Niittorytmin vaikutus nurminadan, timotein ja timotei–nurminata-seoskasvuston kasvuun ja sadon laatuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122417
Title: Niittorytmin vaikutus nurminadan, timotein ja timotei–nurminata-seoskasvuston kasvuun ja sadon laatuun
Author: Korhonen, Henri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122417
http://hdl.handle.net/10138/236053
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Monet karjatilat korjaavat nurmisadon kolmesti kasvukauden aikana. Tätä puoltaa piden-tynyt kasvukausi sekä tarve alentaa säilörehuntuotannon kustannuksia. Suomessa yleisimmin käytettyjä nurmiheiniä ovat timotei ja nurminata seoskasvustona. Kun pellolta korjataan kolme satoa, korjuuajankohdan merkitys korostuu, jotta saadaan korjattua määrällisesti mahdollisimman suuri ja kemialliselta koostumukseltaan laadukas nurmisato. Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin aikaisen ja myöhäisen niittorytmityksen vaikutuksia timotein ja nurminadan sekä timotei–nurminata-seoskasvuston kasvuun, kehitykseen ja sa-don laatuun. Peltokokeet suoritettiin Luonnonvarakeskuksen Maaningan toimipaikassa-kasvukausina 2015 ja 2016. Nurmilajikkeina käytettiin Nuutti-timoteita ja Valtteri-nurmi-nataa. Kummatkin lajikkeet soveltuvat viljeltäväksi koko Suomessa ja ne ovat satoisia ja talvenkestäviä. Sääolosuhteet vaihtelivat koevuosien välillä, mikä vaikutti kuiva-ainesadon muodostumi-seen ja niittoajoituksiin. Vuonna 2016 alkukesä oli vähäsateinen ja kuivuus vaikutti toisen sadon määrään. Kokeessa havaittiin, että molempina vuosina myöhempi niittorytmitys tuotti suurimman kokonaissadon. Muilta osin niittoajalla havaittiin olevan suurempi vai-kutus sato- ja kasvuparametreihin kuin niittorytmityksellä. Ensimmäisessä ja toisessa niitossa sulavuus määritti oikean niittoajankohdan. Kolman-nessa sadossa sulavuus pysyi hyvänä vielä myöhäisimpinä niittoajankohtina. Niittoajan myöhästyttämisellä kolmannessa sadossa ei saavutettu merkittävää kuiva-ainesadon kas-vua, vaan sato kääntyi laskuun. Lajien välillä havaittiin eroja ja timotei tuotti parhaan kuiva-ainesadon, mutta nurminadan sulavuus ja jälleenkasvu olivat parempia kuin timoteilla. Timotei-nurminata – seoskasvus-ton kuiva-ainesato oli lähellä timoteita, mutta sulavuus pysyi korkeana pidempään.Many dairy farms harvest three silage crops during summer. Extended growing season and a need to lower the costs of silage are the driving force for three harvests. In Finland the most common forage grass species in silage production are timothy (Phleum pratense L.) and meadow fescue (Festuca pratensis Huds.), cultivated as a mixture. When harvesting three times, the importance of a correct timing of defoliation is essential. The demand of high quality yield makes it even more important. In this master’s thesis, the effects of early and late defoliation rhythm for the growth, devel-opment and quality of timothy, meadow fescue and timothy-meadow fescue mixture were examined. Field trials were conducted in the experiment station of Natural Resources Insti-tute Finland (Luke) in Maaninka during the growing periods of 2015 and 2016. Timothy variety Nuutti and meadow fescue variety Valtteri were used in the experiment. Both vari-eties are suitable for cultivation throughout Finland. Weather conditions varied between the years during the experiment, which affected the dry matter production and the timing of optimal harvest. In year 2016, the beginning of summer had a low rainfall, and the drought affected dry matter yield production. It was notable that in both years the later defoliation rhythm produced greater dry matter yield. Otherwise, tim-ing of harvest had a greater impact for crop and growing parameters than harvesting rhythm. For the first and the second harvest, digestibility determined the right harvesting time. In the third harvest, digestibility was high until the later harvesting times. During the experi-ment, it was also noticed that delaying the harvest did not produce higher dry matter yield. Timothy produced the best dry matter yield, as meadow fescue had better regrowth and dry matter digestibility. Timothy-Meadow fescue mixture’s dry matter yield was as high as timothy’s, however, dry matter digestibility remained higher longer than in timothy.
Subject: timotei
nurminata
seoskasvusto
niittorytmi
kolmas sato
kuiva-ainesato
sulavuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu Henri Korhonen.pdf 1.502Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record