvaikutuksia, jotka ovat vaikuttaneet lipunmyynnin lisäksi ulkopuoliseen reaalimaailmaan. Olemalla paitsi sosiaalisen hyötyfunktion kannalta tehokas, mekanismin ansioita ovat muun muassa kysyntäkäyrän paljastus ja laittomien markkinoiden lakkautus. Vaikka mekanismi ei pystynyt ominaisuuksiensa vuoksi maksimoimaan myyjäpuolen (ylipiston) lipputulovirtaa, onnistui sen kasvattaa lipunmyynnistä saatavaa tuloa. Samankaltaiset hinnoittelumekanismit ovat mahdollisuuksien mukaan ja tilanneriippuvaisesti mahdollisesti sovellettavissa myös suomalaiseen jalkapalloonAuctions are in the core on the field of dynamic pricing. Prices alter as a function of time, by either ascending or descending, and the objective of this kind of pricing mechanism is to allocate the good for the one who is willing to pay the winning price. Northwestern University has used a pricing mechanism (Purple Pricing) combining characteristics of descending auction and dynamic pricing for several years in order to sell tickets to the university’s basketball teams’ home matches. The aim of this thesis is to examine and evaluate the functioning of this kind of mechanism. The main sources for the material and content for this literary survey can be categorized to three branches. Models and main theoretic results were provided by using related economic literature, practical model of Purple Pricing was taken as a research topic separately, and some of key facts regarding functioning of the pricing mechanism were gathered through enquiry. Main results were that Purple Pricing can be modelled by using Bellman equation and characterised as a descending auction where agents (the university and the spectators) interact with both sides having own separate maximization problems. The agents can be distinguished into seller and bidders. With certain assumptions regarding the agents, model can be solved. The solution in itself provides optimality conditions which maximize the allocation (and revenue maximization) problem of the organizer (the university). The functioning of the model has caused result concerning both ticket allocation, but also real life side effects. Besides being socially efficient in allocating the tickets, its merits have been likes of the disclosure of demand curve and abolishment of black market. Although due to its special pricing policy it was not able to reach optimum (maximum) revenue, increase in revenue did occur. Similar pricing mechanisms with context-related adjustments have potential to be used in Finnish football.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record