Opetussuunnitelmat puntarissa : Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 kasvatusnäkemyksen ja -ideologian näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201101071011
Title: Opetussuunnitelmat puntarissa : Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 kasvatusnäkemyksen ja -ideologian näkökulmasta
Author: Paananen, Maiju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201101071011
http://hdl.handle.net/10138/24485
Thesis level: master's thesis
Abstract: The present study compares educational views and ideologies, especially concerning children, childhood and learning, found within two documents guiding early childhood education in Finland, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 and Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000. These documents are also available in English, titled The National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland 2000 and The Core Curriculum for Pre-school Education in Finland 2005. The method used in the study was a slightly applied Bereday's comparative method. Both documents talk of the child as weak but also as active and able to learn and develop. The child was also social, emotional and individual in both documents. In Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 parents and social networks were emphasised more than in Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000. Views regarding learning were mainly constructive. The aim of Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 seemed to be in preparing children to adulthood, whereas in Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 the childhood had an intrinsic value. Applying Davies division, both documents were found to represent mainly romantic ideology, but conservative ideology could also be recognised, especially when the views about children and childhood were under examination. Revisionistic ideology was more apparent in Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 than in Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, while democratic ideology was more dominant in the latter. Although there was a strong cohesion between these two guiding documents regarding educational views and educational ideologies, there were some traces to be found in Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 that pointed towards primary school tradition.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kahden eri varhaiskasvatusta ohjaavan asiakirjan: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2005 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2000 esiintyviä näkemyksiä kasvatuksesta. Tarkastelunäkökulmiksi valittiin kasvatuskäsitykset, joiden osatekijöiksi määriteltiin käsitykset lapsesta, käsitykset aikuisen roolista ja merkityksestä kasvatuksesta, käsitykset oppimisesta ja käsitykset tavoitteista sekä kasvatusideologiat. Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2005 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2000 kasvatusnäkemyksellisiä ja -ideologisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Menetelmät. Tutkimusmetodiksi valittiin Beredayn vertaileva menetelmä, joka koostuu neljästä erillisestä osasta: kuvailusta, tulkinnasta, rinnakkainasettelusta ja vertailusta. Beredayn vertailevaa menetelmää soveltaen kuvailin ja analysoin sisällön analyysin keinoja käyttäen ensin erikseen molemmat tutkimuksen aineistot: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000. Sen jälkeen muodostuneet tulkinnat asetettiin rinnakkain. Rinnakkainasettelun vaiheessa tarkasteltiin asiakirjojen kasvatuskäsityksellisiä yhtäläisyyksiä ja eroja ja toisaalta asetettiin ne kriteerit, joiden perusteella vertailua voidaan asiakirjojen välillä tehdä. Neljännessä vaiheessa suoritettiin varsinainen vertailu. Tulokset ja johtopäätökset. Molemmat asiakirjat esittelivät kuvan lapsesta toisaalta heikkona ja tarvitsevana, toisaalta aktiivisena ja kyvykkäänä sekä oppivana, kehittyvänä ja kasvavana, sosiaalisena, yksilöllisenä ja emotionaalisena. Aikuinen toimi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2000 vähemmän vanhempien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa kuin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2005. Oppimiskäsitysten osalta molemmat asiakirjat näyttivät sitoutuvan konstruktivismin perinteeseen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2005 lapsuus nähdään pikemminkin itseisarvioisena, kun taas Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2000 tavoitteet näyttävät valmistavan lasta aikuisuuteen. Ideologiselta taustaltaan molemmat asiakirjat sitoutuivat pääasiassa romanttiseen ideologiaan, mutta myös konservatiivinen ideologia näkyi erityisesti lapsikäsitysten kohdalla. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2000 oli viitteitä myös revisionistisesta ideologiasta ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2005 demokraattisesta ideologiasta. Tutkimustulokset osoittivat, että vaikka pääsääntöisesti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 ovat kasvatusnäkemysten ja ideologioiden osalta melko yhtenäiset, esiopetus näyttää siirtyvän kohti peruskouluperinnettä.
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
opetussu.pdf 549.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record