Luokanopettajien näkemyksiä ajankäytön merkityksestä työhyvinvoinnin näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132495
Title: Luokanopettajien näkemyksiä ajankäytön merkityksestä työhyvinvoinnin näkökulmasta
Alternative title: Teachers views about use of time in terms of well-being at work
Author: Ahlgren, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132495
http://hdl.handle.net/10138/236216
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien ajankäyttöä, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, kuinka opettajat pääsevät irtautumaan työhön liittyvistä ajatuksista vapaa-ajalla sekä luokanopettajien ajankäytön mahdollisia vaikutuksia luokanopettajien työhyvinvointiin. Tarkoituksena oli tutkia luokanopettajien ajankäyttöä ja työhyvinvointia opettajien omien näkemyksien avulla. Luokanopettajien työssä jaksamisesta keskustellaan paljon, mutta luokanopettajien ajankäyttöön keskittyvää tutkimusta ei juuri ole tehty. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu luokanopettajan persoonan keskeisyyden ja monien roolien tarkastelusta, ajankäytön ja vapaa- ajan merkityksen tarkastelusta sekä luokanopettajien työhyvinvointia käsittelevästä tutkimuksesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luokanopettajien ajankäyttö eroaa monien muiden alojen ajankäytöstä ja luokanopettajat kokevat työssään paljon kiirettä ja stressiä. Menetelmät. Tutkimus oli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimukseen osallistui viisi haastateltavaa. Osa haastateltavista oli opettajauransa alkuvaiheessa ja osalla työkokemusta oli enemmän. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelut nauhoitettiin. Haastattelujen jälkeen haastattelut litteroitiin ja analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan luokanopettajat olivat muodostaneet melko samanlaisia ajankäyttötapoja, sillä kaikki haastateltavat pyrkivät rajaamaan työajan vapaa-ajasta. Opettajien oli kuitenkin vaikeaa päästä eroon töihin liittyvistä ajatuksista vapaa-ajalla. Opettajatyön persoonakeskeisyys ja erityisesti opetuksen ideointi sosiaalisen median kautta vaikuttivat työhön liittyvistä ajatuksista irtautumiseen. Työyhteisön vaikutus ja työkokemus nähtiin merkittävinä omien ajankäyttötapojen muodostumisen kannalta. Kaikki tutki-mukseen osallistuneet olivat olleet uupuneempia työuransa alussa, kun oma ajankäyttö ja opettajuus ei vielä ollut kunnolla kehittynyt. Erityisesti ensimmäinen opettajavuosi koettiin ongelmallisena jaksamisen kannalta. Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä varovainen päätelmä siitä, että luokanopettajien ajankäytöllä on vaikutusta luokanopettajien työhyvinvointiin. Työkokemus on tutkimuksen perusteella eniten luokanopettajien ajankäyttöön ja myös työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.Aims. Meaning of the study was to find out teacher’s use of time, factors that have effect on their time usage and how to get rid of thoughts linking to their work at free time. Meaning was also to find out if teacher`s time usage has some effects on their well-being at work. The purpose of this study was to find out teacher`s time usage and well-being at work through teachers own opinions. It is important to research teacher’s time using because there is not a lot studies about that, although teachers coping at work is an important and much discussed subject. Theory part in the study consists of importance of teachers own personality, about many roles in teacher`s profession, teachers time usage, importance of free time as a counterbalance to work and about research about teacher`s well-being at work. Previous studies have shown that teacher`s time usage differs from other professions time usage and teachers face a lot of work-linked rush and stress. Methods. The study was a qualitative research. Five interviewees took part in the study. Two interviewees have less work experience than three others. Study was done with theme interview. Interviews were recorded. Afterwards interviews were transcribed and analyzed. Results and conclusions. According to results of the study class teachers have quite similar time usage models. They all tried to keep work life separate from their free time. They all had difficulties to get rid of work-linked thoughts in their free time. Teachers own personality in teachers work and having ideas for work through social media had a lot to do with getting rid of work related thoughts. Work community and work experience had a positive effect on teachers use of time. All interviewees had been more stressed and exhausted in the beginning of their careers when they still had not built their own ways to be a teacher and how to use time. Especially the first year as a teacher had been difficult. According to study it is possible to make a conclusion at least in some measure that teachers use of time has some effect on their well-being at work. According to the study work experience has great impact on teacher`s time usage and well-being.
Subject: luokanopettaja
ajankäyttö
työaika
vapaa-aika
työhyvinvointi
työkokemus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record