Yliopistollinen opettajankoulutus Suomessa ja Englannissa : opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien tarkastelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132609
Title: Yliopistollinen opettajankoulutus Suomessa ja Englannissa : opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien tarkastelu
Author: Ajo-Geertsma, Anniina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132609
http://hdl.handle.net/10138/236311
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Kun halutaan muuttaa yhteiskuntaa, katse kääntyy usein ensimmäisenä opettajankoulutukseen. Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia on kuitenkin tutkittu melko vähän; ja vertailevat tutkimukset opetussuunnitelmista ovat vielä harvemmassa. Tämän tutkielman tavoitteena on tuoda juuri vertailevan opetussuunnitelma-analyysin avulla uutta näkökulmaa opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen ja englantilaisen yliopistollisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia siitä näkökulmasta, millainen kokonaisuus niistä muodostuu tavoitteineen, sisältöineen, opetus- ja arviointimetodeineen sekä opintosuunnitelmien rakenteineen. Tutkimuskohteena ovat Helsingin ja Exeterin yliopistojen luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmat. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen dokumenttianalyysi. Tutkimusaineistona käytettiin Helsingin ja Exeterin yliopistojen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien lisäksi kunkin koulutusohjelman opetusharjoitteluihin liittyviä internet -sivustoja ja käsikirjoja. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Kyseinen metodi auttoi nostamaan esiin kummankin opetussuunnitelman ydintekijät ja analysoimaan sekä vertailemaan niitä teorian valossa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelma perustuu humanistiseen käsitykseen autonomiseksi asiantuntijaopettajaksi kasvamisesta. Opetusohjelma on tiedonalalähtöinen ja teoriapainotteinen; etenkin deklaratiivisen tiedon omaksuminen ja tieteellinen ajattelu, sekä monilta osin sisältölähtöisyys korostuvat. Opetussuunnitelmassa teoria ja käytäntö jäävät joiltain osin irrallisiksi toisistaan ja opetussuunnitelmaa voitaisiin mahdollisesti yhtenäistää luomalla joistain kursseista ja oppiaineista kokonaisuuksia. Exeterin yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelma perustuu ennen kaikkea keskushallinnon kriteerien täyttämiseen; koulutusjärjestelmän valtio -johtoisuus on vaikuttanut paljon myös yliopiston opetussuunnitelmaan. Koulutusohjelmasta muodostuu hyvä kokonaisuus, mutta teoriaopinnot ja esimerkiksi monien oppiaineiden opiskelu jäävät hyvinkin vähäiseksi. Opiskelu on käytäntöpainotteista.Teacher education is often perceived as a means to change society. Despite this, research on teacher education curricula is scarce; and there are even fewer comparative studies on teacher education curricula. The purpose of this study is to shed light on teacher education curricula using a comparative perspective. The study aims to analyse the Finnish and the English academic primary teacher education curricula as entities; with their aims and objectives, syllabus, methodology and assessment. The targets of the study were the teacher education curricula of Helsinki University and University of Exeter. The study was based on a qualitative document analysis. The research material consisted, in addition to the curricula and module descriptions, of the school placement web-sites and handbooks. Theory-bound content analysis was used to be able to recognise and analyse the key concepts, as well as to contrast and compare them within the theoretical framework. Helsinki University teacher education curriculum is based on a humanistic philosophy that emphasises a student’s “growth” into an autonomous expert teacher and a professional. The curriculum is discipline and subject matter based, with an emphasis on declarative knowledge, scientific thinking and content. Theory and practice remain partially separate and the curriculum could benefit from combining some courses and subjects into cross-curricular modules. The curriculum of the University of Exeter PGCE programme is mostly based on meeting the statutory criteria; the statutory policies are reflected in the university curricula. The structure of the teacher education programme is sound, with different parts of the programme linked together. However, the theoretical and subject knowledge modules are likely to remain too superficial. The curriculum is very practice-orientated.
Subject: opettajankoulutus
opetussuunnitelma
yliopistollinen
komparatiivinen
teoria ja käytäntö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record