Tablettien soveltuvuus annosjakeluun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151121
Title: Tablettien soveltuvuus annosjakeluun
Author: Palttala, Iida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151121
http://hdl.handle.net/10138/24846
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmaceutisk teknologi
Pharmacy Technology
Farmasian teknologia
Abstract: Automated dose dispensing is an increasing field in which medicines are packaged mechanically into small one-dose pouches in portions of two weeks. Suitability of tablets for automated dose dispensing has not been researched systematically earlier. The study was made in collaboration with the dose dispensing unit of Espoonlahti pharmacy. The aim of the study was to define optimal characteristics for an automatically dispensed tablet from a viewpoint of the dose dispensing process to reduce breakings and transitions. Breaking means that tablet crumbles, splits up or breaks up otherwise during mechanical dose dispensing process. Transition means that tablet is dispensed in a wrong dose pouch. Percentually breakings and transitions occur very little, but quantitatively plenty and increasingly when automated dose dispensing is becoming more common. Breakings and transitions cause plenty extra work because of correcting pouches, so their amount should be aimed to reduce. In addition, the aim is to find out matters to enquire from the manufacturers of medicines that would help concluding whether a product is suitable for automated dose dispensing based on written information. Results of the study indicate that to reduce breakings and transitions, an optimal tablet product for dose dispensing is rather small or middle sized, coated, strong and without a breakline and the optimal relative humidity of air in the product room of dose dispensing unit would be around 30 - 40 %. Matters to enquire from the manufacturers of medicines besides size, coating, breaking strength and breakline are stability of the product outside of its original package and light, heat and moisture sensitiveness of the product. Besides breakings and transitions, also stability of a moisture sensitive acetylsalicylic acid product (Disperin 100 mg) was investigated in 25 °C/60 % RH because air humidity in the product room is not adjustable. Duration of the test was four weeks. It is enough since it is the maximum time that tablets are outside their original packages during drug dispensing process before use. Tablets were kept in opened original container (bottle), in closed original container, in cassette of dispensing machine and in two different dose pouches (new material and the one in use). According to the results, cassettes are protecting tablets from moisture as poorly as an opened bottle. Instead, new pouch material protects tablets better than the material in use. Results of Raman spectroscopy measurements indicate no change in acetylsalicylic acid to salicylic acid during four weeks test. Moisture affects to tablets by decreasing breaking strength, which may cause more breakings. Air humidity should be adjusted in product rooms or tablets should be unpacked into cassettes as near operating the machine as possible to prevent breakings. Especially when air humidity is high. Among others, a heat sensitive drug product was researched because of the seaming unit of dose dispensing machine which is radiating heat of about 75 °C to pouches if machine is pulled over in the middle of work. Study was performed with variable temperature XRPD. Results of the study of heat sensitiveness indicate that 75 °C for 60 minutes doesn't induce changes in carbamazepine tablet (Neurotol 200 mg). However, results of the study reveal that researched product did not contain the most heat sensitive form of carbamazepine, so other heat sensitive drug products should be examined to get more information about effects of heat.Koneellinen annosjakelu on kasvava lääkehuollon osa-alue, jossa lääkkeet pakataan koneellisesti pieniin annoskertakohtaisiin pusseihin kahden viikon erissä. Aikaisemmin lääkevalmisteiden soveltuvuutta koneelliseen annosjakeluun ei ole systemaattisesti tutkittu. