Vocabulary variation and role preference in spoken English tests

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132536
Title: Vocabulary variation and role preference in spoken English tests
Author: Soila, Otto
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132536
http://hdl.handle.net/10138/236208
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee puhutun englannin kielen sanaston vaihtelevuuden ja roolin mieluisuuuden keskinäistä korrelaatiota sekä niiden yhteyttä oppilaan arviointiin. Tutkimuksen on tarkoitus selvittää onko HY-Talk ja FUSE-korpus -aineistojen tehtävien välillä epätasa-arvoa, mikä johtuisi oppilaalle määrätystä roolista. Viime aikoina on keskusteltu suullisen englannin kielen kokeen lisäämistä ylioppilaskirjoituksiin. Sen lisäksi ylioppilaskokeen merkitys tulee kasvamaan lähivuosina, koska ylioppilaskokeen arvosanoja voidaan jatkossa käyttää suorana kulkuväylänä jatkokoulutukseen. Yleistä mallia puhutun kielen arviointiin ei kuitenkaan ole olemassa, minkä johdosta on tärkeä tutkia puhutun kielen arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Sanaston vaihtelevuutta on arvioitu jakamalla oppilaiden käyttämien erilaisten sanojen määrä oppilaiden käyttämällä kokonaissanamäärällä. Roolin mieluisuus paritehtävissä on puolestaan määritetty kyselylomakkeen perusteella. Tutkielman aineistona toimiva HY-Talk-korpus sisältää 20 eri parin keskustelut neljästä eri tehtävästä. FUSE-korpus puolestaan sisältää 14 keskustelua. Roolin mieluisuus on määritetty kyselylomakkeen perusteella. Lomake lähetettiin kahteen eri kouluun ja siihen vastasi 58 lukiolaista. Tulokset on taulukoitu ja niitä on tulkittu kvantitatiivisesta näkökulmasta ja täydennetty kvalitatiivisen analyysin kautta HY-Talk-korpuksen arviointikeskusteluja tutkimalla. Tutkielma osoittaa selkeän yhteyden roolin mieluisuuden ja oppilaan saamien arvosanojen välillä. Sanaston vaihtelevuuden merkitystä ei kuitenkaan kyetty osoittamaan aineiston välisten tulosten ristiriitaisuuksien vuoksi.
Subject: kommunikatiivinen kielenoppiminen
roolin mieluisuus
suullisen kielen arviointi
sanaston vaihtelevuus
englanninkieli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record