"Ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi" : retoriset vakuuttamisen keinot kasviskeittokirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132660
Title: "Ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi" : retoriset vakuuttamisen keinot kasviskeittokirjoissa
Alternative title: "Let food be thy medicine and medicine be thy food" : Rhetorical means of convincing in vegetarian cookbooks
Author: Koskinen, Heikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132660
http://hdl.handle.net/10138/236306
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kasviskeittokirjoissa käytettyä retoriikkaa. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia retorisen vakuuttamisen keinoja kasvikeittokirjailijat käyttävät houkutellessaan ja suostutellessaan lukijoita kasvisruokavalioiden noudattajiksi. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten kasvisruokavalioiden marginaalinen asema suomalaisessa ruokakulttuurissa näkyy retoristen vakuuttamisen keinojen käytössä. Tutkimuksen teoreettinen tausta muodostui kasvisruokavalioiden kehityksestä sekä erilaisista retoriikan ja argumentoinnin näkökulmista. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Minkälaisia retorisen vakuuttamisen keinoja kasviskeittokirjoissa käytetään? 2. Miten kasvissyönnin marginaalinen asema näkyy retoristen vakuuttamisen keinojen käytössä? Tämän diskurssianalyyttisen tutkimuksen aineisto muodostui 22:sta kasviskeittokirjasta. Analyysin kohteeksi valikoitui sellaisia tekstikokonaisuuksia, joissa kasviskeittokirjailijat käsittelivät suhdettaan kasvisruokavalioihin sekä tarkastelivat käsityksiään kasvisruokavalinnan perusteista. Valmista tutkimusaineistoa voidaan kutsua luonnolliseksi, sillä tutkija ei ole osallistunut sen tuottamiseen. Tutkimusaineistoa analysoitiin Jokisen (1999) määrittelemien retoristen vakuuttamisen keinojen avulla. Erilaisten retoristen vakuuttamisen keinojen käyttö tutkimusaineistossa oli monipuolista ja runsasta. Lähes kaikkia Jokisen (1999) määrittelemiä retorisen vakuuttamisen keinoja käytettiin lukijoiden suostuttelemiseen. Ainoastaan tosiasiapuheen kaltaista retoriikka ei ollut tutkimusaineistossa havaittavissa. Jokisen määrittelemien vakuuttamisen keinojen lisäksi aineistosta nousi esiin myös ironian käyttöä ja retorisia kysymyksiä, mutta näiden merkitys oli ko-konaisuudessaan arvioiden vähäinen. Retorisia keinoja käytettiin hyvin joustavasti, sillä usein tietty vakuuttamisen keino sisälsi aineksia toisesta vakuuttamisen kategoriasta. Kasvissyönnin marginaalinen asema näkyi retoristen vakuuttamisen keinojen käytössä siten, että kirjoittajat rakensivat kasvisruokavalinnasta positiivista mielikuvaa. Eläinperäisiä elintarvikkeita si-sältäviä ruokavalioita kuvailtiin negatiiviseen sävyyn. Kirjailijat myös kuvasivat eri tasoilla kasvissyöntiin liittyvää muutostematiikkaa.The aim of this thesis is to examine the rhetorical means used in vegetarian cookbooks. The study explains what kind of rhetorical means vegetarian cookbook authors use in order to persuade readers to become vegetarians. This research also explains how marginal position of vegetarian diet in Finnish food culture appears in the use of these rhetorical means. The theoretical background of this study is based on the evolution of vegetarian diets and on different standpoints to rhetoric and argumentation. The research questions are: 1. What kind of means of rhetorical convincing are utilised in vegetarian cookbooks? 2. How marginal position of vegetarian diet appears in the use of rhetorical means? The material of this discourse analysis was gathered from 22 vegetarian cookbooks. To subject of the analysis was selected such text entities where authors discussed their stance on vegetarian diets and where they examined their perceptions to vegetarian choice. This kind of ready-made research material can be called naturalistic because researcher has not participated in the production of the material. The research material was analysed by using rhetorical means of Jokinen (1999). The use of rhetorical means was versatile and abundant in vegetarian cook books. Almost every category of rhetorical means by Jokinen (1999) was utilised by cook book authors. Only rhetorical mean, called ´factual speech´, was not noticed in the research material. In addition to rhetorical means by Jokinen, two other rhetorical ways of convincing were found from the material. However, the use of rhetorical questions and irony was unimportant. The use of rhetorical means was also very flexible as often one rhetorical mean contained elements from another. The marginal position of vegetarian diet appeared in two ways. First, cook book authors described vegetarian diets with positive images and definitions. On the contrary, foods of animal origin were described with negative expressions. The cook book authors also portrayed a theme of change on many levels while assuring readers.
Subject: ruokakulttuuri
kasviskeittokirjat
diskurssianalyysi
retoriset vakuuttamisen keinot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record