Tuoteryhmähallinnan käytännöt päivittäistavarakaupassa : case Kasviproteiinituotteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122394
Title: Tuoteryhmähallinnan käytännöt päivittäistavarakaupassa : case Kasviproteiinituotteet
Author: Inna, Juhani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122394
http://hdl.handle.net/10138/236037
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tuoteryhmähallinnan käytäntöjä, joita kasviproteiinituotteita valmistavat yritykset hyödyntävät yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa. Tarkoituksena oli ymmärtää paremmin jälleenmyyjän ja valmistajan suhdetta sekä sitä, miten tuoteryhmähallintaa käytännössä toteutetaan. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tarkasteltavaksi tapaukseksi valittiin vuoden 2016 jälkeen markkinoille tulleet kasviproteiinituotteet. Viime vuosien aikana kasviproteiinituotteiden suosio on kasvanut voimakkaasti ja useat eri kansainväliset tutkijat ovat arvioineet kasvispohjaisen ruokavalion yhdeksi vuoden 2017 suurimmista trendeistä. Kasviproteiinituotteiden räjähdysmäisen kysynnän kasvun taustalla voidaan nähdä useita tekijöitä. Kuluttajat ovat entistä huolestuneempia ympäristöön kohdistuvista uhkista ja kulutuskäyttäytymisen muutos näkyy myös kauppojen valikoimissa. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, miten uudet kasviproteiinituotteet sijoittuvat myymälöissä ja mitä lisäarvoa ne tuovat kauppojen tuoteryhmiin. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, joka pohjautui tutkimuksen viitekehykseen. Viitekehys rakentui asiakaslähtöisen toimitusketjun (ECR) ja sen laajimmin hyödynnetyn osa-alueen, tuoteryhmähallinnan, ympärille. Empiiristä tutkimusta varten tehtiin 8 teemahaastattelua, jotka edustivat sekä tavarantoimittajien että jälleenmyyjien näkökulmaa. Teemahaastatteluihin tavoitettiin kaksi valmistavan yrityksen edustajaa ja kuusi Suomen päivittäistavarakaupan edustajaa. Haastatteluista saatu aineisto analysoitiin teemoittelun ja sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosten perusteella onnistuneen tuoteryhmähallinnan toteuttamiseksi tarvitaan avointa ja rehtiä yhteistyötä kaupan ja tavarantoimittajan välillä. Suurin osa aikaisemmassa kirjallisuudessa tehdyistä havainnoista todetaan päteviksi myös tämän tapaustutkimuksen yhteydessä. Keskeisimpiä tuoteryhmähallinnan käytäntöjä ovat muun muassa valikoimat, hyllypaikat ja promootiot. Tutkimustulokset osoittavat, että kasviproteiinien tuoteryhmä koetaan kuitenkin haastavaksi, mikä ilmenee koko tuoteryhmän määrittelyn sekavuutena. Markkinoille hiljattain tullut uusi tuoteryhmä etsii vielä parhaita käytäntöjään. Haastatteluun osallistuneet tavarantoimittajat eivät mielestään kyenneet merkittävästi vaikuttamaan tuotteidensa asemaan kaupan valikoimissa. Empiirisen tutkimuksen perusteella tuoteryhmähallinnan vaikuttamismahdollisuuksissa on kuitenkin kauppakohtaisia eroja. Valmistavat yritykset kuvailivat kaupan valikoimiin pääsyä mutkattomaksi, mikäli ne pystyvät vakuuttamaan kaupan tuotteen kysynnästä. Kasviproteiinituotteiden katsottiin tuovan lisäarvoa koko tuoteryhmälle ja kaupat kertoivat panostavansa niihin voimakkaasti. Tutkimustulokset osoittavat, että kasviproteiinituotteissa toimii selkeästi kaksi suurempaa toimijaa, joista kumpikaan ei toisaalta toiminut valikoimavastaavan roolissa tai pystynyt vaikuttamaan merkittävästi tuoteryhmän toimintaan. Tutkimukseen osallistuneet yritykset näkivät kasviproteiinituotteiden tulevaisuuden valoisana ja uskoivat kysynnän jatkavan kasvuaan koko kasvisruokatrendin mukana.
Subject: asiakaslähtöinen toimitusketju (ECR)
tuoteryhmähallinta
päivittäistavarakauppa
kasviproteiinituotteet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record