Oppilaiden näkemyksiä kotitalousoppiaineesta ja -opetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132596
Title: Oppilaiden näkemyksiä kotitalousoppiaineesta ja -opetuksesta
Alternative title: Students view's about home economics as a subject and home economics teaching
Author: Lehosvuo, Suvi Kristiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132596
http://hdl.handle.net/10138/236315
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yläkoulun kahdeksannen ja yhdeksännen vuosiluokkien valinnaisen kotitalouden oppilaiden näkemyksiä kotitalousoppiaineesta ja kotitalousopetuksesta.Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa hyvää opettajuutta, kotitalousopettajien ja oppilaiden käsityksiä kotitalousoppiaineesta ja aineen tulevaisuuden näkökulmista. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2015 yhdestä yläkoulusta kotitalouden kahdeksannen ja yhdeksännen vuosiluokkien valinnaisryhmiltä. Aineisto muodostui oppilaiden kirjoitelmista kotitalousopetuksesta. Kirjoitelmia oli yhteensä 84, joista molempien vuosiluokkien vastauksia oli 42. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Oppilaiden näkemykset kotitaloudesta oppiaineena ja kotitalousopetuksesta olivat pääsääntöisesti positiivisia. Oppilaat kokivat aineen innostavana ja sellaisena mikä tuo vaihtelua tavalliseen koulupäivään. Ryhmätyöskentely ja toiminnallisuus koettiin hyvinä asioina. Ruoka ja ruokaan liittyvät toiminnat koettiin kiinnostavina. Opettajan toiminnassa oli tärkeää iloinen ja kannustava asenne, opettajan helposti lähestyttävä olemus ja positiivinen palaute. Myös työrauha oli oppilaista oleellinen tekijä hyvälle oppitunnille. Tutkimus osoittaa kuinka kotitalous on oppilaiden keskuudessa suosittu valinnaisaine ja kuinka ryhmätyöskentely, toiminnallisuus ja käytänön työskentely ovat oppilaita kiinnostavia opetusmenetelmiä. Opettajan toiminnassa opettajan myönteinen ja motivoitunut asenne kan-nustaa nuoria hyvään tuntityöskentelyyn. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, kuinka ko-titalous on oppiaineena tärkeä osa opetussuunnitelman perusteita. Kotitalousopetus on ai-neena ajankohtainen, yhteiskunnallisten muutosten ollessa yhä voimakkaammin läsnä myös koulumaailmassa.The aim of the study is to research the students’ views about optional home economics as a subject and its teaching at the junior high school level. Previ-ous studies have examined home economics teachers´ and students´ perceptions of the sub-ject, its future perspectives and what determines good teaching. The research material was collected during spring 2015 from one junior high school´s opti-onal courses of home economics. The material consisted of short essays about the subject of home economics written by the students. In total, there were 84 papers given: 42 from stu-dents at 8th-grade level and 42 from students at 9th-grade level. The study was conducted as a qualitative research and the material was analysed using the qualitative content analysis method. The students´ views of home economics as a subject and the teaching of home economics were mainly positive. The students experienced that home economics as a subject was in-spiring and something that brought variety to their normal school day. Teamwork and practi-cality were seen as positive factors and food and working with the food were seen as interest-ing activities. Teacher´s positive and motivated attitude, approachableness and encouraging feedback were also important. A peaceful class environment was seen as an essential factor to a good learning experience. The study showed how home economics is a popular optional junior high school subject. Teamwork and practicality are teaching methods that interest students and the positive and motivated attitude of the teacher encourages students to perform well in the class. The re-sults showed how the subject of home economics is an important and topical part of the na-tional core curriculum in the times when social changes are more present in the school world than ever.
Subject: kotitalousoppiaine
kotitalousopetus
opettajan rooli
muuttuva koulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record