General cognitive function in offspring born to mothers with diabetes during pregnancy: A longitudinal study over 40 years

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806152710
Title: General cognitive function in offspring born to mothers with diabetes during pregnancy: A longitudinal study over 40 years
Author: Nakane, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. Maternal diabetes during the pregnancy increases the risk of pregnancy complications, but the effects of maternal diabetes on offspring cognition are less understood. Earlier studies have mainly associated the adverse effects of maternal diabetes with slight deficits in general cognitive and verbal functions in young children. Despite the earlier studies, it is unclear, does maternal diabetes per se affect cognitive development in children and adult offspring. The offspring with several developmental risks seem to be more prone to the adverse effects of maternal diabetes than offspring without the other concomitant risks. The aim of this study was to examine is maternal diabetes associated to lowered offspring general cognitive function in childhood and midlife, when the other concomitant perinatal risks occurred or either did not occur. A hypothesis was that maternal diabetes is associated to lowered general cognitive function only in children who had the other concomitant perinatal risks. Another aim was to explore is there a time related change in the risk groups. Methods. This study is a part of a prospective birth-cohort study originating in Helsinki region that follows 1971 to 1974 born risk group offspring. Out of 22,359 consecutive deliveries at the Institute of Midwifery during that time, 93 offspring had mother's diabetes obtained during the pregnancy or before it. Of the offspring with maternal diabetes, 59 had maternal diabetes as the only risk, and 34 had at least another predefined concomitant risk. General cognitive function in the subjects and controls was assessed by Wechsler Intelligence Scales at 9 and 40 years as a part of the wider neuropsychological examination. Differences between the groups were examined by group and pairwise comparisons. Longitudinal changes in general cognitive function in each group were estimated by fitting the linear multilevel models. Results and conclusions. Findings of the present study were controversial to the hypothesis. Both risk groups, with and without other concomitant risks, had lower general and verbal function in childhood than controls. At midlife, no effect of maternal diabetes was found. The results indicated that general cognitive function and acquired verbal information improved at least in the risk group with the other concomitant risks. Otherwise performance remained relatively same.Tavoitteet. Äidin diabetes on yhteydessä raskaudenaikaisiin komplikaatioihin, mutta äidin diabeteksen vaikutusta jälkeläisten kognitioon ei ole tutkittu yhtä laajasti. Aiemmissa tutkimuksissa äidin diabetes on yhdistetty pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten hieman heikentyneeseen yleiseen kognitiiviseen ja kielelliseen tasoon. On kuitenkin vielä epäselvää, että vaikuttaako äidin diabetes itsessään lapsen, ja myöhemmin aikuisen jälkeläisen, kognitiiviseen tasoon. Lapset, joilla on ollut myös muita samanaikaisia kehityksellisiä riskitekijöitä, vaikuttaisivat olevan alttiita äidin diabeteksen negatiivisille vaikutuksille, toisin kuin lapset, joilla riskitekijöitä ei ole ollut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, onko äidin diabetes yhteydessä jälkeläisten yleiseen kognitiiviseen tasoon lapsuudessa ja keski-iän alussa, kun jälkeläisillä joko oli tai ei ollut muita syntymänaikaisia riskitekijöitä. Hypoteesina oli, että vain jälkeläisillä, joilla oli todettu äidin diabeteksen lisäksi myös muita syntymäaikaisia riskitekijöitä, yleinen kognitiivinen taso olisi madaltunut. Tavoitteena oli myös selvittää, että muuttuuko kummankaan riskiryhmän yleinen kognitiivinen taso ajan myötä. Menetelmät. Tämä tutkimus on osa prospektiivista syntymäkohorttitutkimusta, jossa tutkitaan syntymäaikaisten riskitekijöiden pitkittäisvaikutusta. Vuosina 1971–1974 Kätilöopiston perättäisistä synnytyksistä (n=22359), 93:lla vastasyntyneellä todettiin äidin diabetes raskauden aikana tai ennen sitä. Osalla vastasyntyneistä ennalta määriteltynä riskitekijänä oli pelkästään äidin diabetes (n=59), kun osalla vastasyntyneistä ilmeni useita syntymäaikaisia riskejä (n=34). Tutkimukseen osallistuneiden jälkeläisten ja kontrolliryhmän yleinen kognitiivinen taso arvioitiin 9 ja 40 vuoden iässä Wechslerin älykkyystesteillä osana laajempaa neuropsykologista seurantatutkimusta. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin ryhmä- ja parivertailuilla. Mittausten välistä muutosta tutkittiin ryhmittäin lineaarisilla monitasomalleilla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset eivät tukeneet asetettua hypoteesia: Molemmilla riskiryhmillä, riippumatta muiden syntymäaikaisten riskien ilmenemisestä, yleinen kognitiivinen ja kielellinen taso olivat hieman kontrolleja heikompia. Keski-iän alussa ryhmien välillä ei ilmennyt eroja yleisessä kognitiivisessa tasossa. Vaikuttaisi siltä, että ainakin yleisen kognitiivisen tason ja opittujen kielellisten taitojen osalta usean riskitekijän ryhmässä taidot olivat parantuneet. Muuten suoriutuminen pysyi ryhmittäin melko samana.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201806152710
http://hdl.handle.net/10138/236395
Date: 2018
Subject: maternal diabetes
diabetic pregnancy
perinatal risk factors
general cognitive function
longitudinal study
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record