"Minne matkalle me lähdetään seuraavaksi?" : tapaustutkimus 4–6-vuotiaiden lasten sitoutuneisuudesta draamakerhotoimintaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132595
Title: "Minne matkalle me lähdetään seuraavaksi?" : tapaustutkimus 4–6-vuotiaiden lasten sitoutuneisuudesta draamakerhotoimintaan
Alternative title: "Where will we travel next?" : Case study about children aged 4 to 6 years involvement in dramaclubactivity
Author: Koskinen, Nelli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132595
http://hdl.handle.net/10138/236259
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lasten sitoutuneisuutta draamatoimintaan. Tutkimustehtäviä tässä tutkimuksessa on kolme; miten 4–6-vuotiaat lapset sitoutuvat draamatoimintaan, miten lasten sitoutuneisuusarvot muuttuivat kolmen kuukauden aikana, sekä mitkä draamatoiminnot saivat lapset sitoutumaan. Tutkimus pohjautuu draamakasvatuksen teoriaan, leikin teoriaan sekä toimintaan sitoutuneisuuden teoriaan. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu muun muassa draamakasvatuksen merkitys lasten oppimiselle. Draamalla on todettu olevan merkittävä vaikutus myös lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineistona on keväällä 2016 hankittu videoaineisto draamakerhosta, videoituja draamakerhoja on kahdeksan kappaletta. Draamakerhossa oli kuusi lasta, joista tähän tutkimukseen osallistui viisi. Tutkittavat lapset olivat iältään 4-6-vuotiaita. Tutkimusaineistona on kuvattu draamakerhoja kahdella videokameralla noin 40 minuuttia kerrallaan. Aineisto on analysoitu Ferre Laeversin kehittelemällä LIS-YC -toimintaan sitoutuneisuuden arviointiasteikolla leikki-ikäisille lapsille. Aineiston analysoinnissa käytettiin aikaintervallimenetelmää. Analysoinnissa käytettiin niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että draamakerhoon osallistuneet lapset sitoutuvat keskimäärin hyvin draamatoimintaan. Kaikkien lasten sitoutuneisuusarvot ylittivät keskiarvon kolme, yleisimmät sitoutuneisuuslukemat kaikkien lasten kohdalla olivat arvot neljä tai kolme, arvo neljä osoittaa korkean sitoutuneisuuden. Toisen tutkimuskysymyksen vastaukset osoittivat, että arvot pysyivät melko korkeina koko draamakerhon toiminnan ajan eivätkä ne laskeneet missään vaiheessa merkittävästi, toisaalta myöskään merkittävää nousua sitoutuneisuusarvoissa ei tapahtunut. Viimeisen tutkimuskysymyksen analysointi osoitti, että sitouttavimpia draamatoimintoja olivat pitkäkestoinen juonellinen prosessidraama sekä toiminnot, jossa lapset olivat aktiivisia toimijoita. Toiminnot, joissa lapset olivat esimerkiksi katsojan roolissa, eivät sitouttaneet lapsia samalla tavalla. Johtopäätöksenä voidaan todeta draaman olevan sitouttava toimintametodi 4-6-vuotiaille lapsille, kun he pääsevät olemaan aktiivisia toimijoita.The purpose of this research was to investigate children`s involvement in drama-activity. This research consists of three research questions. The researh questions were: how do children aged 4 to 6 years old get involved with dramaclublessons, how do their involvement values change during three months, and which kind of drama-activity involves children. The theory of the research is based on dramaeducation`s theory, theory of play, and Ferre Laever`s theory of involvement. Previous researchs have shown that dramaeducation is meaningful for chidren`s learning. Previous researchs have also shown dramaeducations meaning for children`s holistic development. The study is a qualitative case study. The data is collected during spring 2016 from a drama club activity. The data is collected using videography method. Eight consecutive drama lessons were filmed for this study. In the dramaclub, there were six children, and this study is about five of them. Children in the club were from 4 to 6 years old. The data is collected using two video cameras. Each lesson lasted approximately 40 minutes. The data has been analysed using Ferre Laevers LIS-YC, the Leuven Involvement Scale for Young Children. The data was analysed using time-intervall method. The analyses was done using both qualitative and quantitative methods. The study results indicate that the children who participated in the drama lessons were involved at a high level in average. All the children’s average value was over the value of four or three. Value four means high involvement. The analysis for the answers on the second research question indicates that there was no significant increase or decrease in the level of involvement within the time period of three months. The analysis of the last research question indicates that children's engagement levels are higher during drama lessons that involve process-drama and also lessons that enable children to act as active participants during the lesson. Activities where children were for example spectators were not as involving, as activities where they were acting themselves in a role. Conclusion for this study is that drama is an involving method for children from age 4 to 6, when they get to be active participants.
Subject: draamakasvatus
draama
toimintaan sitoutuminen
varhaiskasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record