Daghemsspråkbad och attityder mot finska språket : ett föräldraperspektiv

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132601
Title: Daghemsspråkbad och attityder mot finska språket : ett föräldraperspektiv
Alternative title: Daghemsspråkbad och attityder till finskan : ett föräldraperspektiv;
Immersion in kindergarten and attitudes towards the Finnish language : a parental perspective
Author: Rehnström, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132601
http://hdl.handle.net/10138/236280
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: he aim of this Thesis was to examine in which way a Finnish-speaking immersionprogram affects Swedish-speaking children’s attitudes towards the Finnish language, seen from a parent ́s perspective. The context in which the study was made and in which the children are growing up, is very homogeniously Swedish-speaking. A view on attitudes as socially constructed and strongly imprinted by the surrounding culture and the ambient environment acted as theoretical frame for the study. Immersion is a volontary form of education, that is why the study proceeds from a hypothesis on parents wanting to place their children in immersion, in hope of mediating a positive attitude towards the Finnish language. The research questions were as follows: 1. Which discourses emerge when parents talk about the Finnish language, the immersionprogram and their children’s attitudes towards the Finnish language? 2. Which functions do these discourses fulfil? A discoursepsychological approach enabled an interpretation of the material where the context is strongly present. Six parents were interviewed for the study. They had all had at least one child in the same immersionprogram kindergarten. The result shows that the parents consider Finnish as a difficult language and that the attitudes toward Finnish in the own municipality are poor. Finnish is seen as necessary, and the own experiences confirm this view. Participation in the immersion program, and the immersion program itself, are seen as effective ways of strengthening the positive attitude in the context in which the children grow up. The immersionprogram is based on a principal of functional multilingualism, which is also what the parents wish for their children. The results confirm that the parents consider this a good starting position for the future. The immersionprogram and the positive attitude strengthen the childs selfassurance, facilitate in future study- and workcontextures and contribute to a greater tolerance against other cultures, languages and languagespeakers. Accordingly, the immersionprogram would be an advantage for all children who grow up in a similar context as in this study. On a local political level this should be taken into consideration.Syftet med denna undersökning var att granska på vilket sätt ett finskt språkbad påverkar svenskspråkiga barns attityder till det finska språket sett ur ett föräldraperspektiv. Kontexten där undersökningen utfördes och barnen växer upp är mycket enspråkigt svensk. Som teoretisk referensram fungerade en syn på attityder som socialt konstruerade och starkt präglade av den omgivande kulturen och närmiljön. Språkbadet är en frivillig verksamhetsform och undersökningen utgick därför från en hypotes om att föräldrarna genom att placera sina barn i verksamheten önskar förmedla en positiv attityd till finskan. Forskningsfrågorna var följande: 1. Vilka diskurser framkommer då föräldrarna talar om finska språket, språkbadet och barnens attityder till det finska språket? 2. Vilka funktioner fyller dessa diskurser? En diskurspsykologisk ansats möjliggjorde en tolkning av materialet där kontexten är starkt närvarande. För studien intervjuades sex föräldrar, av vilka alla haft åtminstone ett barn i samma språkbadsdaghem. Resultatet visar, att föräldrarna anser att finskan är ett svårt språk och att attityderna till finskan på den egna orten är dåliga. Finskan ses ändå som nödvändig och de egna erfarenheterna styrker denna uppfattning. I den kontext där barnen växer upp ses deltagandet i språkbadet och själva språkbadsverksamheten som ett effektivt sätt att stärka den positiva attityden. Språkbadet bygger på en princip om funktionell flerspråkighet, vilket också föräldrarna önskar för sina barn. Ur resultaten framgår att föräldrarna ser detta som ett gott utgångsläge inför framtiden. Språkbadet och den positiva attityden stärker barnets självsäkerhet, underlättar i framtida studie-och arbetssammanhang och bidrar till en större tolerans mot andra kulturer, språk och språkanvändare. Därmed skulle språkbadet vara en fördel för samtliga barn som växer upp i en dylik kontext. Kommunalpolitiskt borde detta tas i beaktande.
Subject: Språkbad
attityder
språkattityder


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record