Suomalaisen alkuperäiskarjan liha : kuluttajien osto- ja maksuhalukkuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211804
Title: Suomalaisen alkuperäiskarjan liha : kuluttajien osto- ja maksuhalukkuus
Alternative title: Finnish indigenous cattle meat : consumers’ willingness to purchase and willingness to pay
Author: Tienhaara, Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211804
http://hdl.handle.net/10138/26528
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
ympäristöekonomia
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisen alkuperäiskarjan lihan potentiaalista kysyntää. Alkuperäiskarjan lihan erikoistuotemarkkinat voivat auttaa pitämään uhanalaiset, kotimaiset karjarodut tuotantokäytössä. Näin ollen erikoistuotemarkkinat voivat auttaa arvokkaiden suomalaisten eläingeenivarojen säilyttämisessä. Koska alkuperäiskarjan lihan tuotannon kannattavuus riippuu lihasta saatavasta lisähinnasta, tutkimuksen tavoitteena on myös tutkia, millainen kuluttajien maksuhalukkuus alkuperäiskarjan lihasta on verrattuna tavanomaiseen lihaan. Tutkimusaineisto kerättiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen suunnittelemalla kyselytutkimuksella keväällä 2010. Tutkimuksessa käytettiin ehdollisen käyttäytymisen ja ehdollisen arvottamisen menetelmiä ja sen otoskoko on 1623. Kuluttajien ostohalukkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin sekä binäärisen että ordinaalisen regression malleilla. Kuluttajien maksuhalukkuutta alkuperäiskarjan lihasta ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin grouped data -mallin avulla. Malleissa käytettiin selittävinä muuttujina sosioekonomisten muuttujien lisäksi kuluttajien asenteita ja käyttäytymistä kuvaavia muuttujia. Tutkielman tulosten mukaan jopa 86 % vastaajista ostaisi alkuperäiskarjan lihaa, jos sitä olisi tarjolla kaupoissa. Ostohalukkuutta lisää muun muassa, jos vastaajalla on alle 18-vuotiaita lapsia ja vastaaja arvostaa lähellä tuotettua, paikallista ruokaa sekä ympäristöystävällisyyttä. Miehet ostaisivat alkuperäiskarjan lihaa todennäköisemmin kuin naiset. Suurin osa vastaajista ostaisi alkuperäiskarjan lihaa, jos se olisi samanhintaista kuin tavanomainen liha, mutta noin neljäsosa (23,5 %) vastaajista olisi valmis maksamaan alkuperäiskarjan lihasta korkeampaa hintaa kuin tavanomaisesta lihasta. Maksuhalukkuuteen vaikuttivat positiivisesti muun muassa kuuluminen ympäristöjärjestöön ja korkea tulotaso. Negatiivisesti vaikutti puolestaan esimerkiksi se, että vastaaja on nainen. Keskimääräinen maksuhalukkuus alkuperäiskarjan lihasta oli 6,25 % korkeampi kuin tavanomaisesta lihasta. Maksuhalukkuus alkuperäiskarjan lihasta oli selvästi yhteydessä siihen, kuinka usein vastaaja olisi halukas ostamaan sitä. Maksuhalukkuus oli korkein niillä vastaajilla, jotka haluaisivat ostaa lihaa säännöllisesti.The purpose of this study is to examine the potential demand for Finnish indigenous cattle meat. The specialty product markets for indigenous cattle meat can help to keep these rare, native breeds in production use. Therefore the markets can provide means to preserve valuable Finnish animal genetic resources. Because the profitability of the production of specialty meat product depends on it’s price premium, this study also examines consumers’ willingness to pay for indigenous cattle meat compared to conventional meat. The data was collected in the spring 2010 with survey designed by MTT Agrifood Research Finland and National Consumer Research Center. Both contingent behavior and contingent valuation methods were used in the study. The sample size of the study is 1623. Consumers’ willingness to purchase and the factors affecting it were studied with binary and ordered regression models. Consumers’ willingness to pay for indigenous cattle meat and the factors affecting it were studied with grouped data regression model. In addition to the socio-economic variables, also variables describing consumers’ attitudes and behavior were used as explanatory variables in the models. The results show that up to 86 % of respondents would purchase indigenous cattle meat if it was available in stores. The most relevant variables affecting consumers’ willingness to purchase were gender (female) (-), household with children aged under 18 (+) and positive attitude towards local food (+) and environmental friendliness (+). The majority of respondents would buy indigenous cattle meat if it was as expensive as conventional meat, but about a quarter (23.5 %) of respondents would be willing to pay a higher price for indigenous cattle meat than for conventional meat. The variables affecting consumers’ willingness to pay included for example gender (female) (-), income (+) and being part of some environmental organization (+). The average willingness to pay for indigenous cattle meat was 6,25 % higher than for conventional meat among all respondents. Willingness to pay was clearly linked to how often the respondent would be willing to buy indigenous cattle meat. Willingness to pay was highest among those respondents who would like to buy meat on a regular basis.
Subject: indigenous cattle
beef
animal genetic resources
contingent valuation
specialty product
alkuperäiskarja
naudanliha
eläingeenivarat
ehdollisen arvottamisen menetelmä
erikoistuotemarkkinat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record