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Espoonlahden apteekin annosjakeluyksikön kanssa ja sen tavoitteena oli määrittää annosjakeluprosessin kannalta optimaaliset ominaisuudet annosjaeltavalle tabletille rikkoutumisten ja siirtymien vähentämiseksi. Rikkoutuminen on lääkevalmisteen murentumista, puolittumista tai muuta rikkoutumista annosjakelun aikana. Siirtymä on lääkevalmisteen jakelu väärään annospussiin. Prosentuaalisesti rikkoutumisia ja siirtymiä on jakelumäärästä hyvin vähän, mutta määrällisesti paljon ja koko ajan enemmän koneellisen annosjakelun yleistyessä. Rikkoutumiset ja siirtymät aiheuttavat paljon lisätyötä pussien korjaamisen takia, joten niiden määrää on pyrittävä vähentämään. Lisäksi tavoitteena oli selvittää lääkkeiden valmistajilta kysyttävissä olevat asiat lääkevalmisteiden ominaisuuksista ja säilyvyydestä, jotta voitaisiin päätellä valmisteen soveltuvuus koneelliseen annosjakeluun kirjallisen tiedon perusteella. Tutkimuksen tulosten perusteella rikkoutumisten ja siirtymien vähentämiseksi optimaalinen tablettivalmiste annosjakeluun on pienehkö tai keskisuuri, päällystetty, luja ja jakouurteeton ja optimaalinen ilman suhteellinen kosteustaso annosjakeluyksikön tuotantotiloissa olisi noin 30 - 40 %. Lääkkeiden valmistajilta kysyttäviä seikkoja ovat koon, päällysteen, murtolujuuden ja jakouurteen lisäksi valmisteen säilyvyys alkuperäispakkauksen ulkopuolella sekä valmisteen valo-, lämpö- ja kosteusherkkyys. Rikkoutumisten ja siirtymien lisäksi tutkittiin myös kosteusherkän asetyylisalisyylihappovalmisteen (Disperin 100 mg) säilyvyyttä 25 °C ja 60 % RH olosuhteissa, koska tuotantotilojen ilman kosteustasoa ei ole säädelty. Säilyvyystutkimuksen kesto oli neljä viikkoa. Se on riittävä, koska se on enimmäisaika, jonka tabletit ovat annosjakeluprosessin yhteydessä pois alkuperäispakkauksestaan ennen käyttöä. Tabletteja säilytettiin avoimessa alkuperäispakkauksessa (purkki), suljetussa alkuperäispakkauksessa, annosjakelukoneen kasetissa ja kahdessa erilaisessa annospussissa (uusi ja käytössä oleva materiaali). Tulosten mukaan annosjakelukoneen kasetti suojaa kosteudelta yhtä huonosti kuin avoin purkki. Uusi pussimateriaali sen sijaan suojaa kosteudelta paremmin kuin tällä hetkellä käytössä oleva materiaali. Raman -spektroskopiamittausten perusteella asetyylisalisyylihappotableteissa ei ehdi neljän viikon seurannan aikana tapahtua asetyylisalisyylihapon hajoamista salisyylihapoksi. Kosteus heikentää tablettien murtolujuutta, mikä saattaa aiheuttaa enemmän rikkoutumisia. Kosteustaso olisi hyvä olla säädettävissä vakioksi tuotantotiloissa tai purkaa tabletit kasetteihin mahdollisimman lähellä jakelua rikkoutumisten ehkäisemiseksi, etenkin ilman kosteustason ollessa korkea. Lisäksi tutkittiin lääkevalmisteen lämpöherkkyyttä koska annosjakelukoneen saumauslaite altistaa annospussit noin 75 °C lämmölle, jos annosjakelukone pysäytetään kesken työn. Tutkimus tehtiin XRPD:llä, jolla voidaan säätää näytteen lämpötilaa. Lämpöherkkyystutkimusten perusteella 75 °C lämpö ei ehdi tunnin aikana aiheuttaa muutoksia karbamatsepiinitabletissa (Neurotol 200 mg). Tuloksista selvisi, että tutkitun valmisteen sisältämä karbamatsepiini ei kuitenkaan ole lämpöherkin muoto, joten muita lämpöherkkiä lääkevalmisteita tulisi tutkia lisätiedon saamiseksi lämmön vaikutuksista.
Subject: automated dose dispensing
tablet
stability
moisture sensitiveness
heat sensitiveness
koneellinen annosjakelu
tabletit
säilyvyys
kosteusherkkyys
lämpöherkkyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro-gradu Palttala Iida.pdf 2.153Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record