Puutavaran vesitiekuljetus ja sen tulevaisuus Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122453
Title: Puutavaran vesitiekuljetus ja sen tulevaisuus Suomessa
Author: Airas, Anton
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122453
http://hdl.handle.net/10138/236054
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsien ekologia ja käyttö
Forest Ecology and Management
skoglig ekologi och resurshushållning
Abstract: Suomen metsäteollisuutta on edesauttanut laaja vesitieverkosto. Vesitiekuljetusta on kahdenlaista, uittokuljetusta sekä aluskuljetusta. Tutkimuksessa selvitetään vähentyneen vesitiekuljetuksen taustaa, nykytilaa sekä tulevaisuutta kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen avulla. Tarkemmin tutkimus keskittyy Suomen uiton ja aluskuljetuksen muutoksiin seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1. Miten puutavaran uitto ja aluskuljetus on muuttunut Suomessa? 2. Minkälaiset ovat Suomen teollisen puunkuljetuksen tulevaisuudennäkymät alan asiantuntijoiden näkökulmasta? Vastaan näihin kysymyksiin selvittämällä ensin vesitiekuljetuksen eri menetelmät ja niiden käytön 1800-luvulta nykypäivään kirjallisuustutkimuksen avulla. Toiseksi selvitän alan tulevaisuuden näkymiä kyselytutkimuksen avulla. Kyselyyn on valittu alan ammattilaisia eri asiantuntijaryhmistä. Vuoden 2018 alussa toteutettuun kyselyyn on osallistunut metsäteollisuuden edustajia, kuljetuksen toteuttajia, viranomaistahoja sekä vesitiekuljetuksen edunvalvojia. Puunkuljetuksen perinteisin muoto on uitto. Uiton käyttö on kuitenkin vähentynyt 1950-luvun jälkeen lähinnä autoteiden ja -kaluston kehittymisen myötä. 1960-luvulla maantiekuljetus ohitti vesitiekuljetuksen puutavaran kaukokuljetusmäärässä. Aluskuljetus on toiminut ennen uiton ohella, kunnes siitä 1980-luvulla alettiin pitää kirjaa omana kuljetusmuotona. Aluskuljetus ohitti 2012 uiton kuljetussuoritteessa. Vesitiekuljetuksen osuus puutavaran kaukokuljetustilastoissa on vähentynyt viimeisen noin 50 vuoden aikana eniten käytetystä kuljetusmuodosta vähiten käytetyksi. Tämän päivän ja tulevaisuuden näkökulmasta selvitettävät ongelmat keskittyvät pääosin vesitiekuljetuksen määrään ja käyttöön, infrastruktuuriin sekä kustannustehokkuuteen. Puutavaran vesitiekuljetus on historiallisesti mahdollistanut kansallisvarallisuutta voimakkaasti kasvattaneen puu- ja sahateollisuuden synnyn sekä toiminnan. Tämä on ollut osaltaan vaikuttamassa asutukseen, tiestöön ja rataverkon rakentamiseen sekä erityisesti Saimaan kanavan kehittämiseen. Vesitiekuljetuksen käyttö on vähentynyt ja muuttunut. Kuitenkin sillä voisi olla paljon mahdollisuuksia ajatellen kuljetusmääriä, vesistöluonnon ja sen lähialueiden puunkorjuuta sekä kuljetusta energiatehokkaasti, taloudellisesti ja puhtaasti. Tämän tutkimuksen perusteella tulisi investoida innovatiiviseen puutavaran vesitiekuljetuksen kehittämiseen yhtenä olennaisena puunkuljetusmuotona.Finland’s interconnected waterways have been greatly beneficial for the country’s forest industry. Waterway transportation takes two forms: timber floating as well as barge transport. This research describes the historic decline of waterway transportation, its current status, and gives perspectives on the future with the help of a literature review and a survey. More specifically, this research will look at timber floating and barge transport in Finland with the help of the following questions: 1. How have timber floating and barge transport changed in Finland? 2. What does the future of industrial wood transportation in Finland look like from the perspective of experts in the field? I will answer these questions by first conducting a literature review to investigate the different forms of waterway transportation from the 19th century into the present. Second, with the help of a survey (conducted in 2018), I will examine future perspectives on the field. The survey respondents are experts from fields of the forest and wood transportation industries, government officials, and waterway experts. Timber floating is the most traditional form of waterway transportation. However, its use has declined since the 1950s mainly as a result of developments in roads and transport technology. In the 1960s, use of road transportation for long-distance shipping of timber overtook that of water transport. Before the 1980s, barge transportation worked alongside timber floating, but subsequently came to be acknowledged as its own form of transportation. In 2012, barge transport overtook timber floating in terms of total roundwood haulage. In approximately 50 years, waterway transportation has gone from being the most important method of long distance wood transport to the least important. This thesis pays specific attention to contemporary and future perspectives on the usage and amount of waterway transportation, infrastructure, and cost effectiveness. Historically, waterborne timber transportation has allowed wood and sawmill industries to function, and in turn significantly contributed to the national economy. Furthermore, it has influenced the location of housing, roads, and railway networks, and importantly, contributed to the development of the Saimaa canal. Waterway transportation has declined and changed. However, it could have considerable importance in the future considering such diverse factors as the transport volume, waterway environment, logging in the surrounding areas, and transportation in general, in an energy efficient, economic and clean manner. This research encourages investment in the development of innovative waterway timber transportation.
Subject: Delfoi
uitto
nippu-uitto
aluskuljetus
vesitiekuljetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_Gradu_tutkielma_Anton_Airas.pdf 3.212Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record