Käsiteanalyysi: vertailussa Saksan Pflichtteilsrecht-oikeusinstituutio ja Suomen lakiosajärjestelmä

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132533
Julkaisun nimi: Käsiteanalyysi: vertailussa Saksan Pflichtteilsrecht-oikeusinstituutio ja Suomen lakiosajärjestelmä
Tekijä: Saarela, Christa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Pro gradu -tutkielmassa vertaillaan saksalaisen Pflichtteilsrecht-oikeusinstituution ja suomalaisen lakiosajärjestelmän keskeisiä käsitteitä. Tutkimuksen tavoitteena on toimia kääntäjille tiedonlähteenä, joka helpottaa käännösratkaisujen tekemistä. Tutkielmalla ei pyritä antamaan yleispäteviä neuvoja kääntäjälle analyysissa käsiteltävien käsitteiden kääntämisessä. Teoreettisena ja menetelmällisenä viitekehyksenä on Peter Sandrinin (2009) määrittelemä systemaattinen vertailu, jonka kulmakiviä on vertailtavien käsitejärjestelmien itsenäinen tarkastelu ennen niiden varsinaista vertailua. Teorialuvussa käsiteltäviä aihealueita ovat kulttuurisidonnaisuus, intensio ja ekstensio sekä funktionaalista käsitevertailua koskeva teoria. Tutkielman kannalta keskeinen tutkija on Peter Sandrini. Analysoitavat termit poimitaan Knut Werner Langen teoksesta Erbrecht (2017) ja Aulis Aarnion ja Urpo Kankaan kirjasta Suomen Jäämistöoikeus I Perintöoikeus (2016). Analyysimenetelmänä käytetään funktionaalista käsiteanalyysiä. Käsitejärjestelmien ja käsitesuhteiden hahmottamisessa hyödynnetään Anita Nuopposen satelliittimenetelmää. Käsiteanalyysi toteutetaan kolmivaiheisena eli ensin analysoidaan saksalainen käsitejärjestelmä, seuraavaksi suomalainen käsitejärjestelmä ja vasta lopuksi vertaillaan kyseisten käsitejärjestelmien käsitteitä. Vertailuluvussa esitellään käsitepareja, joissa vertailtavia käsitteitä yhdistää käsitteen funktio. Yhteisen funktion hahmottamisessa hyödynnetään Ebertin (1978) autonomis-vertailevaa käsitettä, joka toimii käsiteparin yläkäsitteenä. Analyysissa käy ilmi, että käsitejärjestelmissä painottuvat erilaiset käsitteet. Ainoastaan osa käsitteistä soveltuu oikeusjärjestelmien väliseen vertailuun. Analyysi vahvistaa teorialuvussa esitetyn kirjallisuuden havaintoja kuten sen, että käsite-eroja ilmenee viimeistään joukkomääritelmissä sekä tunnusmerkistöissä. Analyysista löytyy kuitenkin aidosti keskenään vertailukelpoisia käsitepareja.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201806132533
http://hdl.handle.net/10138/236211
Päiväys: 2018
Avainsanat: systemaattinen vertailu
funktionaalinen käsiteanalyysi
oikeusterminologia
lakiosajärjestelmä
Oppiaine: saksan kääntäminen
German Translation
Tysk översättning


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot