Exploring Linguistic Diversity in South America : A Case Study of the Tropical Andes and the Peruvian Amazon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132513
Title: Exploring Linguistic Diversity in South America : A Case Study of the Tropical Andes and the Peruvian Amazon
Author: Kauppinen, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132513
http://hdl.handle.net/10138/236170
Thesis level: master's thesis
Discipline: yleinen kielitiede
General Linguistics
Allmän språkvetenskap
Abstract: Tutkielman aiheena on kielellisen diversiteetin tutkiminen Etelä-Amerikassa. Tavoitteena on selvittää, miten kielellisiä eroavaisuuksia voidaan mitata, ja miten näitä eroja voidaan selittää. Tarkoituksena on myös kuvata diversiteetin vaihtelua diakronisesti Etelä-Amerikassa ja ehdottaa syitä diversiteetin muutoksille. Yhtäältä tutkielma on siis kvantitatiivinen, mutta toisaalta myös kvalitatiivinen. Tavoitteena on lisäksi vastata seuraaviin kysymyksiin: Missä määrin olemassaolevat sukulaisuussuhteet vaikuttavat kielten välisiin eroihin? Voivatko maantieteelliset ja sosioekonomiset tekijät selittää kielellisiä eroavaisuuksia kielten välillä? Tutkielmassa esitetään myös hypoteesi, jonka mukaan kielten elinympäristö ja kielelliset eroavaisuudet korreloivat keskenään. Tutkielman teoreettisena taustana toimii kielellisen diversiteetin kuvaaminen, sekä analyysi diversiteetin vaihteluista. Teoriaosassa käsitellään yksityiskohtaisesti eri lähestymistapoja, jotka tukevat tutkielman kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta. Nämä lähestymistavat kuvaavat tarkemmin eri keinoja tutkia kielellisiä eroavaisuuksia, ja ne myös laajentavat kielellisten eroavaisuuksien selittämiseen käytettävää teoriaa. Tutkimuksen aineisto koostuu yhdeksästä eteläamerikkalaisesta kielestä, joita puhutaan trooppisilla Andeilla Kolumbian ja Ecuadorin alueella sekä Perun Amazonin alueella. Aineisto koostuu kolmesta isolaattikielestä, ja kuudesta eri kielikunnan kielestä. Analyysi suoritetaan vertailemalla kielien kuutta eri rakenteellista piirrettä käyttäen tilastollista menetelmää, joka mittaa kuinka erilaisia kielet oikeasti ovat. Mittaukset perustuvat etäisyysmatriisiin, jossa rakenteelliset piirteet esitetään numeerisina arvoina. Lopputuloksena on kuvaaja, jossa mitatut eroavaisuudet esitetään kaksiulotteisessa tasossa. Tilastollinen analyysi osoittaa, että kielten eroavaisuuksia voidaan mitata. Tutkielman pohdintaluvussa kuvataan myös syvällisesti, miten maantieteelliset ja sosioekonomiset tekijät voivat selittää kielellisiä eroja. Mitattujen eroavaisuuksien perusteella havaitaan esimerkiksi maantieteellisten sijaintien vaikutus eri kieliin, sillä samalla alueella puhuttavat kielet osoittavat suuria kielellisiä eroja, mikä on selitettävissä kielten elinympäristöjen mahdollistamalla eristyksellä. Lisäksi sosioekonomiset tekijät, kuten kaupungistuminen sekä alkuperäiskansojen sisäryhmäavioliittoisuus, voivat selittää sekä diversiteetin vähenemistä että kielellisten eroavaisuuksien kasvamista. Diversiteetin vaihtelua kuvataan esittämällä myös muita syitä, kuten maanviljelyn kehittyminen ja teollinen vallankumous. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kielikuntien viimeiset elossaolevat jäsenet, eli isolaattikielet, osoittavat huomattavia rakenteellisia eroavaisuuksia verrattuina kieliin, joilla on yhä olemassaolevia sukulaisuussuhteita. Tulokset vahvistavat myös hypoteesin, jonka mukaan kielten elinympäristö korreloi kielellisten eroavaisuuksien kanssa. Täten tutkielma tukee käsitystä kielten ja niiden elinympäristön välisestä monimutkaisesta suhteesta.
Subject: kielellinen diversiteetti
kieliekologia
Etelä-Amerikka
tilastollinen analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kauppinen_Kirsi_Pro_gradu_2018.pdf 4.539Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record