Tutki, kannattele ja sovella : opettajien toimijuuden kokemuksia FUSE Studiosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132646
Title: Tutki, kannattele ja sovella : opettajien toimijuuden kokemuksia FUSE Studiosta
Alternative title: Explore, support and adapt : teachers' agency experiences of FUSE Studio
Author: Koivula, Katja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132646
http://hdl.handle.net/10138/236284
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimus käsittelee opettajien toimijuuden kokemuksia eräässä helsinkiläisessä koulussa, jossa otettiin käyttöön uusi digitaalinen oppimisympäristö; FUSE Studio. Tutkimuksen näkökulma perustuu ajallisen toimijuuden määrittelyyn, mikä peilaa kokemuksia menneestä, saa vaikutteita tulevaisuuden tavoitteista, mutta tapahtuu aina nykyhetkessä. Tutkimus avaa mielenkiintoisen näkökulman tarkastella opettajien toimijuuden kokemuksia uudessa oppimisympäristössä ja selittää, mitä opettajien ammatillinen toimijuus tavoittelee. Tutkimus auttaa ymmärtämään opettajien suhtautumista muutokseen ja omaan kehittymiseen ammatillisessa kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia ajallisen toimijuuden kokemuksia opettajilla tulee esille uudessa digitaalisessa oppimisympäristössä (FUSE Studiossa). Lisäksi selvitetään, millaisia mahdollisia toimijuuden ilmentymiä opettajien kokemuksista tulee esille ja millaisia ominaisuuksia erilaiset toimijuuden ilmentymät käsittävät FUSE Studiossa. Tutkimuksen aineistona käytettiin neljän opettajan puolistrukturoituja haastatteluita. Opettajia haastateltiin toukokuussa 2016 FUSE Studion perehdytyskoulutuksen jälkeen ja toisen kerran tammikuussa 2017, kun FUSE Studion oppimisympäristö oli ollut käytössä yhden lukukauden. Aineiston analyysissä käytettiin laadullista sisällön analyysiä. Opettajien kokemuksista löytyi kolme erilaista toimijuuden ilmentymää: 1) tutkiva opettajan toimijuus, jossa opettaja tutki yhdessä oppilaiden kanssa ilmiötä, ohjaten heitä omalla toiminnallaan tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 2) Kannatteleva opettajan toimijuus, joka liittyi voimakkaimmin opettaja-oppilas vuorovaikutussuhteeseen. 3) Soveltava opettajan toimijuus, joka mahdollisti ja tuki oppilaan spiraalimaista oppimista rakentaen ja syventäen uutta tietoa, jo aikaisemmin opitun tiedon rinnalle. Jokaisella toimijuuden ilmentymällä on omat ominaispiirteet. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan suuntaavat samaan päämäärään. Kaikki aineiston perusteella löytyneet opettajien toimijuuden ilmentymät tavoittelevat itseohjautuvia oppilaita. Tähän liittyy ymmärrys opettajien toimijuuden rakentumisesta, jossa huomioidaan voimavarat, ympäristö ja olosuhteet, joiden kautta ja joiden sisällä toimijuus muodostuu.Research deals with teachers’ agency experiences in a school located Helsinki, where the new digital learning environment, FUSE Studio, was introduced. The point of view of the re-search is based on the definition of temporal agency, which reflects the experiences from the past and is influenced by the future objectives, but always takes place in the present. The research introduces an interesting aspect to observe teachers’ agency experiences in a new learning environment and explains, what is the aim of the teachers’ professional agency. The research assists to understand how the teachers react to the change and their own progression in a professional context. The purpose of the research is to examine what kind of temporal agency experiences the teachers face in a new digital learning environment (FUSE Studio). In addition, the research examines what kind of possible agency forms appear from the teachers’ experiences and what kind of features the different agency forms comprehend in the FUSE-Studio. The material consisted of four semi-structured interviews of four different teachers. The teachers were interviewed for the first time in May of 2016 after the FUSE Studio introduction training and for the second time in January of 2017, when the FUSE Studio learning environment had been in use for one term. Qualitative content analysis was used for analysing the mate-rial. Three different forms of agency were found from the teachers’ experiences: 1) exploratory teacher’s agency, in which the teacher studied the phenomenon together with the students, guiding them to the adequate direction. 2) Supporting teacher’s agency, which was associated strongest with the teacher-student interaction relationship. 3) Adapting teacher’s agency, which enabled and supported students’ spiral learning, building and deepening new information beside the information learned before. Each agency form has its own features. They are not mutually exclusive, but they rather aim at the same result. All the agency forms found from the material have the same goal to achieve self-guiding students. This is related to the understanding how the teachers’ agency is structured, where resources, environment and circumstances are taken into account and where the agency is formed both through and within.
Subject: toimijuus
ajallinen toimijuus
FUSE Studio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record