Svekofennialaisen orogenian ylityönnön terminen mallinnus Itä-Suomen arkeeisella kratonilla

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201105301649
Title: Svekofennialaisen orogenian ylityönnön terminen mallinnus Itä-Suomen arkeeisella kratonilla
Author: Kaislaniemi, Lars
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study reviews the thermophysical properties of rocks and the lithosphere and describes a one dimensional thermal numeric model of hypothetical 20 km thick overthrust plate obtruded on to the Archeaen craton in the Svecofennian orogeny (1.92-1.77 Ga). The objective is to find out if the overthrust plate and its radiogenic heat sources were able to produce the thermal effects observed on the current erosion level of the Archaean craton. Heat transfer in lithosphere is assumed conductive, and advective heat transfer due to melting and melt transfer is supposed negligible. The study area is located in the Eastern Finland, approximately current Kainuu and Northern Karelia regions, east from the most active orogenic belt (Raahe-Ladoga zone), so that orogenic magmatism can be neglected. Physical parameters and boundary conditions for the model are from different earlier published sources: deep seismic profiles (rock variation in depth), laboratory measurements (heat production and conductivity of rocks), field measurements (heat flow densities), and pT(t) estimations from the Finnish precambrian to estimate the size and thickness of the sheet. Comparison of the modelling results to previous K-Ar datings and other pTt estimations show, that the effect of the overthrust sheet has been adequate (max. T 450°C at 4 kbar) to produce the K-Ar resetting ages measured from the Archaean bedrock at current erosion level. No other kind of thermal activation in lithosphere is required. Results show possibly very minor partial melting in upper middle crust underneath the overthrust sheet.Tässä työssä luodaan katsaus kivien ja litosfäärin lämpöfysiikkaan sekä kootaan yksiulotteinen numeerinen terminen malli hypoteettisesta 20 km paksusta ylityöntölaatasta, joka on svekofennialaisessa orogeniassa (1,92 1,77 Ga) työntynyt arkeeisen kratonin päälle. Tavoitteena on selvittää, riittääkö ylityöntölaatan kuorta paksuntava ja mukanaan tuomien radiogeenisten lämmönlähteiden vaikutus aiheuttamaan arkeeisella kratonilla havaitut termiset ilmiöt. Malli olettaa lämmönsiirron litosfäärissä olleen konduktiivista ja mahdollisen sulanmuodostuksen olleen mitätöntä siten, että advektiivista lämmönsiirtoa ei ole tapahtunut. Mallin tarkastelualue sijoittuu aktiivisimman orogeniavyöhykkeen taakse, alueelle, jossa orogeniaan liittyvää magmatismi ei oletettavasti ole vaikuttanut, suunnilleen nykyisen Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueelle. Mallin parametreina (muista tutkimuksista) on käytetty seismisten luotausten pohjalta arvioitua kuoren kivilajikoostumusta, eri kivilajeista mitattuja globaaleja ja kotimaisia kokoelmia lämmönjohtumisarvoja, laskemalla arvioituja ja arkeeisen kallioperän kivistä mitattuja lämmöntuottoarvoja sekä maksimipainearvioita Suomen kallioperän kivistä ylityöntölaatan paksuuden ja ulottuvuuden arvioimiseksi. Mallin tulosten vertailu kratonin kivistä muissa tutkimuksissa tehtyihin K-Ar-ikämäärityksiin sekä eräisiin muihin pTt-määrityksiin osoittavat, että ylityöntölaatan vaikutus on riittävä (maksimilämpötila noin 450C 4 kbar paineessa) tuottamaan arkeeisen kallioperän kivistä havaitut K-Ar-resetoitumisiät, eikä muunlaista litosfäärin termistä aktivoitumista tarvita. Tulokset osoittavat mahdollisesti hyvin vähäistä osittaista sulamista yläkeskikuoressa ylityöntölaatan alueella.
URI: URN:NBN:fi-fe201105301649
http://hdl.handle.net/10138/26516
Date: 2011
Discipline: Geology
Geologia
Geologi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
svekofen.pdf 2.392Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record