Näkymätön kiusaaminen : noviisiopettajat koulukiusaamisen kohtaajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132639
Title: Näkymätön kiusaaminen : noviisiopettajat koulukiusaamisen kohtaajina
Author: Palojärvi, Donna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132639
http://hdl.handle.net/10138/236305
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata, analysoida ja tulkita noviisiopettajien näke-myksiä koulukiusaamisesta ja sen vaikutuksista heidän työnkuvaansa. Tutkimustavoitteena on erityisesti kuvata niitä ilmiöitä, joiden avulla noviisiopettajat jäsentävät koulukiusaamista koko-naisuutena opettajan työn näkökulmasta. 2010-luvun tutkimukset osoittavat, että koulukiusaami-nen nähdään oppilaiden välisenä negatiivisen sosiaalisen kanssakäymisen muotona. (Repo, 2015; Herkama, 2012) Lisäksi opettajien kasvatusvastuun korostuminen (Aho, 2011) on liitetty nuor-ten opettajien työstressiin ja alalta poistumiseen. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena fenomenografisesta näkökulmasta. Aineistoin tuottamisen menetelmänä käytettiin ryhmäkeskustelua (N=3). Informantit olivat vii-meksi kuluneen vuoden aikana luokanopettajiksi valmistuneita ja uriensa ensimmäisissä työpai-koissa opettajina toimivia. Kaikki haastateltavat olivat haastattelun ajankohtana alle kolmekym-mentä vuotiaita eli noviisiopettajien lisäksi heistä voidaan puhua nuorina opettajina. Haastattelu litteroitiin, luokiteltiin ja analysoitiin fenomenografista analyysia soveltaen. Tulokset ja johtopäätökset. Noviisiopettajien käsitysten mukaan koulukiusaaminen oli teknologi-an kehityksen myötä muuttunut heikoksi käsitteeksi kuvata oppilaiden kokemaa kiusaamistodel-lisuutta, sillä kiusaamista tapahtui älypuhelimien vuoksi kaikkialla. Noviisiopettajien kokivat, että oppilaiden sosiaalisten taitojen puute ja kykenemättömyys rakentavaan keskinäiseen vuorovaiku-tukseen johtivat koulussa jatkuvien konfliktien ilmapiiriin. Varsinaisesti kiusaamista opettajat ko-kivat koulussa olevan vähemmän, mutta kiusaamista ennaltaehkäisevätyö eli konflikteja ja riitoja seuraavat kasvatuskeskustelut työllistivät heitä lähes päivittäin. Kasvatustyöhön liittyvä päätök-senteko ja epävarmuus omien toimintatapojen riittävyydestä sekä yhteistyö vanhempien kanssa koettiin työtä kuormittaviksi tekijöiksi. Johtopäätöksenä on, että kasvatustyöhön kuuluvan kiu-saamisen ja siihen liittyvän ennaltaehkäisevän työ kasvattaa opettajien työmäärää ja vie aikaa opetustyöltä ja sen suunnittelulta.Objectives. The purpose of this study is to describe, analyze and interpret the way novice class teachers see school bullying. The secondary purpose is to describe how peer harassment affects the novice teachers’ job. In 2010-centery studies, school bullying has been seen as a form of negative social behavior between pupils (Repo, 2015; Herkama, 2012). Teachers have to focus more and more on teaching social skills to pupils rather than the actual teaching. This has been associated with younger teachers’ increased stress levels at work and even plans on switching ca-reers (Aho, 2011). This study examines the education side of teacher job at the context of school bullying. Methods. This study is a qualitative research from the point of view of phenomenography. The material has been produced in a group chat between three novice teachers and the interviewer. All teachers have graduated during the last year and worked their first year as teachers. Besides of novice teachers I will also call them young teachers at this study, since all of them were under thirty years old. Results and conclusion. The peer harassment has changed because of new technology and smart phones. The term ‘school bullying’ has become an inadequate way in describing the reality of the bullying experiences that pupils have to deal with. From novice teachers’ perspective, it seemed that low social skills of pupils were the main reason why there are so much conflicts be-tween pupils in everyday life. The actual school bullying was rare, but the preventative jobs, such as conflict solving, took lots of time from teaching and learning in the class. Decision mak-ing, insecurity regarding the effectivity of one’s own practices as well as co-operation with the parents were experienced as a burden with negative effects on teaching. In conclusion, bullying and the bullying-preventive work increases the overall workload of teachers and takes up time and resources from the actual teaching.
Subject: school bullying
novice teacher
qualitative research
phenomenography
koulukiusaaminen
noviisiopettaja
laadullinen tutkimus
fenomenografia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record