"Koulussa sai hengailla kavereiden kanssa" : lievästi kehitysvammaisten nuorten aikuisten koulupolun integratiivisuuden asteet ja sosiaaliset suhteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132643
Title: "Koulussa sai hengailla kavereiden kanssa" : lievästi kehitysvammaisten nuorten aikuisten koulupolun integratiivisuuden asteet ja sosiaaliset suhteet
Author: Laasanen, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132643
http://hdl.handle.net/10138/236298
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Kehitysvammaisille on yhteiskunnassamme luotu vankat erillisjärjestelmät, mutta koulupolulla toteutunut integraatio voisi olla väylä kehitysvammaisten ja valtaväestöön kuuluvien välisten suhteiden synnylle. Inkluusion toteutumista lievästi kehitysvammaisten koulupolulla tarkastelin Mobergin & Savolaisen (2015) esittämien integratiivisuuden asteiden avulla, joita ovat fyysinen, toiminnallinen, sosiaalinen sekä yhteiskunnallinen integraatio. Tutkimuksessani selvitän, mitkä integraation asteet ovat toteutuneet lievästi kehitysvammaisten koulupolulla ja onko koulupolun integraation asteilla yhteyttä tutkimushenkilöiden nykypäivän ystävyyssuhteisiin. Menetelmät. Tutkimukseni menetelmä oli narratiivinen monitapaustutkimus. Tutkimukseeni osallistui viisi lievästi kehitysvammaista nuorta aikuista naista. Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmä oli puolistrukturoitu haastattelu. Tutkimuksen aineisto analysoitiin Polkinghornen (2005) esittämän narratiivisen analyysin tavoin. Narratiivisessa analyysissa haastattelujen pohjalta jokaisen tutkittavan koulupolusta muodostettiin kerronnallinen kuvaus. Koulupoluista muodostetuista narratiiveista etsittiin lopuksi myös yhteisiä tekijöitä. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikilla tutkimushenkilöillä oli ollut fyysistä integraatiota ja kolmella henkilöllä myös toiminnallista integraatiota koulupolun aikana. Henkilöiden sosiaaliset suhteet olivat pääasiassa peruskouluaikana ja sen jälkeen syntyneet muiden erityisluokilla opiskelleiden kanssa. Yhdellä tutkimushenkilöllä myös sosiaalinen integraatio kouluaikana oli toteutunut. Toinen henkilö oli vaihtanut yleisopetuksesta erityiskouluun ja muodostanut siellä sosiaalisia suhteita sekä myöhemmässä elämässä erityisille suunnattujen harrastustoimintojen kautta oli syntynyt uusia suhteita. Erityisjärjestelmät ovat hyödyllinen resurssi sosiaalisten suhteiden luomiseen, mutta yleisopetuksen integraation tulisi olla kokonaisvaltaisempaa, jotta se tuottaisi sosiaalisia suhteita eri oppilaiden välille.Objectives. Stable separate systems have been created for the intellectually disabled in our society. Integration in the educational path could act as a channel for social relations between the intellectually disabled and the general populace. I studied the realization of inclusion in the educational path by using the stages of integrativeness as presented by Moberg & Savolainen (2015). The stages are physical, functional, social and societal integrativeness. In my thesis I seek to find out which stages of integrativeness have been realized in the educational path of the mildly intellectually disabled and whether the stages of integrativeness have connections to the subjects present friendships. Methods. My research method was a narrative multi-case study. The subjects of my thesis were five mildly intellectually disabled young adult women. My data collection method was a semi-structured interview. The material was analyzed using a narrative analysis as presented by Polkinghorne (2005). In the narrative analysis the interviews were used to form narrative descriptions of the subjects educational paths. The narratives formed from the educational paths of the subjects were also used to search common factors. Results and conclusions. All research subjects had experienced physical integration and three subjects had also experienced functional integration during their educational path. One research subject had also experienced social integration during her educational path. Another subject had changed from general education to a special school. She had formed social relations in the special school and later in life in hobbies aimed at special education students. Separate systems are a useful resource in creating social relations, but the integration in the general education should be more comprehensive in order to produce social relations between different students.
Subject: lievä kehitysvammaisuus
sosiaaliset suhteet
integraatio
inkluusio
narratiivinen analyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record