Immersive journalism : Presence and engagement in conflict news stories

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022948
Title: Immersive journalism : Presence and engagement in conflict news stories
Author: Kukkakorpi, Mariia Päivikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022948
http://hdl.handle.net/10138/236847
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstract: Tutkimus tarkastelee, kuinka immersiivinen journalismi (engl. immersive journalism) ja virtuaalitodellisuustarinat sitouttavat henkilön oikean elämän tapahtumiin. Immersiivistä journalismia voi luonnehtia minä-muotoiseksi uutisten kokemiseksi, korostaen interaktiivisia ominaisuuksia sekä läsnäoloa, joka luo käsityksen ’olemisesta’ virtuaalimaailmassa. Tutkimus pyrkii valottamaan immersiivisen journalismin uutta alaa sekä tutkimaan virtuaalitodellisuustarinoiden tunnusomaisia piirteitä sekä rajoitteita, kun luodaan sitoutumista konflikti-uutisiin. Tutkimus kiinnittää erityistä huomiota läsnäolon käsitteeseen sekä siihen, miten median muoto ja median sisältö luovat sitoutumista, sekä tapoihin, joilla virtuaalitodellisuus pyrkii yhdistämään vastaanottajan uutistarinaan. Monitieteellisen luonteensa takia tutkimus yhdistää teorioita virtuaalitodellisuudesta, audio-visuaalisesta mediasta, läsnäolon tutkimisesta sekä mediatodistamisesta (engl. media witnessing). Kvalitatiivinen tutkimus käyttää lähilukua ensisijaisena tutkimusmetodina. The New York Times (NYT) valikoitui tutkittavaksi uutistoimistoksi, sillä NYT on toiminut pioneerina virtuaalitodellisuustarinoiden tuottajana sekä tarjoaa suurimman valikoiman tarinoita. Data on rajattu konflikti-uutisiin, sillä tragedioiden on usein luonnehdittu sitouttavan yleisöä kaukanakin olevan kärsimyksen kautta. Tutkimuksen neljä löytöä ovat: (1) virtuaalitodellisuustarinoissa ilmeni erilaisia kerronnallisia strategioita, joiden avulla ylläpidetään epistemologista välimatkaa toiseen sekä elävöitetään kokemusta; (2) kun vastaanottaja sijoitetaan spatiaalisesti virtuaalitodellisuuden kerrontaan, korostaa se sijaintia, luo tunteen todistamisesta sekä keskittyy vastaanottajan omaan kokemukseen; (3) virtuaalitodellisuustarinat pyrkivät luomaan suhteen vastaanottajan ja subjektin välille; ja (4) median muoto ja median sisältö pyrkivät luomaan tunteita, kuten empatiaa. Tutkimuksessa on havaittu NYT virtuaalitodellisuustarinoiden pyrkivän sitouttamaan vastaanottaja henkilökohtaisesti konflikti-uutisiin sekä lisäämään emotionaalista sitoutumista. Median muoto ja median sisältö edesauttavat sitouttamista, esimerkiksi luomalla läheisyyttä subjektiin sekä lisäämällä vastaanottajan henkilökohtaista kiinnostusta. Läsnäolo elävöittää uutiskokemusta sekä tukee vastaanottajan vapautta itsenäisesti ymmärtää virtuaalimaailman tapahtumia.This study explores immersive journalism and how virtual reality (VR) stories engage the recipient in real-life events. Immersive journalism can be characterised as a first-person experience of news, emphasising interactive qualities as well as a sense of presence, thus creating a notion of ‘being there’ in the virtual world. The study aims to shed light on the new field of immersive journalism as well as to explore the characteristics and constraints of VR stories in terms of engagement in conflict news. Particular interest is given to the notion of presence and the way in which media form and media content produce engagement as well as the ways in which VR aims to connect the recipient with the news story. Due to its interdisciplinary nature, the study combines theories from VR, audio-visual media, presence and media witnessing. The qualitative study employs close reading as the primary method. The New York Times (NYT) has been chosen as the news producer of VR stories since it is the pioneer in the field and provides the largest selection of VR stories. The data is delimited to conflict news, as tragedy can often be described as engaging audiences through distant suffering. The study results in four findings: (1) VR stories employ different narrative strategies to maintain proper distance between the phenomenon and the other and to enhance the experience; (2) the positioning of the recipient spatially in the VR narratives emphasises location, creates a sense of witnessing and focuses on the recipient’s own experience; (3) VR stories aim to construct a relationship between the recipient and the other; and (4) media form and media content aim to evoke various emotions, including empathy. This study finds that NYT VR stories aim to personally engage the recipient with conflict news and to increase emotional engagement. Media content and media form contribute to engagement, for example, in creating proximity to the other and evoking the recipient’s personal interest. Presence enlivens consumption of news and underpins the recipient’s freedom to generate his or her own understanding of events.
Subject: virtual reality
immersive journalism
presence
engagement
news
conflict


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kukkakorpi_Viestinta.pdf 22.92Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record