Lapsen osallisuus vuoropäiväkotien esiopetuksen toimintasuunnitelmissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132626
Title: Lapsen osallisuus vuoropäiväkotien esiopetuksen toimintasuunnitelmissa
Author: Määttä, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132626
http://hdl.handle.net/10138/236260
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, millä tavoin lapsen osallisuus näyttäytyy vuoropäiväkotien esiopetuksen toimintasuunnitelmissa. Esiopetuksen toimintasuunnitelmat ovat esiopetuksen opetussuunnitelmaa tarkentavia asiakirjoja. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, kuinka lapsen osallisuutta tuetaan esiopetuksen viitekehyksessä. Tarve tämänkaltaiselle tutkimukselle nousi lapsen oikeudesta tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Lapsen oikeudet perustuvat Suomen perustuslakiin (1999) ja YK:n yleissopimukseen lasten oikeuksista (1989). Esiopetuksessa tämä tarkoittaa kaikkia toimintoja, joita lapsen esiopetuspäivään sisältyy. Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavoin lapsen osallisuus näyttäytyy yleensä ja erityisesti oppimisen näkökulmasta vuorohoidon esiopetuksen toimintasuunnitelmissa. Aiemmat tutkimuksen ovat osoittaneet, että lapsen osallisuus nähdään moniulotteisena ja sitä toteutetaan varhaiskasvatuksessa hyvin eri tavoin. Menetelmät. Tutkimus oli aluksi aineistolähtöinen. Tutkimusaineisto koostui kaikista kuuden Helsingin ympärivuorokautisen päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelmasta. Nämä olivat julkisia asiakirjoja ja ne kerättiin päiväkotien omilta kotisivuilta. Aineisto luokiteltiin teorialähtöisesti kvalitatiivisen sisällönanalyysin menetelmin. Aineistoa käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena, eikä toimintasuunnitelmia vertailtu toisiinsa. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan kaikissa toimintasuunnitelmissa kuvattiin lapsen osallisuutta monin eri tavoin. Toimintasuunnitelmissa kuvattiin lapsen ja hänen aloitteidensa kuulemista, kuulemisen tapoja, kuulemiseen liittyviä ilmapiiritekijöitä, lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa sekä lapsen oppimista osallisuuden näkökulmasta. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että esiopetusryhmissä ollaan tietoisia lapsen osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustulokset vahvistavat aiempia näkemyksiä osallisuuden ilmiön monimuotoisuudesta. Tulokset myös valottavat, kuinka esiopetuksessa ollaan tietoisia lapsen oikeudesta tulla kuulluksi, vaikuttaa ja olla osallinen yhteisössään.Objectives. The aim of this study was to describe in which ways child’s participation is seen in round-the-clock daycare centres’ preschool action plans. Preschool action plans are documents supplementing preschool curriculum. The starting point of the study was to find out how child’s participation is supported within the frame of reference of preschool. The need to this kind of research rises from childrens’ right to be heard about matters that concern themselves. The rights of the child are based on the Constitution of Finland (1999) and the UN Convention on the Rights of the Child (1989). In preschool this means all the activities included in the child's preschool day. The study examined how child’s participation is generally demonstrated and, in particular, from the point of view of learning, in round-the-clock daycare centers’ preschool action plans. Previous studies point out that child’s participation is seen as multidimensional phenomenon. Methods. The research was initially data-oriented. The data of the research consisted of preschool action plans of all six round-the-clock daycare centres in Helsinki. These were public documents and they were collected from the daycare center's own web sites. The study is qualitative by nature and the data was analyzed by using content analysis. The material was treated as a single entity and the action plans were not compared. Results and Conclusions. According to the research results, all action plans described child's participation in many different ways. The action plans described hearing of the child and his or her initiatives, the methods for hearing, the atmosphere related to hearing, the child's ability to influence and the child's learning from the point of view of participation. From the research results it can be concluded that adults in pre-school groups are aware of the factors affecting child’s participation. The results confirm the earlier views that the phenomenon of participation is multidimensional. The results also show how adults in preschool are aware of the child's right to be heard, influence and participate in his or her own community.
Subject: lapsen osallisuus
lapsen osallisuuden tukeminen
esiopetuksen opetussuunnitelma
esiopetuksen toimintasuunnitelma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record