Suunnitelmallisuutta, rutiineja ja odottamattomia tilanteita : Lapsiperheiden arjen valintojen vaikutus ruokahävikkiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132661
Title: Suunnitelmallisuutta, rutiineja ja odottamattomia tilanteita : Lapsiperheiden arjen valintojen vaikutus ruokahävikkiin
Author: Korpi-Kaija, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132661
http://hdl.handle.net/10138/236296
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Ihmiset pohtivat yhä enenevissä määrin valintojensa seurauksia ja jokaisen arki-sia päätöksiä motivoivat erilaiset arvot ja asenteet. Yksittäinen ihminen pystyy helpoiten vaikuttamaan valinnoillaan ja käytöksellään ruokahävikin syntyyn kotitalouksissa. Kun ruoka päätyy hävikkiin, sen raaka-aineiden tuotannosta ja prosessoinnista aiheutuneet ympäristö-vaikutukset ovat syntyneet turhaan. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ruokahävikin syntyyn vaikuttaa erityisesti suunnitelmallisuuden puute ostoksia tehtäessä, kiireinen arki, lasten syömisen hankala ennustettavuus ja lautastähde ruoan pilaantumisen ohella. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lapsiperheiden vanhempien suhtautumista ruokahävikkiin osana kestävää ruokatalouden hoitoa sekä tutkittavien arjen valintojen vaikutusta kotitaloutensa ruokahävikin syntyyn. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin laadullista lähestymistapaa ja aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastateltavina oli seitsemän lapsiperheen vanhempaa. Aineiston analyysissä käytettiin laadullista sisällönanalyysia ja teemoittelua, jossa yhdisteltiin pelkistetyn aineiston ilmauksia samansisältöisiin kategorioihin, joita edelleen yhdisteltiin laajemmiksi teemoiksi. Aineistosta löytyi kuusi teemaa ja aineisto analysoitiin teoriasidonnaisesti eli abduktiivisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Lapsiperheiden vanhemmat kokivat, että heidän perheissään ei syntynyt kovinkaan paljoa ruokahävikkiä ja siihen suhtauduttiin kielteisesti. Hävikin vähentämiseen ja ehkäisyyn oli kiinnitetty huomiota muun muassa suunnitelmallisuuden ja ruokien säilyvyydestä huolehtimisen kautta. Kuitenkaan hävikkiä ei pystytty täysin estämään, koska perheiden arkeen kuului kiirettä ja odottamattomia asioita, ja lasten ruokailusta aiheutui useasti hävikkiä. Kulutusvalintojen suhteen haastateltavien välillä esiintyi eroja ja kulutukseen vaikuttivat erilaiset arvovalinnat.Objectives. People are considering more and more the consequences of their choices and everyone’s decisions are motivated by different values and attitudes. Individuals have the easiest chance to influence on food waste in households by their own choices and behavior. When food ends up as waste, the environmental impact of its ingredients’ producing, and processing have been generated for nothing. The previous research show, that the formation of food waste is mostly influenced by the lack of planning when buying groceries, busy everyday life, the difficult predictability of children’s eating and plate leftovers on top of spoilage of food. The aim of this study is to examine how the parents of families with children see food waste as part of sustainable housekeeping, and how their everyday choices have impact on their household’s food waste. Methods. Qualitative methods were used in the research and the data were gathered with semi-structured theme interviews. Seven parents of families with children were interviewed. The data were qualitatively analyzed into themes by combining reduced expressions into categories and further into larger themes. Six themes were found, and the data were analyzed abductively. Results and conclusions. The interviewees felt, that the amount of food waste in their households was not plentiful and their stance on food waste was negative. Reducing and preventing food waste was being paid attention to by planning and taking care of preservation of food. However, it was not possible to prevent food waste completely, because there were hustle and unexpected things in the families’ everyday life and children’s eating frequently resulted in food waste. In terms of consumption choices there were differences between the interviewees and different values influenced on consuming.
Subject: ruokahävikki
arjen valinnat
lapsiperheet
kotitalous
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kati Korpi-Kaija Pro Gradu -tutkielma.pdf 573.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record