Pedagogista säpinää linssin takana : Oppilaiden ottamat valokuvat opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132640
Title: Pedagogista säpinää linssin takana : Oppilaiden ottamat valokuvat opetuksessa
Author: Oksanen, Leea Maritta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132640
http://hdl.handle.net/10138/236294
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Elämme yhä moninaistuvien medioiden ja visuaalisen kulttuurin ympäröiminä, mitkä haastavat ja mahdollistavat erilaisia opetuksen ja oppimisen menetelmiä. Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää perusteita oppilaiden ottamien valokuvien käytölle opetuksessa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mikä merkitys oppilaan ottamalla valokuvalla on hänelle itselleen ja lisäksi sitä, millaisia pedagogisia perusteita valokuvan käytölle voidaan antaa opetuksessa. Menetelmät. Tutkimus oli empiirinen tutkimus, johon osallistui yhden kolmannen luokan 24 oppilasta sekä heidän luokanopettajansa ja kaksi opetusharjoittelijaa. Tutkimuksen aineisto hankittiin aikavälillä marras−joulukuu 2017 havainnoimalla monialaista oppimiskokonaisuutta, tekemällä valokuvahaastattelut kuudelle luokan oppilaalle ja haastattelemalla luokassa työskentelevää luokanopettajaa sekä kahta opetusharjoittelijaa. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Osa aineistosta analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja osassa käytettiin aineiston kvantifioinnin tekniikkaa. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppilas voi antaa valokuvalle erilaisia merkityksiä, jotka ilmenevät erilaisina rooleina riippuen aina siitä, missä tutkimuksessa nousseessa kentässä kulloinkin liikutaan. Näitä kenttiä olivat tekemisen kenttä, ajattelun ja oppimaan oppimisen kenttä ja kokemuksellisuuden kenttä. Kenttään muu kuuluivat harhaanjohdattaja, epäkohdan esille nostaja ja ryhmän tärkeyden esittäjä. Kolmannen kerran valokuvahaastattelujen perusteella kenttään muu voitiin lisätä tapahtuman ikuistajan ja hämärän peittoon jättäjän roolit. Tulokset osoittivat myös, että oppilaat pystyvät käyttämään valokuvia määritellessään oman oppimisen kannalta merkityksellistä oppimista. Tutkimus tuotti myös yhden kiinnostavan menetelmän, jota näkemykseni mukaan voidaan hyödyntää opetuksessa esimerkiksi monilukutaidon kehittämisessä.Objectives. We live surrounded by increasingly diverse media and visual culture, which chal-lenges and enables different methods to teach and learn. The purpose of this study is to find out the fundamentals for using pictures taken by students. This study tries to find out, what meaning does the picture have for the students themselves and in addition, what pedagogical grounds can be given for the use of photographs in teaching. Methods. The participants of this qualitative study were 24 third graders with their teacher and two student teachers. The empirical research material was collected during November-December 2017 by observing the multidisciplinary learning modules and by interviewing six students, the teacher and the two student teachers. The interviews were themed semi-structured interviews. The material was analysed using theory-based and theory-driven content analysis. Quantification technique was used on parts of the material. Results and conclusions. The results of this study indicate that students might give different meanings to a photograph, which appeared as roles depending on the area of the field that was in question. These fields were Field of Working, Field of Thinking and Learning to Learn and lastly Field of Experimentalism. Category “other” comprised of; the misleader, the one who brings up problems and the one who emphasizes the importance of the group. After the third round of interviews we could add to the same category the one who commemorates the occa-sion and the one who is vague. The results also showed that the students are able to use photo-graphs to determine for themselves meaningful ways to learn. The study also produced one in-teresting method, which I think can be used in teaching, for example to improve multiliteracy.
Subject: valokuva
visuaalisuus
visuaalinen kulttuuri
monialainen oppimiskokonaisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record